Analyzing the effectiveness of problem handling during software development and maintenance

Paweł Janczarek

Abstract

This doctoral thesis raises an essential problem in the field of information systems, namely assessment of error handling methods. In these methods, an important role is played by usage of all kinds of types of repositories, which document the manufacturing process and the operational part of the system. Those repositories provide a rich data, but require advanced analysis. In the classical methods synthetic bug reports are usually considered, which contain information about the time when an error is detected, eventually enriched with to the level of error’s significance level (coarse grained approach). In the proposed approach (fine grained)reports of any problems (not only errors) are examined in details, it is also focused on tracking resolution process for problems, which can come simultaneously from different project phases and involve a variety of participants (the testers, users, etc.). Thesis contains six main chapters, bibliography and additives. After the introduction to the problem’s topic, author characterizes the results of previous work of other authors (literaturę review) and points out their shortcomings in the context of today's technologies for developing and maintaining software, referencing also data from repositories. This thesis also presents a methodology for the analysis of error handling efficiency. There are defined series of original indicators and statistics covering the different perspectives of observation (global, local, users and testers). An important extension of this methodology is the original error handling model (PHG - the problem of handling graph). On the basis of this model there were developed a number of algorithms for the analysis on the structural structure, throughput, error handling, and time flow analysis. Furthermore, an interesting concept for comparative analysis is proposed. The newly developed methodology and algorithms are illustrated with examples including commercial and Open Source projects. Error handling process is associated with software reliability. During reliability analysis SRGM (Software Reliability Growth Model) models are often used. Thesis presents a new model (called selective-multiphase model), which allows to take into account projects with overlapping manufacturing and maintenance processes. Moreover, analysis takes into account the different categories of problems (and not only the errors in classic meaning), which has a significant impact on the processes and in practice also on software reliability. This approach has been verified on data from a real projects.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Paweł Janczarek (WEiTI / II)
Paweł Janczarek
- Instytut Informatyki
Tytuł w języku polskimAnaliza efektywności obsługi błędów w procesach wytwarzania i eksploatacji oprogramowania
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia24-09-2013
Data obrony20-09-2016
Data zakończenia 27-09-2016
Promotor Janusz Sosnowski (WEiTI / II)
Janusz Sosnowski
- Instytut Informatyki
Recenzenci wewnętrzni Piotr Gawrysiak (WEiTI / II)
Piotr Gawrysiak
- Instytut Informatyki
Recenzenci zewnętrzni Kazimierz Worwa - [Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)]
Kazimierz Worwa
-
- Wojskowa Akademia Techniczna
Paginacja 184
Słowa kluczowe w języku polskimniezawodność oprogramowania, obsługa błędów, repozytoria błędów
Słowa kluczowe w języku angielskimsoftware reliability, error handling, problem repositories
Streszczenie w języku polskimPraca dotyczy istotnego problemu z zakresu systemów informatycznych a mianowicie metod oceny procesów obsługi błędów. W metodach tych istotną rolę odgrywa wykorzystanie różnego rodzaju repozytoriów dokumentujących procesy wytwarzania i eksploatacji oprogramowania. Repozytoria te dostarczają bogatych zbiorów danych wymagających zaawansowanej analizy. W klasycznych metodach brane są pod uwagę syntetyczne raporty o błędach zawierające zwykle informacje o czasie wykrycia błędu, ewentualnie wzbogacone o poziom krytyczności błędu (podejście gruboziarniste). W opracowanym podejściu (drobnoziarniste) rozpatrywane są szczegółowe raporty o wszelkich problemach – nie tylko błędach, ponadto analiza jest ukierunkowana na śledzenie procesów obsługi problemów, które mogą pochodzić jednocześnie z różnych faz projektu i obejmować różnych uczestników (testerzy, użytkownicy, itp.). Praca składa się z sześciu rozdziałów, bibliografii oraz dodatków. Po wprowadzeniu w problematykę autor charakteryzuje wyniki dotychczasowych prac (przegląd literatury) oraz wskazuje na ich niedostatki w kontekście współczesnych technologii wytwarzania i utrzymania oprogramowania oraz w nawiązaniu do zawartości repozytoriów danych. W pracy przedstawiono metodykę analizy efektywności i obsługi błędów. Zdefiniowano tu szereg oryginalnych wskaźników oraz statystyk obejmujących różne perspektywy obserwacji (globalna, lokalna, użytkowników, testerów). Istotnym rozwinięciem tej metodyki jest oryginalny model obsługi błędów (PHG – problem handling graph). Na bazie tego modelu opracowano szereg algorytmów analizy dotyczących aspektów strukturalnych, przepustowości obsługi błędów, oraz analiz czasowych. Ponadto zaproponowano interesującą koncepcję analiz porównawczych. Opracowana metodyka i algorytmy zostały zilustrowane na przykładach obejmujących projekty komercyjne oraz typu Open Source. Obsługa błędów związana jest z niezawodnością programów. W analizie niezawodności często stosowane są modele SRGM (Software Reliability Growth Model). W pracy przedstawiono nowy model (tzw. model selektywno-wielofazowy), który pozwala uwzględnić projekty z nakładaniem się procesu wytwarzania z procesem utrzymania. Ponadto uwzględniono w nim różne kategorie problemów (a nie tylko klasycznych błędów) co ma istotny wpływ na sposób obsługi w ww. procesach a w konsekwencji również na niezawodność. Podejście to zostało również zbadane na danych z rzeczywistego projektu.
Klasyfikacja PKT4100
Klasyfikacja KBN28 Informatyka
Klasyfikacja europejska80-30
Plik pracy
janczarek_doktorat.pdf 8.5 MB
Recenzje
Janczarek_recenzja_Worwa.pdf 7.97 MB
Inne pliki
abstract-Janczarek.pdf 71.43 KB
streszczenie-Janczarek.pdf 125.65 KB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót