Keywords in Polishfotonika mikrofalowa, oscylator optoelektroniczny, mikrofalowe filtry fotoniczne, polaryzacja światła, generacja mikrofal
Keywords in EnglishMicrowave photonics, optoelectronic oscillator, microwave photonic filters, polarization of light, generation of microwaves
Aim in PolishPodstawowym celem jest rozwijanie i opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie zaawansowanych technologii elektroniki i fotoniki na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, co obejmuje zagadnienia projektowania, modelowania i charakteryzacji elementów i układów mikroelektroniki, nanoelektroniki i fotoniki ( w tym scalonej, obrazowej, mikrofalowej oraz fotowoltaiki) oraz rozwój metod wytwarzania zaawansowanych struktur elektronicznych i fotonicznych. W szczególności: 1. Modelowanie, opracowanie i charakteryzacja materiałów, struktur i układów fotonicznych, co obejmuje badania właściwości spektroskopowych, wzmacniających i generacyjnych materiałów aktywnych optycznie ( w tym nanomateriałów i materiałów hybrydowych) oraz modelowanie i badania zintegrowanych struktur światłowodowych i fotonicznych, 2. Konstrukcje, technologie i materiały dla mikrosystemowych technik sensorowych - co obejmuje charakteryzację nowych materiałów elektronicznych za pomocą metod rezonansu mikrofalowego oraz opracowanie propozycji technologicznych i konstrukcji podzespołów optoelektronicznych oraz elektronicznych dla integracji sensorów mikrofluidycznych do postaci LoC, 3. Wykorzystanie modulacji bezpośredniej i zewnętrznej oraz własności nieliniowych modulatora Macha-Zendera w układach oscylatorów optoelektronicznych oraz optymalizacja zobrazowań 3D w zakresie THz, a w szczególności badania możliwości wykorzystania funkcji korelacji w przetwarzaniu obrazów terahercowych uzyskanych metodą TDS do oceny defektów struktur wybranych materiałów, 4. Rozwój narzędzi programowych do diagnostyki analogowych układów scalonych - stworzenie i zbadanie systemu do automatycznej klasyfikacji uszkodzeń układów na podstawie charakterystyk elektrycznych, z uwzględnieniem uszkodzeń parametrycznych, 5. Rozwój zasobów i usług sieciowych Instytutu oraz wirtualizacji interfesjów pomiarowych i rozwoju metod zdalnego udostępniania zaawansowanej aparatury laboratoryjnej
Aim in EnglishThe primary objective is to develop new solutions in the field of high-tech electronics and photonics to the needs of the information society, which includes issues of design, modeling and characterization of components and systems of microelectronics, nanoelectronics and photonics (including nomenclature, imaging, microwave and photovoltaics) and the development of methods of the production of advanced electronic and photonic structures.
Description in Polish1Modelowanie, opracowanie i charakteryzacja materiałów, struktur i układów fotonicznych, co obejmuje badania właściwości spektroskopowych, wzmacniających i generacyjnych materiałów aktywnych optycznie ( w tym nanomateriałów i materiałów hybrydowych) oraz modelowanie i badania zintegrowanych struktur światłowodowych i fotonicznych, 2. Konstrukcje, technologie i materiały dla mikrosystemowych technik sensorowych - co obejmuje charakteryzację nowych materiałów elektronicznych za pomocą metod rezonansu mikrofalowego oraz opracowanie propozycji technologicznych i konstrukcji podzespołów optoelektronicznych oraz elektronicznych dla integracji sensorów mikrofluidycznych do postaci LoC, 3. Wykorzystanie modulacji bezpośredniej i zewnętrznej oraz własności nieliniowych modulatora Macha-Zendera w układach oscylatorów optoelektronicznych oraz optymalizacja zobrazowań 3D w zakresie THz, a w szczególności badania możliwości wykorzystania funkcji korelacji w przetwarzaniu obrazów terahercowych uzyskanych metodą TDS do oceny defektów struktur wybranych materiałów, 4. Rozwój narzędzi programowych do diagnostyki analogowych układów scalonych - stworzenie i zbadanie systemu do automatycznej klasyfikacji uszkodzeń układów na podstawie charakterystyk elektrycznych, z uwzględnieniem uszkodzeń parametrycznych, 5. Rozwój zasobów i usług sieciowych Instytutu oraz wirtualizacji interfesjów pomiarowych i rozwoju metod zdalnego udostępniania zaawansowanej aparatury laboratoryjnej
Description in English1. Modeling, development and characterization of materials, structures and photonic systems, which involves the study of spectroscopic properties, strengthen and generative optically active materials (including nanomaterials and hybrid materials) and modeling and testing of integrated fiber optic and photonic structures, 2. structures, technologies and materials for microsystem sensor technology - which includes characterization of new electronic materials using microwave resonance methods, and to develop proposals for technological and design components of optoelectronic and electronic sensors for integration into a microfluidic LoC, 3. the use of direct modulation and external properties and nonlinear Mach-Zender modulator in oscillators optoelectronic systems and optimization of 3D imaging in the THz range, in particular research the possibilities of using the correlation function in the processing of the images obtained using terahertz TDS to evaluate defects in structures of selected materials, 4. Development of software tools for the diagnosis of analog integrated circuits - creating and testing a system for automatic classification damage to systems based on the electrical characteristics, including damage parametric 5. development of resources and network services of the Institute and virtualization of the measurement interfaces and development of methods of the remote sharing of advanced laboratory equipment.
Expected results in Polish Wyniki prowadzonych badań zostaną przedstawione w komunikatach konferencyjnych i artykułach o zasięgu międzynarodowym, planuje się również zgłoszenia patentowe części opracowanych rozwiązań i podjęcie próby ich wdrożenia. Będą również stanowiły podstawę do wniosków o projekty badawcze krajowe i międzynarodowe ( w tym badawczo-rozwojowe, zmierzające do uzyskania rozwiązań istotnych aplikacyjnie).
Expected results in EnglishThe results of the research will be presented during the conferences and published in the international magazines. The reuslts will also form the basis for applications for research projects, national and international (including research and development, aiming at obtaining solutions that would be applied).
Application arearesearch

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?