Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Fundamental data
Internal registration number
II/2012/DS/1
Project Status
Completed
Project type

Implementing unit from WUT
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in Polish
Rozwój nowych algorytmów w obszarach: grafiki komputerowej, sztucznej inteligencjni, systemów informacyjnych oraz systemów komputerowych
Title in English
Development of new methods and algorithms in the following areas: computer graphics, artificial intelligence, and information systems, and distributed systems
Beginning date
29-05-2012
Planned end date
31-12-2012
End date
30-11-2013
Project duration (in months)
0
Project subject class
Fundamental research
Cooperation level
domestic
Related publications (41)
Application, Call
Leaders, executors
Project leader
Henryk Rybiński (FEIT/ICS) Henryk Rybiński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Implementing person
Marzena Kryszkiewicz (FEIT/ICS) Marzena Kryszkiewicz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Janusz Sosnowski (FEIT/ICS) Janusz Sosnowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT), Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Total number of implementing persons
0
Consortium, partners
POL-on specific
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polish
grafika komputerowa, rozpoznawanie obrazów, eksploracja danych, eksploracja WWW, metody reprezentacji wiedzy, projektowanie systemów komputerowych, niezawodność systemów komputerowych
Keywords in English
computer graphics, pattern recognition, data mining, web mining, knowledge representation methods, design of computer systems, the reliability of computer systems
Aim in Polish
Celem badań był rozwój metod grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych, a także oprogramowania i architektury komputerów oraz systemów komputerowych
Aim in English
-
Description in Polish
W obszarze grafiki komputerowej opracowano algorytmy oraz przeprowadzono implementację uniwersalnego skalowalnego modelu zachowania ciał sprężystych w symulacjach komputerowych. Prowadzono prace nad zastosowaniem algorytmów proceduralnej generacji oraz sztucznej inteligencji dla potrzeb sterowania oraz generacji zawartości w grach komputerowych. Zaprojektowano i przeprowadzono implementację algorytmów sterowania agentami sztucznej inteligencji w dwuwymiarowych grach platformowych dla potrzeb uniwersalnego silnika gier. W zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów kontynuowano prace nad algorytmami automatycznego porównywania obrazów dla potrzeb automatycznego testowania i walidacji działania renderingu w przeglądarkach internetowych. Badano problemy analizy i kontroli dysparycji dla potrzeb wizualizacji stereoskopowej obiektów przezroczystych. Opracowano metody analizy i kontroli dysparycji dla potrzeb generowania realistycznych wizualizacji zawierających obiekty przezroczyste. W obszarze systemów informacyjnych opracowano formalny dowód NP-trudności obliczania wartości Shapleya w grach spójnościowych. Dla rodziny centralności opartych na grach spójnościowych podano nowy algorytm znacznie przyśpieszający obliczenia. Jego złożoność oparta jest na liczbie wszystkich spójnych podgrafów danej sieci i pozwala na analizę znacznie większych sieci. Dana centralność została zastosowana do przeanalizowania sieci terrorystycznych. Zbadano problem znajdowania wpływowych wierzchołków w grafach za pomocą kooperacyjnych gier. Przedstawiono pięć modeli rozchodzenia się informacji w sieciach. Dla każdego z nich wyprowadzono wielomianowe algorytmy tworzące ranking wszystkich wierzchołków w sieci pod względem roli, jakie odgrywają w propagacji informacji. Opracowano nowe metody wyznaczania obiektów podobnych ze względu na miarę kosinusową i miarę Tanimoto, dostosowane do bardzo dużych danych rzadkich takich, jak np. tekstowe. Zaproponowane metody są oparte na wykorzystaniu specyficznych podzbiorów niezerowych wymiarów obiektów do redukcji zbioru kandydatów na poszukiwane obiekty podobne. Opracowane metody obejmują dwie kategorie danych: obiekty reprezentowane jako wektory rzeczywisto-liczbowe oraz obiekty reprezentowane jako wektory, których dziedziny mogą zawierać co najwyżej 3 elementy, w tym zero, jedną liczbę dodatnią i jedną liczbę ujemną (oczywiście, druga kategoria danych obejmuje wektory binarne). Zweryfikowano wysoką użyteczność zaproponowanych metod. Zbadano również użyteczność różnych sposobów doboru podzbiorów niezerowych wymiarów wykorzystywanych do redukcji kandydatów. Przygotowano opracowanie prezentujące wypracowane w zakładzie podejście do kodowania struktur wielo-hierarchicznych z użyciem indeksu hybrydowego, który umożliwia właściwe dostosowanie do poszczególnych topologii struktur danych. Indeks ten jest zwięzły, a jednocześnie wydajnie wspiera szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania odnoszące się do struktur wielo-hierarchicznych. Przeprowadzono formalny dowód poprawności opracowanej metody i eksperymentalnie wykazano jej wysoką wydajność. Przygotowano opracowanie prezentujące system α-ISIS, który umożliwia otwarcie na nowe technologie systemu bazy danych CDS-ISIS wykorzystywanego do przechowywania i zaawansowanego wyszukiwania informacji. Prowadzono badania nad predykcją zmian cen i przyszłych trendów z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Zaproponowano stosowną architekturę systemu oraz metodologię weryfikacji wydajności strategii inwestycyjnych. Opracowano metodę automatycznej klasyfikacji nagrań pochodzących ze śród-operacyjnej neurochirurgicznej mikrorejestracji wykonywanej w przypadku chorych na Parkinsona. W 2013 roku stworzone zostało oprogramowanie realizujące proces obliczania odpowiednich cech oraz wykonujące śródoperacyjną klasyfikację danych z mikrorejetracji. Aplikacja pozwala w sposób powtarzalny identyfikować optymalną trajektorię dla stymulującej elektrody w oparciu o zapisy z mikrorejestracji. Przygotowano opracowanie poświęcone tematyce społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast. Przygotowano także szereg opracowań poświęconych innowacyjności, informatyce i ich wzajemnym zależnościom. W szczególności przedstawiono innowacyjną platformę do zarządzania informacją naukową SYNAT, realizowaną m. in. z licznym udziałem pracowników i doktorantów zakładu oraz studentów, realizujących prace dyplomowe. W obszarze architektury i oprogramowania systemów komputerowych tematyka badań koncertowała się wokół trzech tematów: wiarygodność systemów komputerowych, problemy modelowania oraz projektowania systemów komputerowych. W zakresie pierwszego tematu systematycznie rozwijano różne środowiska procesów symulacji, w tym szczególną uwagę poświecono symulacji błędów w systemach operacyjnych (technika QEFI) oraz problemowi eksploracji raportów testowych z eksperymentów symulacyjnych. Zaproponowano tu szereg oryginalnych metod zweryfikowanych w badaniach eksperymentalnych przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Dla realizacji prac doktorantów skonfigurowano odpowiednie środowiska (z dostępem zdalnym) ukierunkowane na obliczenia czasochłonne. Kontynuowano prace w zakresie analizy danych serwisowych oraz wiarygodności systemów pomiarowych (wykorzystano tu doświadczenia z projektem dla firmy Plum). Kontynuowano również prace z zakresu inżynierii oprogramowania, nad systemami informatycznymi oraz nad układami odwracalnymi. Między innymi prace te obejmowały następujące zagadnienia: -Badanie możliwości redukcji kosztów obliczeniowych metod testowania mutacyjnego poprzez próbkowanie mutantów (ang. sampling mutants). -Badanie możliwości stosowania algorytmów uczących się do detekcji anomalii w systemach o architekturze SOA -Badanie możliwości zastosowania wzorca DCI (Data Context Interaction) w projektach obiektowych realizowanych w języku Ruby -Kontynuacja prac nad metodami redukcji kosztów testowania mutacyjnego w odniesieniu do operatorów standardowych i obiektowych zastosowanych do programów w języku C#. Opracowano rezultaty eksperymentów dla różnych stopni grupowania mutantów oraz porównano je z wynikami dla innych metod redukcji kosztów -Opracowano metody testowania mutacyjnego dla programów wykorzystujących platformę ASP.NET MVC -Zainicjalizowano badania modeli niezawodnościowych oprogramowania oraz analizy repozytoriów zgłaszanych problemów podczas testowania i eksploatacji. Wprowadzono oryginalne modele obsługi problemów. -Badania w zakresie sieci komputerowych. Monitorowanie ruchu sieciowego, problemy bezpieczeństwa. -Problemy systemów rozmytych i sztucznej inteligencji.
Description in English
-
Expected results in Polish
Opracowano i zaimplementowano uniwersalny skalowalny model zachowania ciał sprężystych w symulacjach komputerowych, opracowano i zaimplementowano algorytmy sterowania agentami sztucznej inteligencji w dwuwymiarowych grach platformowych, opracowano i przetestowano nowe metody generowania wysokiej jakości obrazów stereoskopowych wykorzystujące oryginalną metodę analizy i kontroli dysparycji. Rozwinięto techniki symulacji błędów oraz monitorowania pracy systemów komputerowych. Zaawansowano metody analizy logów systemowych oraz raportów o błędach oprogramowania. Stworzono opracowanie poświęcone tematyce społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast. Opracowano, zaimplementowano i zweryfikowano wysokiej jakości metodę automatycznej klasyfikacji nagrań pochodzących ze śród-operacyjnej neurochirurgicznej mikrorejestracji wykonywanej w przypadku chorych na Parkinsona. Opracowana metoda spełnia ścisłe standardy medyczne. Opracowano i zweryfikowano nowe metody wyznaczania obiektów podobnych ze względu na miarę kosinusową i miarę Tanimoto, dostosowane do bardzo dużych zbiorów danych rzadkich takich jak np. tekstowe. Opracowano formalny dowód NP-trudności obliczania wartości Shapleya w grach spójnościowych oraz algorytmu znacznie przyśpieszającego obliczenia dla rodziny centralności opartych na grach spójnościowych.
Expected results in English
-
Offer for applications in Polish
Opracowane w ramach prac algorytmy zostały zaimplementowane oraz przetestowane i mogą być wykorzystane w praktyce m.in. w: silnikach gier platformowych, realistycznych symulatorach, stereoskopowych systemach multimedialnych. Stworzono platformę badawczą dla doktorantów i studentów w zakresie wiarygodności systemów komputerowych. Zdobyte doświadczenia wykorzystano w przygotowaniu 3 wniosków o prace umowne. Uzyskały pozytywne recenzje. Jeden z tych wniosków uzyskał finasowanie i doszło do podpisania umowy w końcu roku 2013 Stworzone oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji nagrań pochodzących ze śródoperacyjnej neurochirurgicznej mikrorejestracji spełnia ścisłe standardy medyczne i jest obecnie wykorzystywane w czasie zabiegów neurochirurgicznych przeprowadzanych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zaproponowane nowe metody wyznaczania obiektów podobnych mogą znacząco zwiększyć wydajność zaawansowanego wyszukiwania informacji w danych tekstowych i Internetowych. Wyniki prac nad obliczeniami dla rodziny centralności opartych na grach spójnościowych można stosować do analizy sieci terrorystycznych.
Offer for applications in English
-
Application area
research
Notes
Links, other files
Related publications (41)

Full data (no tabs)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WEiTI-9209f2d6-5a02-4457-a275-9713ee7c8410a/
URN
urn:pw-repo:WEiTI-9209f2d6-5a02-4457-a275-9713ee7c8410a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard