Method of estimation of low-temperature drying equipment efficiency

Łukasz Jarczyński

Abstract

Rational energy management tends not only to search for a new energy carriers, but also to save already produced energy. This one of the way is the energy-efficient implementation of technological processes in agriculture. The paper presents the proposed method of selecting the advantageous equipment configuration for the grain drying process in the asssumpted conditions as a one of high energy consumption processes. The dissertation, apart from its main text, contains a title page, a table of contents, summaries in Polish and English, and a bibliography. The underlying idea of the dissertation was to look for tools to support the selection of the most energetically utmost configuration for technological processes, based on the example of drying equipment. The content of the dissertation, apart from the description of the status-quo of the subject matter, includes a list of proceedings related to the verification of the hypothesis on the practical effectiveness and usefulness of identifying such configurations for the simulation method. The logically justified sequence of such a procedure consists of the following analysis: - to identify the dryer configuration model as an evaluation object, - to model the process of generating effects of grain drying in a static layer using a model configuration with a model verification, - to select a set of performance indicators as its metrics, - to exemplify a simulated method of performance effectiveness evaluation, by determining the value of performance indicators for exemplary configurations of drying equipment, - to identify of the most serviceably beneficial drying configuration, based on the obtained estimates of the performance indicators. Based on the results of the exemplified method, there is no reason to reject the hypothesis that the method is useless.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Łukasz Jarczyński (WBMiP)
Łukasz Jarczyński
- Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Tytuł w języku polskimMetoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Dyscyplina naukibudowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia25-10-2016
Data obrony14-11-2017
Data zakończenia 25-11-2017
Promotor Leszek Powierża (WBMiP / IIM)
Leszek Powierża
- Instytut Inżynierii Mechanicznej
Recenzenci zewnętrzni Włodzimierz Kęska
Włodzimierz Kęska
-

Tadeusz Pawłowski
Tadeusz Pawłowski
-
Paginacja 116
Słowa kluczowe w języku polskimsuszenie niskotemperaturowe, silos, efektywność
Słowa kluczowe w języku angielskimlow-temperature drying, silo, efficiency
Streszczenie w języku polskimRacjonalne gospodarowanie energią skłania nie tylko do poszukiwań nowych nośników energii, ale też do oszczędnego gospodarowania energią już wytworzoną. Jednym z takich sposobów jest energooszczędna realizacja procesów technologicznych w rolnictwie. W pracy zaprezentowana została propozycja metody doboru najkorzystniejszej w danych warunkach konfiguracji urządzeń do realizacji procesu suszenia ziarna jako jednego z procesów o znacznej energochłonności. Merytoryczny tekst, rozprawy obudowany został stroną tytułową, spisem treści, streszczeniami w języku polskim i angielskim oraz wykazem wykorzystanej literatury. Genezę tematu stanowi poszukiwanie narzędzi wspomagających dobór najkorzystniejszych z energetycznego punktu widzenia konfiguracji urządzeń do realizacji procesów technologicznych na przykładzie urządzeń suszących. Na treść rozprawy poza analizą stanu zagadnienia w przedmiotowym zakresie składa się opis treści postępowania związanego z weryfikacją sformułowanej w pracy hipotezy roboczej o praktycznej skuteczności i przydatności symulacyjnej metody identyfikowania takich konfiguracji. Na logicznie uzasadnioną sekwencję tej procedury składają się opisy: - identyfikacji modelu konfiguracjii suszącej jako obiektu oceny, - modelowania procesu generowania efektów suszenia ziarna w nieruchomej warstwie z użyciem modelowej konfiguracji wraz z weryfikacją modelu, - doboru zestawu wskaźników efektywności jako jej mierników, - egzemplifikacja symulacyjnej metody oceny efektywności eksploatacyjnej, poprzez wyznaczenie wartości wskaźników efektywności dla przykładowych konfiguracji urządzeń suszących, - identyfikacja na podstawie porównania uzyskanych oszacowań wartości wskaźników efektywności nakorzystniejszej użytkowo konfiguracji suszącej. Na podstawie wyników dokonanej egzemplifikacji metody nie ma powodów do odrzucenia sformułowanej w pracy hipotezy o przydatności metody.
Plik pracy
Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących- Ł.Jarczyński.pdf 1.95 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót