Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Jednoekspozycyjna holografia cyfrowa oparta na zjawisku samoobrazownia

Abstract

The thesis presents two methods of one-exposure registration of digital holograms in compact optical system that takes advantage of self-imaging phenomenon both in recording process and reconstruction algorithm. The experimental system is in the configuration of Mach-Zehnder interferometer to use the photosensitive matrix with maximal effectiveness. Inline hologram registration forces special recording and reconstruction algorithms providing the good quality of the obtained image. The phase-shifting method enables the cancellation of the DC term and the conjugated image. The technique of registration of the hologram with the use of special structure (SIDOE - Self Imaging Diffractive Optical Element) placed in the reference beam is presented in the thesis. SIDOE is a periodic phase structure, which creates its self-image in the plane of the photosensitive matrix, at the same time not decreasing the reference beam intensity. The hologram registration with four or two different phase values of the reference beam (depending on the algorithm: four- or two-step) is possible in this way. The hologram recorded in such manner is reconstructed by the use of special technique based on the phase-shifting method, but using the properties of the periodic structures to create Fourier images (self-images) and Fresnel images. The thesis contains detailed description of the reconstruction algorithms. Due to the mathematical consideration concerning the reconstruction process the numerical simulations have been compared to the theoretical predictions. The large accordance of the obtained images with developed theory enabled making additional simulations, that allowed to design experimental system and two-step SIDOE. Images reconstructed from holograms registered in the optical system were compared qualitatively and quantitatively with the simulation results. It must be emphasized that obtained experimental results stay in great accordance with theoretical predictions. The analysis comparing designed two-step method with other algorithms described in reputable journals was carried out in the thesis. It is worth noting that applied technique ensures very good quality of reconstructed images, but it does not need complicated optical system and special, technically-advanced recording devices. What is more, the optimized algorithm is simple and enables fast image reconstruction. Innovative usage of the selfimaging phenomenon allowed to avoid interpolation and approximation methods. However, the use of phase-only structure in the recording process of digital hologram ensures suitably large intensity of interfering beams, which reduces exposure time. Additionally, the designed method provides reconstruction with very comparable quality to those received by other research groups in the world. All these advantages allow to state that the described technique is the only one, which provides obtaining the images of such good quality in peerless, compact optical system and by the use of reconstruction algorithm of such simplicity.
Identyfikator pozycji
WUT286076
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Jednoekspozycyjna holografia cyfrowa oparta na zjawisku samoobrazownia
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Dyscyplina nauki
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-02-2012
Promotor
Recenzenci wewnętrzni
Recenzenci zewnętrzni
Paginacja
148
Słowa kluczowe w języku polskim
holografia cyfrowa, rejestracja hologramów, odtwarzanie hologramów, zjawisko samoobrazowania, optoelektronika
Streszczenie w języku polskim
W pracy przedstawione są dwie metody jedno-ekspozycyjnej rejestracji hologramów cyfrowych w kompaktowym układzie optycznym wykorzystujące właściwości samoobrazowania zarówno w procesie zapisu, jak i w algorytmie odtwarzania. Ze względu na maksymalne możliwe efektywne wykorzystanie matrycy światłoczułej używany jest układ eksperymentalny w konfiguracji interferometru Macha-Zehndera. Poosiowy zapis hologramu wymusza zastosowanie specjalnego algorytmu rejestracji i rekonstrukcji umożliwiającego odtworzenie dobrej jakości obrazu. Metoda przesunięcia fazowego (phase-shifting) pozwala na usunięcie obrazu sprzężonego i stałej składowej pola. W pracy opracowana została metoda rejestracji hologramu z użyciem specjalnej struktury (SIDOE - Self Imaging Diffractive Optical Element) umieszczonej w wiązce odniesienia. Element SIDOE jest periodyczną strukturą fazową, która tworzy swój samoobraz w płaszczyźnie matrycy światłoczułej, jednocześnie nie zmniejszając natężenia wiązki odniesienia. W ten sposób możliwa jest rejestracja hologramu z czterema lub dwoma różnymi wartościami fazy wiązki odniesienia (w zależności od algorytmu: cztero- lub dwu-stopniowego). Tak zarejestrowany hologram jest odtwarzany stosując specjalną metodę opartą na przesunięciu fazowym, jednak wykorzystującą właściwości struktur periodycznych do tworzenia obrazów Fouriera (samoobrazów) oraz obrazów Fresnela. Praca zawiera szczegółowy opis obu algorytmów odtwarzania. Dzięki przeprowadzeniu rozważań matematycznych odpowiadających procesowi rekonstrukcji symulacje komputerowe zostały porównane z przewidywaniami teoretycznymi. Duża zgodność otrzymanych wyników z opracowaną teorią pozwoliła na wykonanie dodatkowych symulacji, dzięki którym zaprojektowany został układ eksperymentalny i dwu-stopniowa struktura SIDOE. Obrazy odtworzone z hologramów zarejestrowanych w układzie optycznym zostały porównane jakościowo i ilościowo z wynikami symulacji. Należy podkreślić, że otrzymane wyniki doświadczalne pozostają w bardzo dużej zgodności z przewidywaniami teoretycznymi. W pracy została przeprowadzona analiza porównująca prezentowaną metodę dwustopniową z innymi algorytmami opisywanymi w renomowanych czasopismach. Warto podkreślić, że zastosowane podejście zapewnia bardzo dobrą wierność rekonstrukcji i nie wymaga użycia skomplikowanego układu optycznego oraz specjalnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących. Co więcej, opracowany algorytm jest prosty i umożliwia szybkie odtworzenie obrazu. Nowatorskie wykorzystanie zjawiska samoobrazowania pozwoliło uniknąć metod aproksymacji i interpolacji. Natomiast zastosowanie struktury czysto fazowej w procesie zapisu hologramu cyfrowego zapewnia odpowiednio duże natężenie interferujących wiązek, co pozwala na skrócenie czasu ekspozycji. Dodatkowo, opracowana metoda umożliwia otrzymanie obrazów o bardzo podobnej jakości do tych uzyskiwanych przez inne grupy badawcze na świecie. Wszystko to pozwala stwierdzić, że proponowane podejście jest jedynym, które w tak kompaktowym układzie oraz z użyciem tak prostego algorytmu odtwarzania umożliwia otrzymanie obrazów o tak dobrej jakości.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Siemion.pdf
    Zgłoszenie prośby o wygenerowanie linku do pobrania plików
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT286076/
URN
urn:pw-repo:WUT286076

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek