Keywords in PolishFTTH, optymalizacja
Keywords in EnglishFTTH, optymalisation
Aim in PolishWnioskodawca podejmuje się rozwiązać dwa problemy dotyczące modelowania i optymalizacji wielkoskalowych, dostępowych sieci telekomunikacyjnych. W swoich badaniach zweryfikujemy hipotezy, że aktualnie proponowane w literaturze podejście do problemu migracji sieci miedziowych do technologii optycznych, polegające na dekompozycji i niezależnym rozwiązywaniu problemu znajdowania topologii sieci i podziału wdrożenia tej topologii na etapy, nie jest podejściem efektywnym, a jednoczesne przygotowywanie projektu docelowej struktury sprzętowej i technologicznej dostępowej sieci telekomunikacyjnej oraz planu migracji do tej docelowej struktury może znacznie zmniejszyć koszty przedmiotowego przedsięwzięcia. Kolejny problem rozważany w proponowany projekcie to modelownie niepewności rozmiarów zapotrzebowań w optycznych sieciach dostępowych. Wnioskodawca podejmuje się przedstawić odpowiednie modele, które, po pierwsze – umożliwią wystarczająco dokładne modelowanie niepewności w rozmiarach zapotrzebowań, po drugie – pozwolą na skuteczną optymalizację optycznych sieci dostępowych.
Aim in EnglishIn the proposed project the applicant will handle two problems related to large-scale optical access network optimization. First, we will create a mathematical model to optimize the design and the process of migration to novel technologies in large-scale access telecommunications networks. The model will be used to verify a hypothesis that a currently used approach to the migration based on a two-step decomposition is not efficient, and should be replaced by a single-step approach, where a target physical network design is prepared and optimized simultaneously with the optimization of stages to reach this target design. Second, the applicant will propose and develop efficient uncertainty models for optical access networks. The models will be on one hand detailed enough to be successfully used in practice, but on the other hand, simple enough to be approachable by the state-of-the-art optimization methods.
Description in PolishModelowanie i optymalizacja sieci nie jest prostym zadaniem, ponieważ między innymi muszą zostać opracowane modele fizycznych urządzeń wykorzystywanych do budowy optycznych sieci dostępowych. Co więcej, zadanie wymaga zamodelowania procesu zmiany kosztu tych elementów w czasie. Zaproponowane modele z jednej strony muszą być na tyle szczegółowe, aby trafnie oddać ich koszty oraz fizyczne właściwości urządzeń, z drugiej strony muszą dać się wyrazić w postaci zestawu ograniczeń zadań projektowania, które mogą później być efektywnie rozwiązywane. Zakładamy, że opracowane modele będą wyrażone w postaci zadań programowania całkowitoliczbowego, aczkolwiek nie wykluczamy nieliniowości zarówno funkcji celu, jak i ograniczeń. W projekcie zakładamy, że ze względu na rozmiar danych, nawet po dekompozycji, problemy nie będą dawały się rozwiązać metodami dokładnymi. W związku z tym zamierzamy zaprojektować i zaimplementować dedykowane zagadnieniu metody heurystyczne.
Description in EnglishNetwork modeling is not an easy task because the developed models must not only incorporate physical features of the equipment used for the construction of optical access networks, but also their costs and relations with other elements of a network. Moreover, the model must also take into account the fact that the cost of those elements may change over time. The proposed models on the one hand must be sufficiently detailed to accurately describe the costs and the physical properties of the devices, on the other hand it must be possible to express those details using a set of mathematical constraints, which can be efficiently solved. We assume that the developed models will be expressed as integer programming programs, although we do not exclude both non-linear objective function and constraints if they prove to be needed. Although the decomposition will be applied, the resulting subproblems will most probably be still too large to be solved to optimality, due to the assumed size of the data. Therefore, we intend to design and implement dedicated heuristic methods that will handle those subproblems.
Expected results in Polish Wyniki projektu będą podstawą do dalszego rozwoju technik optymalizacji sieci dostępowych zorientowanych na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych. Uzyskując pozytywne wyniki, będziemy w stanie przejść do fazy badań stosowanych, co może przełożyć się na konkretne narzędzia, służące do skutecznej optymalizacji zarówno projektów sieci dostępowych, jak i planów ich migracji w kierunku nowych technologii. Narzędzie takie zdecydowanie ułatwi proces decyzyjny w przypadku podmiotów zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii w sieciach. Co więcej, prawdopodobnie istotnie zmniejszy koszt takich wdrożeń, co z kolei będzie skutkować szybszymi i większymi inwestycjami.
Expected results in EnglishResults obtained in the project will be the base for further development of optimization techniques that take into account actual needs of network operators. Assuming the proposed project ends with the positive outcome, i.e., development of efficient optimization models and methods, we will be able to move to an applied research phase, which will result in a dedicated computer software designed to facilitate optimization and planning of access networks and the process of migration to novel technologies in those networks. Such a tool will definitely facilitate the decision process of all the players (operators, regulators, local communities, etc.) involved in the deployment of novel technologies in access networks. What is more, the mentioned software may significantly reduce the cost of such deployments, which in turn will lead to faster and greater investments.
Application arearesearch
Commercial potentialdirect

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?