Słowa kluczowe w języku polskimdenitryfikacja, dezintegracja osadów ściekowych, źródło węgla organicznego
Słowa kluczowe w języku angielskimdenitrification, disintegration of sewage sludge, carbon source
Cel projektu w języku polskimxxx
Cel projektu w języku angielskimxxx
Opis/streszczenie w języku polskimJednym z problemów występujących w oczyszczalniach ścieków są trudności w uzyskaniu stabilnej i wysoko sprawnej eliminacji związków azotu, co wynika z niekorzystnego stosunku ładunku związków węgla organicznego do związków azotu dopływających do reaktora biologicznego. W celu poprawy sprawności procesu denitryfikacji wprowadza się zazwyczaj zewnętrzne źródło węgla organicznego (np. metanol, etanol), co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Innym rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie tzw. alternatywnych źródeł węgla organicznego. Potencjalnie mogą je stanowić zdezintegrowane osady ściekowe, które w swoim składzie zawierają łatwo rozkładalne związki organiczne. Ponieważ medium to zawiera również związki azotu, których ładunek dodatkowo obciążałby reaktor biologiczny, podjęto badania pozwalające na ocenę możliwości wykorzystania procesu mechanicznej dezintegracji nadmiernych osadów ściekowych jako metody pozyskiwania węgla organicznego dla intensyfikacji procesu denitryfikacji. Realizacja pracy badawczej obejmowała 3 etapy, w których zdefiniowano następujące cele cząstkowe: 1) wstępna analiza efektywności uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych w procesie dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych prowadzonym przy wykorzystaniu dwóch mechanicznych dezintegratorów: bębnowego i tarczowego, 2) analiza uwalniania do cieczy osadowej związków organicznych oraz związków azotu i fosforu w zależności od ilości energii zużytej w procesie dezintegracji, 3) analiza szybkości i całkowitej wydajności procesu denitryfikacji przebiegającego z wykorzystaniem jako źródło węgla organicznego związków organicznych uwolnionych do cieczy osadowej w wyniku procesu dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych. Etapy 1. i 2. polegały na przeprowadzeniu porcjowych testów dezintegracji, a 3. na wykonaniu testów NUR oraz porcjowych testów wydajności denitryfikacji. Uzyskane wyniki udokumentowały możliwość wykorzystania zdezintegrowanych zgęszczonych osadów nadmiernych jako alternatywnego i równocześnie konkurencyjnego źródła węgla organicznego dla intensyfikacji procesu denitryfikacji. Wykazano również, że istotnym wówczas czynnikiem determinującym właściwości pozyskanych w procesie dezintegracji związków organicznych jest gęstość energii przy jakiej prowadzi się proces dezintegracji. Wartość tego parametru procesowego wpływa na szybkość denitryfikacji, wydajność procesu, jednostkowe zapotrzebowanie na związki organiczne, jednostkową objętość zdezintegrowanych osadów, a także na jednostkowy koszt usuwania azotu.
Opis/streszczenie w języku angielskimOne problem occurring in wastewater treatment plants is connected with achieving stable and efficient removal of nitrogen compounds. This problem arises from unfavourable organic-carbon-to nitrogen ratio in bioreactor influent streams. In order to improve the efficiency of the denitrification process, an external source of organic carbon, such as methanol or ethanol, is often introduced to the influent or directly to the bioreactor. This operating strategy, however, entails higher operating costs. Another solution of this organic deficiency problem may be to use the so-called alternative sources of organic substrates. Potentially, such sources might be found in disintegrated sewage sludge, which is found to contain easily biodegradable organic substrates. As the same sludge also contains nitrogen, which additionally loads the bioreactor, research has been undertaken in order to evaluate the feasibility of using mechanical sludge disintegration as a method of acquiring organic substrates and hence, a method for the intensification of the denitrification process. The research comprised three stages designed to achieve the following three aims: 1) initial analysis of the efficiency of the release of organic substrates to the supernatant in mechanical disintegration of thickened surplus activated sludge using two mechanical disintegrators: drum disintegrator and plate disintegrator, 2) analysis of the release of nitrogen and phosphorus compounds to the supernatant as a function of energy input for disintegration, 3) analysis of the rate and overall efficiency of denitrification with the organic compounds released in the mechanical disintegration of surplus activated sludge as the substrate. Stages 1 and 2 involved undertaking batch disintegration tests whilst Stage 3 involved batch disintegration tests and, additionally, nitrogen uptake rate (NUR) tests. The obtained results demonstrate that disintegration of thickened surplus activated sludge is an alternative and economically competitive strategy to dosing commercial external carbon sources for intensification of the denitrification process. It is also indicated that the input energy density is a significant factor determining the properties of the organic substrates obtained through sludge disintegration. The amount of input energy density has certain influence on denitrification rates and efficiencies, specific organic substrate demands, unit volume of disintegrated sludge, as well as the unit cost of nitrogen removal.
Oczekiwane rezultaty w języku polskimxxx
Oczekiwane rezultaty w języku angielskimxxx
Oferta wykorzystania wyników w języku polskimxxx
Oferta wykorzystania wyników w języku angielskimxxx
Obszar zastosowańbiznes, nauka, przemysł
Potencjał komercjalizacyjnypośrednio

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?