Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Normowanie procesów monolitycznego budownictwa betonowego na potrzeby planowania robót z uwzględnieniem niepewności danych

Artur Koper

Abstract

This doctoral thesis regards the issue of researching and standardisation of the processes of work of monolithic concrete construction. Its purpose was the elaboration of methodology of researching and standardisation of the processes regarding the practical use of the results in the sequence of works simulation in planning the construction works and making the control over robots production resources available in time. The methodology of researching and standardisation of the processes of work of monolithic concrete construction presented in this thesis against the methodology of work planning considers the needs of planning such works with the use of the simulation technique. This technique demands the definition of planning data variation, such as resources amount of labour, completion time and the realisation costs of the tasks defined in the work background structure (WBS) of the plan. Presently, the probabilistic description of standards of material amount is not used in construction. A crucial difficulty of the problem is the non-uniformity of the structure of standardisation basis of operational processes in construction. Planning requires data about the amounts of labour related to technological activities, basic processes, complex processes and construction facility elements. These plans, however, are elaborated with a different accuracy of WBS as well as the resources structure. During the standardisation of work processes what is required is the technique of integrating the standards of technological activities defined on the basis of measuring amount of work at the construction site. This thesis suggested the use of the simulation and statistical interference theory to define the character of required variables distribution. Analyses, methodologies, models and the procedures of research, standardisation and work planning were related to the execution of ferro-concrete monolithic structures – the works in which there is rich saturation of production means, time diversity of the use of the resources; in which there are required some planning experiments aiming at looking for the beneficial work schedules. Such experiments can be conducted providing the appropriate working processes data base is in possession. This thesis assumed that it is possible to elaborate the methodology of standardisation of the technical processes of work in the execution of ferro-concrete monolithic structures, thus giving the results practical with the simulation of the sequence of works in construction enterprises planning. To prove the thesis: • some studies were conducted on problems of construction execution planning, especially differentiation of decisive problems of planning monolithic concrete construction works, • the theories and research techniques as well as standardisation of work processes were presented, • a model for research methodology and standardisation of processes of monolithic concrete construction works was suggested, • an example of research and standardisation processes related to the execution of ferro-concrete elements at a construction site was included. The issues were presented in five chapters of the thesis. The first chapter introduces the domain of the thesis, defining its subject, the aim, the thesis itself and formulating the reasons to perform the research and studies in this area. The second chapter identifies the problems of planning the monolithic concrete construction works, the techniques of solving them, formulating at the same time the decisive models, the rules and the forms of data description and planning results. Here, there were presented the problems of choosing the system of forms, the organisation of elevation works in execution of monolithic concrete constructions, concrete process organisation and harmonising the processes of monolithic concrete construction. This chapter includes the author's genuine models and analytical techniques. The third chapter presents the core and the purposes of construction processes research, the critical analysis of present research methods and the defined procedure structure of planning and realising technological processes research along with the description of the methodologies and techniques of researching, measuring and standardisation of the processes of work. There were also presented the sheet specimens (process, material course, and the observation – calculation sheet timing) necessary for correct and reliable registering of the actual state in construction processes research. The fourth chapter is the description of suggested by the author methodology of research and standardisation of monolithic concrete construction processes with regards to the practical use of the results in planning the construction execution by the simulation technique. This methodology was used in practice, in pilot stage of processes, which was presented in the fifth chapter of this thesis. The thesis was completed with a summary with formulated conclusions and problems for further research.
Identyfikator pozycji
WUT5315f9fc24de42eba057ef03d1efa88d
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Normowanie procesów monolitycznego budownictwa betonowego na potrzeby planowania robót z uwzględnieniem niepewności danych
Tytuł w języku angielskim
Standardization of the processes of monolithic concrete construction for planning works with uncertain data
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Dyscyplina nauki
budownictwo / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Status pracy
Obroniona
Data rozpoczęcia
19-04-2011
Data obrony
21-01-2014
Data nadania stopnia
28-01-2014
Promotor
Recenzenci wewnętrzni
Sławczo Denczew Sławczo Denczew Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Recenzenci zewnętrzni
Bożena Hoła Bożena Hoła Afiliacja nieokreślona
Paginacja
201
Słowa kluczowe w języku polskim
planowanie robót monolitycznego budownictwa betonowego, badanie i normowanie procesów pracy, analiza ryzyka
Streszczenie w języku polskim
Rozprawa doktorska dotyczy problematyki badania i normowania procesów pracy monolitycznego budownictwa betonowego. Jej celem było opracowanie metodyki badania i normowania procesów w aspekcie praktycznego wykorzystania wyników do symulacji przebiegu robót w planowaniu wykonawstwa budowlanego oraz umożliwienia sterowania robotami i środkami produkcji w czasie. Przedstawiona w rozprawie metodyka badania i normowania procesów pracy monolitycznego budownictwa betonowego, na tle metodyki planowania robót, uwzględnia potrzeby planowania tych robót techniką symulacyjną. Technika ta wymaga opisu zmienności danych planistycznych; takich jak: nakłady pracy zasobów, czasy wykonania i koszty realizacji zadań zdefiniowanych w strukturze podziału pracy (SPP) planu. Aktualnie w budownictwie nie stosuje się probabilistycznego opisu norm nakładów rzeczowych. Istotną trudnością podjętego problemu jest niejednolitość struktury bazy normatywnej procesów pracy w budownictwie. Do planowania potrzebne są dane o nakładach pracy do wykonania czynności technologicznych, procesów podstawowych, procesów złożonych i elementów obiektów budowlanych. Plany bowiem są opracowywane z różną szczegółowością SPP, jak i struktury zasobów. W toku normowania procesów pracy potrzebna jest technika scalania norm czynności technologicznych, określanych na podstawie mierzenia pracy na budowie. W rozprawie zaproponowano w tym względzie zastosowanie symulacji i teorii wnioskowania statystycznego do określania charakteru rozkładów potrzebnych zmiennych losowych. Analizy, metodyki, modele i techniki badania, normowania i planowania robót odniesiono do wykonawstwa żelbetowych konstrukcji monolitycznych – robót, w których występuje duże nasycenie środkami produkcji, niejednorodność czasowa w wykorzystaniu zasobów; w których potrzebne są eksperymenty planistyczne zmierzające do poszukiwania korzystnych harmonogramów robót. Eksperymenty te można wykonywać pod warunkiem posiadania odpowiednich baz danych o procesach pracy. W rozprawie przyjęto tezę, że możliwe jest opracowanie metodyki normowania technologicznych procesów pracy w wykonawstwie monolitycznych konstrukcji betonowych, dającej wyniki użyteczne do symulacji przebiegu robót w planowaniu przedsięwzięć budowlanych. W celu udowodnienia tej tezy: • przeprowadzono studia nad problemami planowania wykonawstwa budowlanego, ze szczególnym wyróżnieniem problemów decyzyjnych planowania robót monolitycznego budownictwa betonowego, • przedstawiono teoretyczne zasady i techniki badania i normowania procesów pracy, • zaproponowano model metodyki badania i normowania procesów pracy monolitycznego budownictwa betonowego, • zamieszczono przykład badania i normowania procesów związanych z wykonaniem elementów żelbetowych na budowie. Zagadnienia te zostały przedstawione w pięciu rozdziałach pracy. W pierwszym rozdziale dokonano wprowadzenia w tematykę rozprawy, ujmując jej przedmiot, cel i tezę oraz formułując przesłanki do podjęcia badań i studiów w obszarze tematu rozprawy. W rozdziale drugim zidentyfikowano problemy planowania robót monolitycznego budownictwa betonowego, sposoby i techniki ich rozwiązywania, formułując przy tym modele decyzyjne, zasady i formy opisu danych i wyników planowania. W rozdziale tym przedstawiono problemy wyboru systemu deskowań, organizacji frontów robót w wykonywaniu monolitycznych konstrukcji betonowych, organizacji procesu betonowania i harmonizowania procesów monolitycznego budownictwa betonowego. W zbiorze tym są oryginalne modele i techniki analityczne autora. W rozdziale trzecim przedstawiono istotę i cele badań procesów budowlanych, krytyczną analizę istniejących metod badawczych oraz zdefiniowano strukturę postępowania przy planowaniu i realizacji badań procesów technologicznych z opisem metodyk i technik badania, mierzenia i normowania procesów pracy. Zaproponowano również wzory kart (procesu, przebiegu materiału oraz arkusza obserwacyjno-obliczeniowego chronometrażu) niezbędne do prawidłowego i rzetelnego rejestrowania stanu rzeczywistego w badaniach procesów budowlanych. Rozdział czwarty stanowi opis zaproponowanej przez autora metodyki badania i normowania procesów monolitycznego budownictwa betonowego w aspekcie praktycznego wykorzystania wyników w planowaniu wykonawstwa budowlanego techniką symulacyjną. Metodyka ta została zastosowana w praktyce, w pilotażowych badaniach procesów, co przedstawiono w rozdziale piątym rozprawy. Rozprawę zakończono podsumowaniem z sformułowaniem wniosków oraz problemów do dalszych prac badawczych.
Klasyfikacja PKT
Ekonomika i organizacja budownictwa
Klasyfikacja KBN
Budownictwo
Plik pracy
  • Plik: 1
    Rozprawa doktorska Artur Koper.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT5315f9fc24de42eba057ef03d1efa88d/
URN
urn:pw-repo:WUT5315f9fc24de42eba057ef03d1efa88d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony