Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Aim in Polish
Celem projektu jest opracowanie modeli prognostycznych i symulacyjnych rozwoju przestępczości w Polsce oraz modeli optymalizacyjnych w zakresie wykorzystania sił i środków będących w posiadaniu Policji celem skutecznego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
Aim in English
The aim of the project is to develop predictive models and simulations of a development of crime in Poland and optimization models for the use of forces and means in the possession of the police to effectively prevent and combat crime.
Description in Polish
Opracowane modele będą bazować na danych jakościowych i ilościowych pozyskiwanych z istniejących zasobów Policji (baz danych jawnych i niejawnych, sprawozdań, opracowań analitycznych), jak również - w zakresie zdiagnozowanych braków – z bieżących badań i źródeł otwartych, bądź danych znajdujących się w posiadaniu innych służb, organów i instytucji. Efektem końcowym projektu będzie stworzenie analitycznej platformy systemowej prognozowania przestępczości służącej wzmocnieniu zdolności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości na podstawie weryfikowanych prognoz przy optymalizacji wykorzystania dostępnych sił i środków na IX poziomie gotowości technologicznej
Description in English
The models will be based on qualitative and quantitative data obtained from existing police resources (databases, reports, analytical studies) as well as – in a diagnosis of shortcomings – of current research and open sources or from data held by other departments, agencies, and institutions. The final result of the project is to study the system platform used to enhance the forecasting ability of crime prevention and combating of crime on the basis of verifiable predictions by optimizing the use of available resources on the IX level of technological readiness.
Expected results in Polish
-
Expected results in English
-
Offer for applications in Polish
-
Application area
research

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT494ce230f624439c971b2570ef7b262f/
URN
urn:pw-repo:WUT494ce230f624439c971b2570ef7b262f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard