Modeling and distributed simulation of mobile ad hoc networks

Andrzej Sikora

Abstract

Modeling and simulation are traditional methods used to evaluate computer networks design. This dissertation addresses issues associated with modeling, simulation and application of wireless, mobile, and ad-hoc networks (MANETs). Mobile self-organizing ad hoc networks can significantly enhance the capability to coordinate the emergency actions as well as monitor contaminated areas, explore unmanned space, inspect and control working environments. Due to the inherent complexity of these systems, the development of applications relying on mobile network nodes and wireless communication protocols would be greatly simplified by the use of specific tools for supporting testing and performance evaluation. Modeling and simulation are widely used in the design and development of wireless ad hoc networks. In this dissertation a mobile ad hoc network (MANET) is modeled using discrete event systems methodology (DEVS). The focus is on wireless transmission and mobility models. A novel algorithm for efficient calculating of motion trajectories for wireless devices is introduced. Particular attention is paid to software environments for parallel and distributed simulation of mobile ad hoc networks. The functionality of Java-based simulation tools (ASim/Java and MobASim) developed by the autor are described. The practical case studies are provided to illustrate the operation and performance of the presented software. ix
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Andrzej Sikora (WEiTI / IAiIS)
Andrzej Sikora
- Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł w języku polskimModelowanie i symulacja rozproszona mobilnych sieci ad-hoc
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data obrony23-11-2015
Data zakończenia 24-11-2015
Promotor Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (WEiTI / IAiIS)
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
- Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Recenzenci zewnętrzni Dariusz Uciński - [Uniwersytet Zielonogórski (UZ)]
Dariusz Uciński
-
- Uniwersytet Zielonogórski

Andrzej Najgebauer - [Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)]
Andrzej Najgebauer
-
- Wojskowa Akademia Techniczna
Paginacja 153
Słowa kluczowe w języku polskimrozproszona symulacja dyskretna, mobilne sieci ad hoc, transmisja bezprzewodowa, modele ruchu, formowanie sieci
Słowa kluczowe w języku angielskimparallel and distributed simulation, mobile ad hoc network, MANET, ad hoc network deployment, wireless transmission, mobility models
Streszczenie w języku polskimNiniejsza rozprawa dotyczy zagadnien´ zwia˛zanych z modelowaniem i symulacja˛ mobilnych sieci ad-hoc (MANET). Sieci tego typy odgrywaja˛ coraz wie˛ksza˛ role˛ w zastosowaniach cywilnych i wojskowych, w tym w monitorowaniu ´srodowiska i wspieraniu akcji ratunkowych. Zakładaja˛c moz˙liwos´c´ sterowania ruchem urza˛dzen´ tworza˛cych siec´, autor sformułował matematyczny model mobilnej sieci ad-hoc i zaproponował algorytm do planowania trajektorii ruchu urza˛dzen´ tworza˛cych siec´. Naste˛pnie przedstawił cztery algorytmy formowania spójnej mobilnej sieci ad-hoc wykorzystuja˛ce autorski model ruchu we˛złów. Wpracy rozwaz˙ane sa˛ równiez˙ zagadnienia zwia˛zane z projektowaniem uniwersalnych s´rodowisk do symulacji komputerowej. Przedstawione autorskie ´srodowisko do symulacji systemów zdarze´n dyskretnych ASim/Java wspomaga tworzenie rozproszonych symulatorów ró˙znych systemów fizycznych. Zbudowany z jego wykorzystaniem symulator sieci MANET (MobASim) mo˙ze znale´z´c szerokie zastosowanie zarówno w badaniu nowych technologii opracowanych dla sieci ad-hoc, jak i projektowaniu sieci dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W pracy prezentowane sa˛moz˙liwos´ci zastosowania wykonanych s´rodowisk do symulacji, w tym aplikacja wspomagaja˛ca formowanie sieci ad-hoc monitoruja˛cej pomieszczenia.
Plik pracy
ASikora_0207-2015.pdf 11.31 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót