Keywords in Polishcząstki, inhalacja, transport masy, surfaktant płucny, śluz oskrzelowy
Keywords in Englishparticles, inhalation, mass transfer, lung surfactant, bronchial mucus
Aim in PolishCelem projektu jest określenie mechanizmów specyficznych oddziaływań mikro- i nanometrycznych cząstek stałych o różnej geometrii i zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych, z cienkimi warstwami cieczy naturalnie obecnymi w płucach, a także określenie wpływu tych oddziaływań na przebieg procesów transportu masy w układzie oddechowym.
Aim in EnglishProject aims at determination of the mechanisms of specific interactions between micro- and nanoparticles with different geometry and physicochemical properties, and films of the liquids which are present inside the lungs. Furthermore, the influence of these interactions on mass transfer processes in the respiratory system will be evaluated.
Description in PolishProponowaną metodą badawczą są doświadczenia prowadzone w dedykowanych układach modelowych (warstwach cieczy) zawierających składniki surfaktantu płucnego lub śluzu oskrzelowego w warunkach modelujących stan fizjologiczny. Zaplanowane badania doświadczalne są nacelowane na wykrycie wywołanych przez obecność cząstek zmian wybranych cech badanych układów, w szczególności: napięcia powierzchniowego, własności reologicznych oraz przebiegu zjawisk odpowiedzialnych za transport masy. Docelowe pomiary zostaną poprzedzone wyborem, pozyskaniem i przebadaniem własności cząstek tworzących aerozole o rozpoznanym, istotnym wpływie na zdrowie, oraz obliczeniami modelowymi pozwalającymi zdefiniować dawki tych cząstek w analizowanych płynach płuc, wynikające z depozycji wdychanego aerozolu.
Description in EnglishThe proposed scientific method relies on experimental studies performed at physiologically-like conditions in the dedicated model systems - liquid layers which contain the essential components of pulmonary surfactant or bronchial mucus. The planned experiments will be focused on determination of expected changes in selected important features of studied systems: surface tension, rheological properties and mass transfer conditions. These key investigations will follow after the selection, collection and characterization of complex aerosol particles which are known to induce substantial health outcome. This part of the study will be supplemented by model calculations of particle doses in the analyzed lung liquids expected after aerosol inhalation.
Expected results in Polish Uzyskane wyniki posłużą do identyfikacji mechanizmów fizykochemicznego oddziaływania wdychanych nano- i mikrocząstek o złożonych cechach strukturalnych i powierzchniowych z płynami płucnymi oraz wynikających stąd skutków dla procesów transportu masy w układzie fizjologicznym, które mogą decydować o biodostępności wdychanych cząstek (dotyczy to zarówno zanieczyszczeń powietrza, jak i leków wziewnych). Znaczenie tych informacji jest niezwykle istotne w kontekście powszechności (w skali globalnej i krajowej) występowania schorzeń układu oddechowego wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza. Wyniki projektu mogą się przyczynić do lepszego rozpoznania etiologii tych chorób jak i zwiększenia efektywności nowo opracowywanych metod ich leczenia z użyciem inhalacyjnych leków aerozolowych.
Expected results in EnglishThe results will be used to identify the physicochemical mechanisms of interactions between inhaled nano- and microparticles with complex structure and surface properties, and lung fluids. The results will allow also to assess effects in the mass transfer inside the respiratory system which may determine particles bioavailability (in case of both: inhaled air contaminants and aerosolized medicines). Such data have a big impact in the view of the global and national, broad occurrence of pulmonary diseases induced by air contamination. The results of the project may contribute to a better recognition of the etiology of lung diseases, but simultaneously to an increased effectiveness of newly-developed delivery platforms and medicines of inhalation therapy.
Application arearesearch
Commercial potentialindirect

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?