Wybrane aspekty komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem ruchów głowy i mimiki twarzy

Kowalczyk Piotr

Abstract

This PhD thesis describes innovative human-computer interface designed primarily for disabled persons. Developed interface allows effective and precise change of location of cursor on the screen through small head movements and execution of system events through blinking eyes. This thesis begins by reviewing the known solutions of human-computer interaction. Next, author formulated thesis and tasks to do. Main part of the thesis begins by reflection on human movements in the context of the proposed control methods. Then author described the proposed control method, using author's mathematical model. Research carried out in this thesis are focused on practical application therefore this PhD thesis includes parameters of potential control device and description of prototype. Experiments which are described in this thesis has been carried out using the prototype. Results of experiments showed effectiveness and precision of the developed interface. At the end, autor summarizes the obtained results and proves the validity of the thesis.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Kowalczyk Piotr
Kowalczyk Piotr
-
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektryczny (WE)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia08-05-2013
Data obrony23-09-2015
Data zakończenia 02-07-2015
Promotor Dariusz Sawicki (WE / IETSIP)
Dariusz Sawicki
- Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Recenzenci wewnętrzni Remigiusz Rak (WE / IETSIP)
Remigiusz Rak
- Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Recenzenci zewnętrzni Paweł Strumiłło - [Politechnika Łódzka (PŁ)]
Paweł Strumiłło
-
- Politechnika Łódzka
Paginacja 147
Słowa kluczowe w języku polskimWybrane aspekty komunikacji człowiek-komputer z wykorzystaniem ruchów głowy i mimiki twarzy.
Słowa kluczowe w języku angielskimSelected aspects of human-computer interaction based on head movements and facial expressions.
Streszczenie w języku polskimNiniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest nowemu interfejsowi człowiek-komputer. Opracowany przez autora i wszechstronnie przebadany interfejs umożliwia efektywną i precyzyjną zmianę położenia kursora na ekranie poprzez niewielkie ruchy głowy oraz wykonywanie poleceń systemowych poprzez mrugnięcia oczu. Praca rozpoczyna się od przeglądu znanych rozwiązań komunikacyjnych człowiek-komputer. W dalszej części zdefiniowano cel, tezę i zakres pracy oraz sformułowano zadania, których realizacja była niezbędna do wykazania słuszności postawionej tezy. Merytoryczna część pracy rozpoczyna się od rozważań na temat motoryczności człowieka w zakresie ruchów głowy i mimiki twarzy. Następnie przedstawiono analizę rozwiązania z wykorzystaniem autorskiego modelu matematycznego. Badania przeprowadzone w pracy były ukierunkowane na praktyczne zastosowanie, dlatego zamieszczono projekt rozwiązania z parametrami urządzenia oraz zaprezentowano prototyp. Eksperymenty, których opis został zamieszczony w pracy, zostały przeprowadzone z wykorzystaniem opracowanego prototypu i pozwoliły wykazać efektywność i precyzję opracowanego rozwiązania. W zakończeniu pracy podsumowano uzyskane rezultaty, przedstawiono osiągnięcia autora oraz podkreślono słuszność postawionej w pracy tezy.
Plik pracy
autoreferat_Piotr_Kowalczyk.pdf 410.36 KB
Recenzje
recenzja-prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło.pdf 196.2 KB
recenzja-prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak (2).pdf 258.33 KB
Liczba cytowań*1 (2019-06-25)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót