The influence of workin parameters of cutting unit on the cutting energy plants requirements

Paweł Piotr Witkowski

Abstract

The main purpose of this dissertation was to find possibly the best working parameters of a cutting unit in rotary cutting machines used on small farms to collect energy plants. This dissertation depicts the influence of various factors on growing popularity of renewable energy sources such as biomass, water energy, geothermal energy, wind energy, solar energy as well as decreasing interest in mineral energy sources: coal, peat, crude oil, oil bearing sands/oil shale, earth gas. In this dissertation it is also discoursed cultivation of the most popular energy plants used in biomass production in Poland. The influence on energy consumption while cutting was described taking into consideration three factors: the linearly speed of the moving cutting unit, its rotation speed and the moisture of some selected energy plants such as: hemp willow (Salix viminalis), virginia fanpetals (Sida hermaphrodita), giant mincanthus (Miscantus gigantheus), sakhalin bistort (Reynoutria sachalinensis). The study was carried out in the laboratory post designed for examining the process of cutting energy plants using a rotary method in the Mechanical Engineering Department at Warsaw Technical University, branch in Płock. The most beneficial ranges of rotation speed of a rotary disc and linear speed of moving a cutting unit were determined based on conducted tests and final conclusions as well as the most advantageous conditions of collecting energy plants considering their moisture.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Paweł Piotr Witkowski (WBMiP)
Paweł Piotr Witkowski
- Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Tytuł w języku polskimWpływ parametrów roboczych zespołu tnącego na zapotrzebowanie energii cięcia roślin energetycznych
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Dyscyplina naukibudowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia25-06-2013
Data obrony28-04-2015
Data zakończenia 26-05-2015
Promotor Leszek Powierża (WBMiP / IIM)
Leszek Powierża
- Instytut Inżynierii Mechanicznej
Recenzenci zewnętrzni Tadeusz Pawłowski
Tadeusz Pawłowski
-

Andrzej Chochowski
Andrzej Chochowski
-
Paginacja 118
Słowa kluczowe w języku polskimwierzba konopiana, ślazowiec pensylwański, miskantus olbrzymi, rdest sachaliński, proces cięcia, rośliny energetyczne, energia jednostkowa cięcia, wilgotność, prędkość liniowa zespołu tnącego, prędkość obrotowa zespołu tnącego
Słowa kluczowe w języku angielskimxxx
Streszczenie w języku polskimTematyka rozprawy dotyczy poszukiwania najkorzystniejszych parametrów roboczych zespołu tnącego kosiarki rotacyjnej wykorzystywanej w niewielkich gospodarstwach rolnych do zbioru roślin energetycznych. W rozprawie opisano wpływ różnych czynników na rosnącą popularność odnawialnych źródeł energii (biomasa, energia wody, energia geotermalna, energia wiatru, energia Słońca) oraz spadek zainteresowania energią ze źródeł kopalnianych (węgiel, torf, ropa naftowa, piaski roponośne/łupki naftowe, gaz ziemny). Omówiono uprawy najpopularniejszych roślin energetycznych na terenie Polski przeznaczonych do produkcji biomasy. Przedstawiono próbę zbadania istotności wpływu prędkości liniowej poruszającego się zespołu tnącego oraz jego prędkości obrotowej a także wpływu wilgotności wybranych roślin energetycznych (wierzba konopiana (Salix viminalis), ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita), miskantus olbrzymi (Miscantus gigantheus), rdest sachaliński (Reynoutria sachalinensis)) na energochłonność procesu ich cięcia. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym przeznaczonym do badań procesu cięcia roślin energetycznych metodą bezwładnościową, znajdującym się w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Na podstawie przeprowadzonych badań i wyciągnięcia wniosków określono najkorzystniejsze przedziały wartości prędkości obrotowej tarczy roboczej oraz prędkości liniowej poruszającego się zespołu tnącego, a także przedstawiono najkorzystniejsze warunki zbioru tych roślin uwzględniając ich wilgotność.
Klasyfikacja PKTEnergetyka o źródłach odnawialnych i inne rodzaje energetyki
Klasyfikacja KBNBudowa i eksploatacja maszyn
Plik pracy
Witkowski_Paweł_Rozprawa.pdf 5.52 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót