Regulacja poziomu napięcia w zadaniu kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych

Bartosz Pawlicki

Abstract

The dissertation answers the question for the use of voltage levels regulation within the context of power and energy end-users forming in Smart Power Grids. The ideas and goals of intelligent power grid were briefly discussed. Legal and technical conditions for voltage levels with respect to the requirements of national and worldwide range were presented. Methods and criteria of adjusting the voltage levels in the classical and intelligent networks were brought closer. Part of the hearing was devoted to determine the effect of voltage on the work of receivers commonly encountered by end-users. Author presented methods of load forming using devices starting from the HV/MV stations by devices installed on lines, transformers with on-load tap changer in MV/LV stations, ending on equipment installed before the main board in the end-user receiving system. Ways to adjust the load by using methods based on measurement of the frequency of the network were presented, and then a new method of loads forming called Frequency Based Voltage Regulation was discussed. Technical and economic benefits of shaping demand for power and electrical energy have been demonstrated. In next section the issues of reducing the cost of purchasing energy, reducing prices and volume in the balancing market, reduce peak demand, flattening the demand curve were discussed. An example of the savings on street lighting which power regulation is at the basis of the supply voltage was shown. The possible benefits of using the new control method in microgrids were discussed. End user energy consumption reduction, reacting for process on balance market and system peak load reduction were show as a benefits of controlling demands. Final section summarizes the achievements and conclusions formulated under the dissertation.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Bartosz Pawlicki
Bartosz Pawlicki
-
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektryczny (WE)
Dyscyplina naukielektrotechnika / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia29-01-2014
Data obrony14-10-2015
Data zakończenia 21-10-2015
Promotor Jerzy Marzecki (WE / IE)
Jerzy Marzecki
- Instytut Elektroenergetyki
Recenzenci zewnętrzni Andrzej Kanicki - [Politechnika Łódzka (PŁ)]
Andrzej Kanicki
-
- Politechnika Łódzka

Jerzy Szkutnik - [Politechnika Częstochowska (PCz)]
Jerzy Szkutnik
-
- Politechnika Częstochowska
Paginacja 145
Słowa kluczowe w języku polskimefektywna regulacja,efektywnośc ekonomiczna,elektroenergetyka, instalacje inteligentne
Słowa kluczowe w języku angielskimeffective regulation,economic efficency,economic dispath,smart grid
Streszczenie w języku polskimW rozprawie poruszono zagadnienie wykorzystania regulacji poziomów napięcia zasilającego w kontekście zarządzania zapotrzebowaniem na moc i energię u odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Krótko omówiono idee i cele wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Przedstawiono uwarunkowania prawno-techniczne dotyczące poziomów napięć w odniesieniu do wymagań krajowych i na świecie. Omówiono sposoby i kryteria regulacji poziomów napięć w sieciach klasycznych i inteligentnych. Część rozprawy poświęcono na określenie wpływu napięcia zasilającego na pracę odbiorników powszechnie występujących u odbiorców końcowych. Autor przedstawił metody kształtowania obciążeń wykorzystując urządzenia, począwszy od stacji WN/SN przez urządzenia zainstalowane na liniach SN, transformatory z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów w stacjach SN/nN do urządzeń instalowanych przed tablicą główną w instalacji odbiorczej. Określone zostały sposoby regulacji obciążeń przy wykorzystaniu metod opartych o pomiar częstotliwości sieciowej, a następnie przedstawiono nową metodę kształtowania obciążeń wykorzystującą regulację napięcia w oparciu o częstotliwość sieciową. Wykazano korzyści techniczne i ekonomiczne kształtowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną odbiorców końcowych. W części tej poruszono kwestie redukcji kosztu zakupu energii, ograniczenie cen i wolumenu na rynku bilansującym, redukcję zapotrzebowania szczytowego, wypłaszczenie krzywej zapotrzebowania. Pokazano przykład oszczędności na oświetleniu ulicznym, którego moc kształtuje się na bazie napięcia zasilającego. Omówiono korzyści z zastosowania nowej metody regulacji w mikrosieciach. Przedstawiono możliwości redukcji zakupu energii przez odbiorców końcowych, reagowania na ceny na rynku bilansującym oraz redukcji zapotrzebowania w szczycie obciążenia. W ostatniej części podsumowano osiągnięcia oraz sformułowano wnioski końcowe.
Plik pracy
Rozprawa.pdf 3.72 MB
Recenzje
recenzja dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. PŁ.pdf 2.08 MB
recenzja Prof.dr hab.inż. Jerzy Szkutnik.pdf 1.73 MB
Liczba cytowań*1 (2019-06-25)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót