Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Dane podstawowe
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu
IT/2016/statut
Status projektu
Zakończony
Bieżący status projektu
zakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)

Poziom źródeł finansowania
Krajowy
Jednostka wykonująca w PW
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim
Rozwój telekomunikacji cyfrowej
Tytuł w języku angielskim
The Develpment of Digital Communicatios
Numer kontraktu
504/P/1036/0367-0371/2016
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy
11-04-2016
Planowana data zakończenia
31-12-2017
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy
31-12-2017
Czas trwania projektu (w miesiącach)
0
Rodzaj przedmiotowy projektu
Badawczy podstawowy
Poziom współpracy
Krajowy
Projekty kontynuujace (1)
Powiązane publikacje (221)
Wniosek, konkurs
Kierownictwo, wykonawcy
Kierownik w PW
Jerzy Siuzdak (WEiTI/IT) Jerzy Siuzdak Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Wykonawcy
Artur Tomaszewski (WEiTI/IT) Artur Tomaszewski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), Krzysztof Perlicki (WEiTI/IT) Krzysztof Perlicki Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), Krzysztof Szczypiorski (WEiTI/IT) Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), Wojciech Burakowski (WEiTI/IT) Wojciech Burakowski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Liczba wszystkich wykonawców projektu (liczba osób)
40
Instytucja finansująca / zlecająca
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Konsorcjum, partnerzy
POL-on (specyficzne)
Realizacja, finanse
Finanse
Opisy, wykorzystanie
Słowa kluczowe w języku polskim
Cyberbezpieczeństwo, metody syntezy układów cyfrowych, algorytmy eksploracji danych modelowanie sieci, projektowanie sieci, ISDN, B-ISDN, ATM, IP, WDM, VAS, WLAN, GSM, UMTS, ruch telekomunikacyjny, bezpieczeństwo sieci. światło, światłowód, sieci dostępowe, sieci DTN, sieci PLC, telekomunikacja modelowanie sieci, projektowanie sieci, PL-LAB2020, chmury obliczeniowe, strumieniowanie wideo, wirtualizacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
Cyber security, methods of synthesis of digital systems, data mining algorithms network modeling, network design, ISDN, B-ISDN, ATM, IP, WDM, VAS, WLAN, GSM, UMTS, telecommunication traffic, network security. light, optical fiber access networks, DTN networks, PLC networks, telecommunications network modeling, network design, PL-LAB2020, cloud computing, video streaming, virtualization
Cel projektu w języku polskim
Praca badawcza zatytułowana „Rozwój telekomunikacji cyfrowej” składała się z 4 głównych zadań: 1.Metody syntezy układów cyfrowych i algorytmy eksploracji danych dla potrzeb telekomunikacji 2.Współczesne Systemy Telekomunikacyjne – analiza tendencji rozwojowych 3.Metodologia modelowania, projektowania i analizy systemów i sieci telekomunikacji cyfrowej, w tym systemów bezpieczeństwa sieci. 4.Optoelektronika i fotonika w telekomunikacji cyfrowej
Cel projektu w języku angielskim
x
Opis/streszczenie w języku polskim
Tematyka części pracy statutowej w części pt.: „Metody opisu i specyfikacji w projektowaniu układów cyfrowych dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej” Prace koncentrowały się na trzech obszarach: -cyberbezpieczeństwo -metody syntezy układów cyfrowych -algorytmy eksploracji danych W zakładzie były realizowane 4 granty, w tym dwa międzynarodowe, zrealizowano 8 prac umownych, zorganizowano 7 konferencji/workshopów. Przeprowadzono 18 seminariów naukowych w tym dwa z naukowcami z Hong Kong i USA. Opublikowano 4 książki, 12 rozdziałów w książkach, 49 artykułów w czasopismach, 29 artykułów w materiałach konferencyjnych oraz wygłoszono 17 wykładów zaproszonych. W części pt.: Optoelektronika i fotonika w telekomunikacji cyfrowej oraz w części pt.: „Współczesne Systemy Telekomunikacyjne – analiza tendencji rozwojowych realizowano następujące zagadnienia: Badania nad transmisją dla potrzeb centów transmisji danych W ramach tematu prowadzono prace badawcze, które skupiły się na transmisji światłowodowej 1310 nm i 850 nm dla potrzeb centrów transmisji danych.. Wykorzystanie techniki MIMO w systemach transmisji VLC oraz OCC W ramach tematu prowadzono badania w obszarze wykorzystania techniki MIMO (ang. Multiple Input Multiple Output) w optycznych systemach w wolnej przestrzeni w zakresie światła widzialnego, tzw. systemach VLC (ang. Visible Light Communications), ze szczególnym uwzględnieniem systemów OCC (ang. Optical Camera Communications). Wykorzystanie metody ADTS do oceny jakości transmisji Prowadzono badania w obszarze monitorowania wielu zjawisk zachodzących w warstwie fizycznej sieci optycznej w celu określenia ich wpływu, na jakość transmisji. Do realizacji tego zadania wykorzystano asynchroniczną metodę ADTS (j.ang. Asynchronous Delay Tap Sampling), która pozwala na bezpośredni pomiar zniekształcenia sygnału bez potrzeby odzyskiwania synchronizacji zegarowej. Zastosowanie zjawiska rozpraszania Ramana w optycznych sieciach dostępowych W ramach tematu opracowano i wstępnie zbadano koncepcję wykorzystania rozpraszania Ramana do realizacji zwielokrotnienia polaryzacyjnego sygnałów optycznych. Ponadto opracowano koncepcję wykorzystania rozpraszania Ramana do realizacji pomiaru reflektometrycznego sieci dostępowej. Analiza tendencji rozwojowych optycznych sieci dostępowych W ramach tematu prowadzono prace dotyczące analizy aktulnie stosowanych i przewidywanych do wdrożenia w najbliższych latach rozwiązań optycznych systemów dostępowych. Sieci niespójne DTN oraz Bezzałogowe Nośniki Wiadomości W ramach tematu prowadzono prace w zakresie szeroko rozumianych mobilnych bezprzewodowych sieci o strukturze niespójnej (ang. Delay and Disruptive Tolerant Networks). Wykorzystanie sieci elektroenergetycznej do transmisji danych wykorzystywanych przez dostawce energii W ramach tematu prowadzono prace dotyczące transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną – Power Line Communications (PLC) wykorzystującą różne technologie i protokoły komunikacyjne. Algorytmy dekodowania sygnałów MIMO w sieciach sensorowych W ramach tematu badano algorytmy dekodowania sygnałów MIMO w sytuacji, gdy liczba anten odbiorczych jest mniejsza od liczby anten nadawczych. W temacie „Metodologia modelowania, projektowania i analizy systemów i sieci telekomunikacji cyfrowej, w tym systemów bezpieczeństwa sieci” zgodnie z założeniami prowadzono prace badawcze zgodne z zainteresowaniami własnymi pracowników ZSUT, związanymi z rozwojem telekomunikacji cyfrowej. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w ramach omawianej poniżej pracy statutowej w tej dziedzinie badawczej dotyczyły tematu, który nosi nazwę „Metodologia modelowania, projektowania i analizy systemów i sieci telekomunikacji cyfrowej, w tym systemów bezpieczeństwa sieci”. Praca statutowa ZSUT była powiązana z najnowszymi badaniami prowadzonymi na świecie w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych i komputerowych nowej generacji. W szczególności celem tej pracy było rozwijanie metodologii modelowania, projektowania, analizy i testowania systemów i sieci telekomunikacji cyfrowej, w ograniczonym zakresie (ze względu na reorganizację instytutu). Zagadnienia dotyczące metodologii modelowania i projektowania sieci objęły zarówno sieci dostępowe FTTx, sieci rozległe o architekturze wielowarstwowej, np. sieci „IP over EON", jak i sieci bezprzewodowe, np. kratowe sieci WiFi. Podstawowym stosowanym podejściem matematycznym była teoria sieci przepływów wielotowarowych wraz z programowaniem całkowitoliczbowym i innymi metodami optymalizacji kombinatorycznej. W wyniku badań powstały zaawansowane modele sieci wraz z metodami ich optymalizacji (projektowania). Niektóre z opracowanych modeli i metod znalazły zastosowanie w procesie projektowania sieci przez ich operatorów. W dziedzinie projektowania sieci Internet z jakością obsługi prace skupiały się wokół zagadnień dotyczących zapewnienia jakości „od końca do końca" z uwzględnieniem wielo-domenowej struktury sieci. W szczególności, dotyczyły one projektowania usług sieciowych. W dziedzinie analizy sieci prowadzone były prace nad analizą ruchową sieci IP, GSM/GPRS oraz UMTS, gdzie stosowane były metody probabilistyczne, metody statystycznej obróbki danych pomiarowych oraz symulacja cyfrowa. Prowadzone również były prace dotyczące tematyki sieci tworzonych dynamicznie. Główny kierunek badań związany był z opracowaniem metod rozproszonej optymalizacji globalnej wykorzystania zasobów sieciowych, np. sieci WLAN. Ponadto, w dziedzinie analizy systemów i sieci były prowadzone prace nad analizą poprawności zachowania systemów, w zakresie metodyki i technik testowania aktywnego (architektury testowe, zestawy testów wyrażane w języku TTCN-3, w tym - dotyczące protokołów sterujących NGN, jak SIP, oraz ich współpracy z protokołami "odziedziczonymi", jak ISUP i DSS1) i biernego. W zakresie bezpieczeństwa sieci badania objęły systemy VoIP, ich bezpieczeństwo w połączeniu z zagwarantowaniem jakości usługi oraz problemy uwierzytelnienia i anonimowości w sieciach IP. Analizowano także te aspekty zachowania zwierząt i roślin, które mają charakter obrony przed zagrożeniami, a mogą być inspiracją dla mechanizmów cyberbezpieczeństwa. Należy zaznaczyć, że prace w ramach powyżej przedstawionych zagadnień były dogłębnie rozwijane w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych prowadzonych w ZSUT (projekty te opisane są poniżej). Wnioski o takie projekty, zarówno te będące aktualnie w realizacji, jak i te, o które wystąpiliśmy bądź wystąpimy (oraz te, które nie zostały przyjęte do realizacji), wraz z ich podbudową merytoryczną oraz finansowaniem spotkań z potencjalnymi partnerami, powstały w ramach prac statutowych prowadzonych w ZSUT. Działalność statutowa wspierała również prowadzenie realizowanych projektów poprzez finansowanie prezentacji ich wyników na roboczych seminariach zagranicznych, w wydawnictwach (np. w rozdziałach książek) oraz na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Projekty naukowo-badawcze oraz inne formy działalności naukowej ZSUT prowadzone w okresie, którego dotyczy to sprawozdanie opisane są w jego dalszej części. Ponadto podjęto starania o pozyskanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie najnowszych rozwiązań kompleksowych platform ICT do świadczenia nowoczesnych usług teleinformatycznych przez jednostki administracji publicznej. Starania te doprowadziły do podpisania przez Prezesa ZUS i Rektora PW w listopadzie 2016 r. umowy ramowej o współpracy, zgodnie z którą zespoły prof. M. Pióro i dr hab. A. Tomaszewskiego będą brały udział w prowadzeniu prac nad rozwojem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP. Kontynuowano także badania, dotyczące nowych rozwiązań dotyczących ewolucji sieci Internet i dotyczące tematu „Metodologia modelowania, projektowania i analizy systemów i sieci telekomunikacji cyfrowej”. Zarządzanie ruchem z chmurach federacji chmur obliczeniowych. Federacja chmur obliczeniowych jest proponowanym rozwiązaniem umożliwiającym kompleksowe oferowanie usług dla użytkowników sieci Internet. Badania prowadzone w ZAZI skupiły się na opracowaniu 5-warstwowego modelu zarządzania ruchem w federacji. Opracowano algorytm zarządzania ruchem na poziome 1-ym, tj. na poziomie alokacji zasobów. Wyniki prac zostały przedstawione na licznych prezentacjach w ramach projektu COST IC04 ACROSS. Prowadzone są również prace dotyczące poziomu 2, tj poziomu projektowania sieci dla federacji. Należy nadmienić, iż w ramach COST IC04, ZAZI kieruje zespołem międzynarodowym pracującym (5 organizacji) nad metodami zarządzania ruchem w federacji. Budowa sieci krajowej PL-LAB2020 Badania prowadzone przez pracowników ZAZI skupiały się również nad budową krajowej sieci badawczej PL-LAB2020. W ramach tej aktywności zakupiono i uruchomiono odpowiedni sprzęt dla laboratoriów sieci ICN, wirtualizacji, SDN, Internetu Rzeczy i sieci bezprzewodowych. Dla każdej z tych sieci stworzono środowisko badawcze i przeprowadzono testy. Prace te były realizowane w ramach projektu POIG i merytorycznie kierowane przez pracowników ZAZI. Oddane środowiska laboratoryjne powinny być wykorzystane do realizacji prac badawczych i do dydaktyki. Algorytmy sterowania adaptacyjnym strumieniowanie obrazów wideo Opracowano nową klasę algorytmów sterowania adaptacyjnego strumieniowania obrazów wideo, nazwane metodami ABMA i ABMA+. Metody te wykorzystują model adaptacyjnego strumieniowania dla estymowania prawdopodobieństwa zatrzymania strumieniowania. Opracowano metody analityczne i symulacyjne dla oceny efektywności rozwiązań. Następnie, zaimplementowano prototyp i przetestowano jego funkcjonalność w środowisku sieci Internet. Wyniki prac przedstawiono w licznych publikacjach krajowych i międzynarodowych. Metody wspomagania projektowania systemów telekomunikacyjnych opartych na wirtualizacji Zapewnieni izolacji pomiędzy różnymi systemami wirtualnymi wykorzystującymi tę samą infrastrukturę fizyczną wymaga zastosowania metod pozwalających na zapewnienie izolacji pomiędzy nimi. System taki możemy modelować przy pomocy tzw. systemów z wakacjami. W ramach prac nad metodami analitycznymi ww systemów, opracowano metodę dokładną analizy systemu z wakacjami z czasem dyskretnym oraz zaproponowano obsługę pakietów z priorytetami zmieniającymi się w czasie. Internet Rzeczy W ramach prac dotyczących Internetu Rzeczy opracowano metodę przekazu pakietów wykorzystującą identyfikatory kontekstu działania sługi. Metodę tą przedstawiono w licznych publikacjach, zbudowano prototyp i przetestowano w warunkach laboratoryjnych.
Opis/streszczenie w języku angielskim
x
Oczekiwane rezultaty w języku polskim
x
Oczekiwane rezultaty w języku angielskim
x
Oferta wykorzystania wyników w języku polskim
x
Oferta wykorzystania wyników w języku angielskim
x
Obszar zastosowań
nauka
Potencjał komercjalizacyjny
bezpośrednio
Powiązania, inne pliki
Projekty kontynuujace (1)
Powiązane publikacje (221)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUTe191075a5320410ebee4caf5ec2c7918/
URN
urn:pw-repo:WUTe191075a5320410ebee4caf5ec2c7918

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek