Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych

Beata Eliza Jaworska

Abstract

The subject of the PhD Thesis is the impact of the partial substitution of cement with mineral wastes on the properties of polymer-cement composites. The modification consisted in replacing a part of cement by siliceous fly ash, calcareous fly ash (the by-products of respectively coal and lignite combustion process) and waste perlite powder – by-product of ekspandation and fractionation of perlite. The thesis on the possibility of the introduction of waste mineral powders into polymer-cement composites was formulated. This approach is a part of sustainable development strategy as new way of utilization of the burdensome waste products. The PhD Thesis presents a general characteristics and application area of polymercement composites, discusses the significance of polymer modifier and its influence on the performance of the composite. Considering above, the mineral powders, which are the subject of interest in the study, and their application were characterized. Based on analysis of data from literature the criteria were formulated, which were taken into account when selecting the components of polymer-cement composites containing mineral powders and later during the material optimization. As a result of preliminary tests the granulometric characteristics of powders were determined. For each powder a specific surface area, density as well as the chemical composition were determined. In the next stage of research the cement mortars modified with three types of polymer were tested and the impact of polymer additive on the strength of the material was analysed. In the next step the compressive strength, flexural strength and tensile strength of polymer-cement mortar modified with the chosen polymer and selected types of mineral powder were tested. Simultaneously, the technological properties of the composites mixes were analyzed. Based on the results of preliminary studies and literature data the program of material optimization has been developed. A dispersion of styrene-acrylic copolymer was used as a polymer modifier. As the material variables the proportions (by mass) between the contents of components of polymer-cement composite, i.e. cement/polymer and cement/mineral powder were accepted. The technical characteristics cover: compressive strength, flexural strength, elasticity modulus, elongation of tension and apparent density of hardened polymercement composite. The compositions of tested polymer-cement composites were determined using the statistical experimental design. The results of laboratory tests were the basis for the determination of material models of polymer-cement composite modified with mineral powders. This models were determined in the form of regression function as the second degree polynomials describing the relation between the analysed properties and polymer-cement composition, allowing to identify the optimal compositions due to the particular property. Analysis of the obtained relations confirmed the good adequacy of the models and their good agreement with the experimental results. Taking under consideration the potential application of PCC and technical properties important in the particular applications, optimal compositions of polymer-cement composites were determined; the concept of overall desirability was used. Based on the results obtained during optimization, the basic properties of polymercement composites with mineral powders (optimal compositions) were tested. The tested properties, among others, were: freeze/thaw resistance, chemical resistance – carbonation, water absorption, shrinkage, adhesion and abrasion. Also the observation of the microstructure of these composites using a scanning electron microscope (SEM) was carried out. The obtained results and their analysis enabled the formulation of conditions for effective substitution of cement binder with mineral powders and identification of potential effects of this substitution. Thus, the aim of the work has been achieved and thesis are confirmed. It was shown that it is possible to use the waste mineral powders as components of the polymer-cement composites, however, there is a limit of powder content, above which the technical properties of the composite start to worsen. A large part of the research presented in this PhD Thesis was supported by the Applied Research Program No. PBS1/A5/14/2012 of the National Centre for Research and Development entitled "Comprehensive utilization of the waste resulting from the production or use of expanded perlite" and by the Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology project “The use of waste materials as components of cement composites”. The PhD Thesis consist of 201 pages, 64 figures, 84 tables and contains attachments. List of references contains 222 items.
Identyfikator pozycji
WUT83deb5c4041e49ac94e3952b95526d4d
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Ocena możliwości zastosowania w budownictwie odpadowych pyłów mineralnych jako składników kompozytów polimerowo-cementowych
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Dyscyplina nauki
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Status pracy
Obroniona
Data rozpoczęcia
30-09-2015
Data obrony
11-10-2017
Data nadania stopnia
18-10-2017
Promotor
Recenzenci zewnętrzni
Artur Łagosz Artur Łagosz Afiliacja nieokreślona
Paginacja
201
Słowa kluczowe w języku polskim
kompozyty polimerowo-cementowe
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem rozprawy jest wpływ częściowej substytucji cementu odpadowymi pyłami mineralnymi na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych. Modyfikacja polegała na zastąpieniu części cementu popiołem lotnym krzemionkowym, popiołem lotnym wapiennym (produktami ubocznymi ze spalania odpowiednio węgla kamiennego i brunatnego) oraz odpadowym pyłem perlitowym – produktem ubocznym powstającym podczas ekspandowania i frakcjonowania perlitu. Sformułowano tezę o możliwości wprowadzenia pyłów mineralnych do kompozytów polimerowo-cementowych. Tego typu podejście wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju poprzez nowy sposób utylizacji uciążliwych produktów odpadowych. W pracy przedstawiono charakterystykę ogólną oraz obszar zastosowań kompozytów polimerowo-cementowych, omówiono znaczenie modyfikatora polimerowego i jego wpływ na kształtowanie cech kompozytu. Na tym tle scharakteryzowano odpady mineralne będące przedmiotem zainteresowania w pracy i ich zastosowanie. Na podstawie analizy danych literaturowych sformułowano kryteria, które były brane pod uwagę przy projektowaniu składu kompozytów polimerowo-cementowych zawierających odpadowe pyły mineralne oraz przy ich późniejszej optymalizacji materiałowej. W wyniku badań wstępnych sporządzono charakterystykę granulometryczną pyłów oraz wyznaczono ich powierzchnię właściwą i gęstość. Przeprowadzono również analizę ich składu chemicznego. Następnie przeprowadzono badania zapraw cementowych modyfikowanych trzema rodzajami polimerów i oceniono wpływ dodatku polimerowego na cechy wytrzymałościowe tworzywa. W kolejnym etapie badań wstępnych oznaczono wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie i wytrzymałość na rozciąganie zapraw polimerowo-cementowych zawierających wybrany modyfikator polimerowy i wybrane rodzaje odpadów mineralnych. Jednocześnie analizowano właściwości technologiczne mieszanek tych kompozytów. Na podstawie wyników badań wstępnych oraz studiów literaturowych opracowano program badań optymalizacyjnych. Jako modyfikator polimerowy zastosowano dyspersję wodną kopolimeru styrenowo-akrylowego. Jako zmienne materiałowe przyjęto proporcje (masowe) między zawartościami składników kompozytów PCC, tj. cement/polimer i cement/pył mineralny. Badane cechy techniczne obejmowały: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości przy zginaniu, wytrzymałość na rozciąganie osiowe i wydłużenie przy zerwaniu oraz gęstość pozorną stwardniałego kompozytu polimerowo-cementowego. Składy badanych kompozytów wyznaczono przy zastosowaniu statystycznego planowania eksperymentu. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych były podstawą do wyznaczenia modeli materiałowych kompozytów polimerowo-cementowych zawierających pyły mineralne. Modele te wyznaczono w postaci funkcji regresji jako wielomiany drugiego stopnia, opisujące zależności pomiędzy analizowanymi cechami a składem kompozytów, umożliwiające wskazanie składów optymalnych z uwagi na daną cechę. Analizując uzyskane zależności regresyjne wykazano dobrą zgodność wartości modelowych z uzyskanymi na drodze eksperymentalnej. Biorąc pod uwagę potencjalne przeznaczenie kompozytów PCC oraz cechy techniczne istotne w danym zastosowaniu wyznaczono składy optymalne; zastosowano koncepcję uogólnionej użyteczności. Kompozyty polimerowo-cementowe o zoptymalizowanym składzie poddano badaniom weryfikacyjnym, określając ich podstawowe cechy technologiczne i użytkowe, w tym mrozoodporność, odporność na karbonatyzację, absorpcję wody, skurcz utwardzania, przyczepność do podłoża oraz ścieralność. Wykonano również obserwacje mikrostruktury tych kompozytów przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Uzyskane w pracy wyniki oraz ich analiza umożliwiły określenie warunków substytucji części spoiwa cementowego w kompozytach polimerowo-cementowych odpadowymi pyłami mineralnymi oraz określenie efektów takiej modyfikacji. Sformułowano wnioski o osiągnięciu celu pracy i udowodnieniu postawionych tez, tj. wykazano, że możliwe jest stosowanie odpadowych pyłów mineralnych jako składników budowlanych kompozytów polimerowo-cementowych, przy czym istnieje graniczna zawartość odpadu, powyżej której następuje pogorszenie właściwości technicznych i technologicznych. Znaczna część badań prezentowanych w rozprawie została zrealizowana w ramach Projektu NCBiR nr PBS1/A5/14/2012 pt. „Kompleksowe wykorzystanie odpadu powstającego podczas produkcji lub stosowania perlitu ekspandowanego” w ramach Programu Badań Stosowanych oraz w ramach pracy statutowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pt. „Zastosowanie materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych”. Rozprawa liczy 201 stron, w tym 64 rysunki i 84 tablice oraz zawiera załączniki; spis wykorzystanej literatury zawiera 222 pozycje.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Rozprawa doktorska BJaworska.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT83deb5c4041e49ac94e3952b95526d4d/
URN
urn:pw-repo:WUT83deb5c4041e49ac94e3952b95526d4d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony