Fundamental data
Internal registration numberIMiO/2008/POIG/4
Project StatusCompleted
Project typeProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (09.01)
Implementing unit from WUTThe Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT / MO) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishUtworzenie grupy innowacyjnych, komplementarnych laboratoriów badawczych w obszarze mikr-, nano-, i optoelektroniki
Title in EnglishEstablishing of innovative, complementary laboratories dedicated to advanced research in micro-, nano- and optoelectronics
AcronymWarsaw Labs
Agreement numberPOIG.02.01.00-14-138/08-00
Other identifiersx
Beginning date01-04-2009
Planned end date31-03-2011
End date31-10-2012
Project duration (in months)0
Project subject classFundamental research
Cooperation levelinternational
Related publications (5)
Application, Call
Application date26-08-2008
Leaders, executors
Project leader Paweł Szczepański (FEIT / MO)
Paweł Szczepański,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Implementing person Paweł Szczepański (FEIT / MO)
Paweł Szczepański,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Romuald Beck (FEIT / MO)
Romuald Beck,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Michał Malinowski (FEIT / MO)
Michał Malinowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Jan Szmidt (FEIT / MO)
Jan Szmidt,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Andrzej Pfitzner (FEIT / MO)
Andrzej Pfitzner,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Jerzy Woźnicki (FEIT / MO)
Jerzy Woźnicki,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Bogdan Galwas (FEIT / MO)
Bogdan Galwas,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Ryszard Romaniuk (FEIT / PE)
Ryszard Romaniuk,,
- The Institute of Electronic Systems
, Krzysztof Kulpa (FEIT / PE)
Krzysztof Kulpa,,
- The Institute of Electronic Systems
, Marek Sutkowski (FEIT / MO)
Marek Sutkowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Total number of implementing persons0
Consortium, partners
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polishkomplementarne laboratoria, wyposażenie
Keywords in Englishcomplementary laboratories, equipped
Aim in PolishCelem niniejszego projektu jest podniesienie w istotny sposób potencjału i poziomu konkurencyjności (w zakresie przynajmniej europejskim)dwóch kluczowych dla nauki i gospodarki instytutów Politechniki Warszawskiej eksplorujących obszary technologii uznane za priorytetowe w Krajowym Programie Ramowym. Projekt poprzez inwestycje ma doprowadzić do uzupełnienia bazy aparatury badawczo-naukowej Laboratoriów Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej przez co uzyskany zostanie laboratoryjny oktagon dysponujący świetnymi kompetencjami, bazą badawczą oraz projektową, działający w nanowymiarowej elektronice i optoelektronice.
Aim in EnglishThe main aim of the Project is the development of a cluster of complementary laboratories, equipped with state-of-the-art research apparatus, offering high quality scientific services in the field of advanced electronic and photonic technologies. Investments of total value of 7 million EUR will complete R&D base of the laboratories, which shall result in establishment of a laboratory octagon, having at its disposal appropriate scientific expertise, as well as laboratory and prototyping base. State-of-the-art scientific infrastructure, being the primary result of the Project, shall enable more intense participation of IMiO and ISE research teams both in European projects, and large domestic projects involving industrial partners. It shall further allow enhancement of training actions necessary for education of market-demanded, high-quality specialists and professional improvement of employees of various industrial partners
Description in PolishZastosowanie wymienionych dziedzin nauki oraz wynikające z nich technologii rośnie obecnie prawie wykładniczo. Praktycznie są one podstawą procesów gromadzenia informacji analitycznych, sterowania, neuronicznych (sztucznej inteligencji) oraz komunikacji we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz życia codziennego społeczeństwa. Technologie te ułatwiając człowiekowi działanie stają się elementem zapobiegającym takim zjawiskom jak wykluczenie, dyskryminacja, brak równości szans a poprzez stosowanie nowych, ekologicznych materiałów i produktów elektronicznych wpływają pozytywnie na realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Zakres inwestycyjny projektu to ponad 28 mln złotych, z czego aż 78% wydatków przeznaczone jest na inwestycje w wysoko wyspecjalizowaną aparaturę badawczą i jej otoczenie umożliwiające prowadzenie badań w zakresie nanometrycznym w elektronice i optoelektronice. Elementem istotnym w projekcie jest też pozyskanie wiedzy z zakresu procedur stosowanych na nowoczesnej infrastrukturze badawczej oraz z zakresu zarządzania dużymi projektami badawczymi. Projekt poprzez przewidziane działania promocyjne będzie widoczny zarówno dla następnych beneficjentów osi priorytetowej 2.1 PO IG jak przyszłych odbiorców wyników prac badawczo-naukowych. We wdrożeniach efektów projektu będzie pomagała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako branżowy ośrodek spełniający swe statutowe zapisy.
Description in English-
Expected results in Polish Spodziewanym efektem projektu jest przede wszystkim istotne podniesienie potencjału badawczego Instytutów, rozszerzenie kompetencyjne a przez to wzrost konkurencyjności PW w Europie. Efektem projektu będą nowe zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe oraz wdrożenia wyników prac naukowo badawczych w przemyśle. Spodziewamy się też wzrostu i stabilizacji zatrudnienia zarówno w naszych jak i współpracujących z nami instytucjach oraz przedsiębiorcach. Całościowo projekt ten spowoduje podniesienie poziomu innowacyjności w polskie gospodarce.
Expected results in English-
Offer for applications in PolishEfekty prac naukowych wykonywanych w wyniku realizacji projektu będą upowszechniane w przemyśle poprzez działania promocyjne oraz indywidualne sprzęgi stosowane przez branżowy ośrodek jakim jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Zostaną one spożytkowane poprzez wdrożenia w przemyśle wytwarzającym szeroki asortyment urządzeń związanych z codziennym życiem społeczeństwa, komunikacją, podnoszeniem jego poziomu wiedzy i świadomości, powodując integrację społeczności w zakresie międzynarodowym z zachowaniem kulturowej świadomości.
Offer for applications in English-
Application areabusiness, research, industry
Links, other files
Related publications (5)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?