Efektywność usuwania związków węgla, azotu i fosforu w reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym

Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

The purpose of the work was to study the efficiency of carbon, nitrogen and phosphorus removal in moving-bed sequencing batch biofilm reactor. EvU - Perl polyethylene biofilm carriers were used. The filling ratio of these carriers was 7,5 % of the total volume of the reactor. A laboratory model of MBSBBR fed with syntetic wastewater was used with the aim to evaluate: biochemical pathways of carbon, nitrogen and phosphorus removal (especially simultaneous nitrification-denitrification during the aerobic phase of the SBR cycle, anaerobic ammonium oxidation, simultaneous nitrogen and phosphorus removal), impact of dissolved oxygen concentration on the efficiency of C, N and P removal, impact of ratio of COD to N on the efficiency of nitrogen removal, impact of ratio of COD to P on the efficiency of phosphorus removal and removal rate of C, N and P in each stage of the cycle. Research results showed that MBSBBR technology was proved flexible, reliable and could meet polish total nitrogen and phosphorus limit values.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Tytuł w języku polskimEfektywność usuwania związków węgla, azotu i fosforu w reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Inżynierii Środowiska (WIŚ)
Dyscyplina naukiinżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data obrony07-07-2003
Promotor Zbigniew Heidrich (WIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Paginacja 158
Słowa kluczowe w języku polskimoczyszczanie ścieków, reaktory biochemiczne
Streszczenie w języku polskimCelem pracy była analiza efektywności usuwania związków węgla, azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym. W przeprowadzonym eksperymencie zastosowano nośniki błony biologicznej firmy EvU typu Perl. Złoże zawieszone stanowiło 7,5 % całkowitej objętości reaktora. Badania wykonano w laboratoryjnym modelu MBSBBR, który zasilano ściekami syntetycznymi. Zakres pracy obejmował: analizę przemian biochemicznych związków węgla, azotu i fosforu (ze szczególnym uwzględnieniem symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji zachodzącej podczas tlenowych faz cyklu pracy SBR, beztlenowego utleniania amoniaku, symultanicznego usuwania azotu i fosforu), określenie wpływu stężenia tlenu rozpuszczonego na efektywność usuwania C, N i P, określenie wpływu wartości stosunku ChZT : N na efektywność usuwania azotu, określenie wpływu wartości stosunku ChZT : P na efektywność usuwania fosforu oraz określenie szybkości usuwania C, N i P w poszczególnych fazach cyklu oczyszczania. W przeprowadzonych badaniach dowiedziono, że technologię MBSBBR charakteryzuje elastyczność oraz niezawodność. Wykazano także, że analizowana strategia oczyszczania gwarantować może usunięcie azotu i fosforu ogólnego do poziomu dyktowanego obowiązującymi przepisami prawnym
Plik pracy
Zubrowska_Sudol_Monika_efektywnosc.pdf 8.85 MB
Liczba cytowań*4 (2015-02-05)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?