Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii

Edyta Jakubowska

Abstract

The Ph.D. dissertation entitled „Dosimetric recombination methods for mixed radiation fields monitoring in radiotherapy centers” considers methods and devices for measurements for radiation protection and personal monitoring for patients, personnel and third persons. The overall aim of this work was to elaborate methods dedicated for dosimetric measurements around medical accelerators. The particular goals consider specification of requirements for routine measurements and selection among recombination chambers in use, for such application. Particular aim contained also an invention and tests of a new type of detector, dedicated for proton radiotherapy of eye cancer. The device allows measurements of dose and dosimetric parameters outside the beam, but near Bragg peak region.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Edyta Jakubowska (WM / IMIB)
Edyta Jakubowska
- Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Mechatroniki (WM)
Dyscyplina naukibiocybernetyka i inżynieria biomedyczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia13-06-2012
Data obrony30-03-2016
Data zakończenia 13-04-2016
Promotor Natalia Golnik (WM / IMIB)
Natalia Golnik
- Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Recenzenci wewnętrzni Krzysztof Zaremba (WEiTI / IRTM)
Krzysztof Zaremba
- Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Recenzenci zewnętrzni M. Budzanowski - [Polska Akademia Nauk (PAN)]
M. Budzanowski
-
- Polska Akademia Nauk
Paginacja 189
Słowa kluczowe w języku polskimxxx
Słowa kluczowe w języku angielskimxxx
Streszczenie w języku polskimRozprawa pt. „Rekombinacyjne metody dozymetryczne do monitorowania pól promieniowania mieszanego w ośrodkach radioterapii” dotyczy metod i urządzeń pozwalających na pomiar parametrów związanych z ochroną radiologiczną i dozymetrią indywidualną dla pacjentów, personelu oraz osób postronnych, w ośrodkach radioterapii. Celem ogólnym pracy było opracowanie metod dostoswanych do pomiarów dozymetrycznych w otoczeniu akceleratorów medycznych. Cele szczegółowe uwzględniają określenie wymogów jakie powinny spełniać detektory wykorzystane do pomiarów rutynowych oraz wyselekcjonowanie spośród już istniejących rozwiązań, tych komór rekombinacyjnych, które mogłyby zostać zastosowane. Celem szczegółowym pracy było również opracowanie i przetestowanie detektora nowego typu, dedykowanego dla terapii protonowej nowotworów oka, który umożliwia pomiar dawki oraz parametrów dozymetrycznych poza wiązką, ale w pobliżu piku Bragga.
Plik pracy
Jakubowska.pdf 4.61 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót