Facility location problems with complex preference models

Paweł Olender

Abstract

The dissertation concerns discrete multicriteria location problems and specially preference models that generate optimal solutions in the sense of outcomes distribution. Such an approach allows to obtain impartial solutions, where the distribution of outcomes is more important than their assignment to specific criteria. It is also possible to provide fairness as equitable efficiency. Analyzed approach is derived from the Ordered Weighted Averaging (OWA) operator. Different OWA and WOWA optimization models are presented and proposed including both general MILP and specific LP formulations for suitable monotone weights. New optimization models for the Weighted Ordered Weighted Averaging (WOWA) operator allow to take into account demand requirements, while preserving the impartiality condition. The performance of different formulations is studied and influence of redundant constraints is analyzed. A heuristic method, so-called Variable Neighborhood Search (VNS), is also developed. The proposed modifications of VNS significantly reduce solution time and simultaneously improve quality of solutions.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Paweł Olender
Paweł Olender
-
Tytuł w języku polskimZagadnienia lokalizacyjne ze złożonymi modelami preferencji
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data obrony11-06-2015
Data zakończenia 11-06-2015
Promotor Włodzimierz Ogryczak (WEiTI / IAiIS)
Włodzimierz Ogryczak
- Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Recenzenci wewnętrzni Krzysztof Pieńkosz (WEiTI / IAiIS)
Krzysztof Pieńkosz
- Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Recenzenci zewnętrzni Andrzej Janiszewski - [Politechnika Poznańska (PP)]
Andrzej Janiszewski
-
- Politechnika Poznańska
Paginacja 199
Słowa kluczowe w języku polskim: optymalizacja wielokryterialna, dyskretne problemy lokalizacyjne, rozkład ocen, efektywność wyrównująca, operator OWA, operator WOWA, metoda VNS
Słowa kluczowe w języku angielskimmulticriteria optimization, discrete location problems, ordered operators, outcomes distribution, equitable efficiency, OWA operator, WOWA operator, VNS method
Streszczenie w języku polskimPraca dotyczy dyskretnych wielokryterialnych problemów lokalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli preferencji, które pozwalają uzyskiwać rozwiązania optymalne w sensie rozkładu ocen. Podejście takie pozwala osiągać rozwiązania spełniające warunek bezstronności, gdzie rozkład wartości ocen jest ważniejszy od ich przypisania do konkretnych kryteriów. Możliwe jest także generowanie rozwiązań sprawiedliwych w sensie efektywności wyrównującej. Analizowane podejście wywodzi się od operatora uporządkowanej średniej ważonej (OWA). Prezentowane i proponowane są różne modele optymalizacyjne agregacji OWA i WOWA, zarówno ogólne w postaci zadań PCLM, jak i zadania PL dla specyficznych monotonicznych wag. Zaproponowane modele optymalizacyjne operatora WOWA pozwalają na uwzględnienie wielkości zapotrzebowań, zachowując przy tym własność bezstronności. Badana jest wydajność różnych zadań oraz możliwość jej poprawy za pomocą ograniczeń nadmiarowych. Rozwijana jest także przybliżona metoda rozwiązywania określana mianem przeszukiwania zmiennego sąsiedztwa (VNS). Prezentowane modyfikacje metody skracają wielokrotnie czas rozwiązania, a jednocześnie poprawiają jakość uzyskiwanych rozwiązań.
Plik pracy
OlenderP_rozprawa_2015.pdf 921.04 KB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót