Fundamental data
Internal registration numberII/2010/PUK/1
Project StatusCompleted
Project typePrace umowne krajowe
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)inne projekty badawcze i badawczorozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych (12)
Implementing unit from WUTThe Institute of Computer Science (FEIT / IN) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishAutomatyczne porównywanie wyników renderingu przeglądarek internetowych
Title in EnglishAutomated Web Browers Rendering Results Comparison
Other identifiers
Beginning date03-09-2010
End date04-07-2011
Project duration (in months)0
Project subject classDeveloping research
Cooperation leveldomestic
Application, Call
Leaders, executors
Project leader Przemysław Rokita (FEIT / IN)
Przemysław Rokita,,
- The Institute of Computer Science
Implementing person Przemysław Rokita (FEIT / IN)
Przemysław Rokita,,
- The Institute of Computer Science
, Julian Myrcha (FEIT / IN)
Julian Myrcha,,
- The Institute of Computer Science
, Jacek Piotrowski (FEIT / IN)
Jacek Piotrowski,,
- The Institute of Computer Science
Total number of implementing persons0
Financing / commissioning institutionSamsung Electronics Polska Sp. z o.o. (SE)
Consortium, partners
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polishrendering w przeglądarkach internetowych, automatyczne testowanie przeglądarek internetowych, cyfrowa analiza obrazów, metryki jakości obrazów
Keywords in Englishweb browser rendering, automatic web browsers testing, digital image analysis, image quality metrics
Aim in PolishCelem projektu było stworzenie narzędzi do automatycznego testowania przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem w ramach podjętych prac była walidacja rezultatów działania silnika renderingu HTML, przez automatyczne porównanie obrazów generowanych dla użytkownika.
Aim in EnglishProject aimed at creating a framework for automatic testing of web browsers. Main goal was to validate results of HTML rendering engine by comparing the images presented to the user.
Description in PolishAutomatyczne porównanie wyników renderingu bazuje na opracowanej metryce, która określa percepcyjną odległość pomiędzy obrazami wejściowymi. Takie rozwiązanie może zostać zastosowane do statystycznego testowania przeglądarek. Ostatecznym celem projektu było opracowanie systemu, który nie tylko mierzy odległość, ale również generuje raport wyjaśniający różnice między obrazami, dostarcza listę defektów, ocenia ich wpływ na rendering i ostatecznie łączy rezultaty cząstkowe w jedną metrykę.
Description in EnglishAutomatic comparison of rendering results is based on a metric that expresses the perceptual distance between two input images. This solution can be used for statistical testing of browsers. The final goal of the project was to obtain a system that can not only measure the difference but also gives a report that explains it, prepares a list of defects, evaluates their impact on rendering and combines partial scores into one metric.
Expected results in Polish Algorytmy oraz oprogramowanie umożliwiające automatyczne porównywanie i znajdowanie istotnych z punktu widzenia użytkownika różnic w obrazach generowanych przez przeglądarki internetowe, pozwalające na automatyczne testowanie działania renderingu w przeglądarkach internetowych.
Expected results in EnglishAlgorithms and software for automatic comparison and perceptual difference finding in images generated by web browsers, enabling automatic testing of rendering in web browsers.
Offer for applications in PolishWyniki projektu mogą być i będą używane do automatycznej walidacji działania renderingu w przeglądarkach internetowych.
Offer for applications in EnglishResults of this project can and will be used in automatic validation of rendering in web browsers.
Application areaindustry
Links, other files

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?