Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Keywords in Polish
x
Keywords in English
x
Aim in Polish
Celem naukowym proponowanego projektu jest przebadanie możliwości wykorzystania okna transmisyjnego 1310 nm do realizacji kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności o wysokich pojemnościach transmisyjnych. Zaniedbane okno transmisyjne 1310 nm oferuje znaczące pasmo transmisyjne, które obecnie jest wykorzystywane w ograniczony sposób przy obecnie wykorzystywanej całkowitej pojemności okna 100 Gbit/s. Projekt ten kieruje się na otwarcie okna transmisyjnego 1310 nm dla ruchu o dużych przepływnościach >400 Gbit/s i opracowanie techniki transmisji wielofalowej w pełni wykorzystującej jego potencjał znacznie (co najmniej cztery do dziesięciu razy) większej od obecnej pojemności transmisyjnej. Głównymi cechami rozwijanej techniki transmisyjnej będzie jej niska złożoność i koszt, np. po przez zastosowanie komponentów półprzewodnikowych jak SOA i EAM, czy eliminację kompensatorów dyspersji chromatycznej, oraz ograniczone zużycie energii. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawcze nad opracowaniem architektury systemu, np. komponenty, zwielokrotnienie polaryzacyjne czy wykorzystywany format modulacji, wielofalowego systemu transmisyjnego w oknie 1310 nm. Zostaną przebadane zjawiska jak efekty linowe jak wpływ rezydualnej dyspersji chromatycznej oraz nieliniowe FWM i saturacji odpowiednio w światłowodzie i SOA w rozważanym obszarze zastosowań, to jest dla okna 1310 nm i wysokich przepływności >40 Gbit/s i różnych typów włókien światłowodowych. W rezultacie zostanie określona pojemność transmisyjna i zasięg dla róznych rozwiązań architektury systemu. Optymalne rozwiązanie systemu powinno charakteryzować się nie tylko ograniczoną liczbą komponentów składowych i możliwością integracji w postaci fotonicznego układu scalonego, ale także ograniczonym opóźnieniem, oraz ograniczonym zużyciem energii, przy zapewnieniu pożądanej pojemności transmisyjnej i zasięgu. Biorąc pod uwagę przewidywane zastosowania kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności w oknie 1310 nm pożądana pojemność transmisyjna będzie przynajmniej w zakresie 400 -1000 Gbit/s przy zasięgu transmisji do co najmniej 40 km, co perfekcyjnie spełnia potrzeby takich aplikacji jak połączenia access/mobile back-haul, ultra-szybkiego Ethernet następnej generacji, czy połączenia dla potrzeb centrów przetwarzania i magazynowania danych.
Aim in English
x
Description in Polish
W projekcie zostanie przebadana możliwość wykorzystania okna 1310 nm do realizacji transmisji o wysokich przepływnościach. Prowadzone prace mają charakter teoretyczny i eksperymentalny.
Description in English
x
Expected results in Polish
Przeprowadzone prace badawcze będą znacząco wykraczały poza obecny state-of-the-art dotyczący wykorzystania okna 1310 nm, który wynosi obecnie 100 Gbit/s i bez wątpliwości przyczynią się do rozwoju technik transmisyjnych w oknie 1310 nm, gdyż w ramach projektu powstanie rozwiązanie pozwalające w optymalny sposób wykorzystać potencjał okna 1310 nm. Proponowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w systemach transmisyjnych, gdzie zastosowanie zaawansowanych formatów modulacji jak QPSK znacząco komplikuje budowę systemu i zwiększa jego koszt. Do takich grup zastosowań zaliczamy dynamicznie rozwijające się systemy access/mobile backhaul, ultra-szybkiego Ethernet 400G i 1000G następnej generacji, oraz połączeń wewnątrz rozległych i pomiędzy centrami przetwarzania i magazynowania danych. W wyżej wymienionych grupach aplikacji do kluczowych cech systemów zaliczamy: mały rozmiar, niski stopień złożoności, małe opóźnienia, niskie zużycie energii i niski koszt, na co nakierowuje się rozważany projekt badawczy. Należy tutaj dodać, iż wyniki poprzednich prac badawczych autora wniosku nad transmisją w oknie 1310 nm zostały wykorzystane przez komitet standaryzacyjny 100G Ethernet (http://www.ieee802.org/3/hssg/public/apr07/cole_01_0407.pdf). Ponieważ celem projektu jest rozwój kosztowo-efektywnych systemów transmisyjnych jego realizacja przyczyni się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, a przez to rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nowo powstały zespół badawczy HIT przyczyni się do wzrostu badań nad systemami opto-telekomunikacyjnym w Polsce i zwiększy wkład polskiej nauki w tej dziedzinie.
Expected results in English
x
Application area
research

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT258026/
URN
urn:pw-repo:WUT258026

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page