Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparation of thin and dense electrolyte layers of BCY15 for fuel cell operating at high temperature

Nikolas Węgrzyn

Abstract

This master thesis covers the issues related to the manufacture of thin and dense electrolyte layers on porous substrates, using innovative screen-printing technique. Electrolyte and porous substrate (membrane) are parts of the new type of fuel cell called "IDEAL-Cell" (Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell) invented and patented by researchers at the Centre des Materiaux Mines Paris, ParisTech in Evry. An IDEAL-Cell prototype is an innovative solution in this field of engineering, which allows evacuation product of chemical reaction (through the porous membrane) from the structure of the device without decrease it efficiency. The aim of this study was to find and optimize production parameters that allow in single technological process obtain dense and thin electrolyte layers of BCY15 on a porous membrane. This thesis presents the results of layer-membrane systems made of ions conductive ceramic powders working at high temperatures. The scope of the work included: scanning electron microscopy of the powders, thermogravimetric analysis of the powders, X-ray diffraction analysis of the powders, the squeegee velocity effect on the quality of the printed layers made of BCY15 suspension and scanning electron microscopy and X-ray analysis of the sintered systems (layer-membrane) made from these powders. Studies allowed to characterize three different powders BCY15 and make qualitative analysis (using SEM) of the systems layer-membrane sintered with various parameters. The aim of the powders analysis was to determine their parameters affecting their sinterability. The microstructures quality of the layer-membrane systems were characterized based on the SEM observations of the cross-sections of these systems. Summary of the results allowed to valuate powders suitability for applications on a compact and thin sintered layers of electrolytes. It also helped to choose the best sintering parameters to produce dense films and porous substrate in a single manufacturing process.
Record ID
WUTff8b18faa0b842289a5eafa8e7ff9a0c
Diploma type
Master of Science
Author
Nikolas Węgrzyn (FMSE/DMD) Nikolas Węgrzyn,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytwarzanie cienkich zwartych warstw elektrolitu BCY15 w ogniwach paliwowych do pracy w wysokich temperaturach
Supervisor
Zbigniew Pakieła (FMSE/DMD) Zbigniew Pakieła,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Nanomateriały i Nanotechnologie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-01-2013
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001683
Reviewers
Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
projekt IDEAL-Cell, ogniwa paliwowe, przewodnictwo jonowe, elektrolit, proszek BCY15, druk sitowy, spiekanie
Keywords in English
project „IDEAL-Cell”, fuel cells, ionic conductance, electrolyte, powder BCY15, screen printing, sintering
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa obejmuje zagadnienia dotyczące wytwarzania cienkich i zwartych warstw elektrolitu na porowatych podłożach, przy wykorzystaniu nowatorskiej techniki nadruku sitowego. Elektrolit jak i porowate podłoże (membrana) są elementami nowego rodzaju ogniw paliwowych o nazwie „IDEAL-Cell” (Innovative Dual mEmbrAne fueL Cell) wymyślonych i opatentowanych przez naukowców z Centre des Materiaux Mines Paris, ParisTech w Evry. Ogniwo typu IDEAL-Cell będące jak dotąd prototypem, jest innowacyjnym rozwiązaniem w tej dziedzinie, które umożliwia ewakuację produktu reakcji chemicznej (poprzez specjalną porowatą membranę) ze struktury urządzenia bez spadku sprawności układu, co ma miejsce w standardowych ogniwach paliwowych. Celem pracy było znalezienie i optymalizacja parametrów produkcji, które pozwolą w jednym procesie technologicznym na otrzymanie zwartych i cienkich warstw elektrolitu BCY15 na porowatym podłożu membrany odprowadzającej. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań układów warstwa-membrana wykonanych z proszków ceramicznych wykazujących przewodnictwo jonowe w podwyższonych temperaturach. Zakres prac obejmował badania: skaningową mikroskopię elektronową proszków, termograwimetrię proszków, analizę rentgenowską proszków, wpływ prędkości nadruku na jakość wytwarzanych warstw z zawiesin proszku BCY15 oraz skaningową mikroskopię elektronową i analizę rentgenowską spieków (warstwa-membrana) wykonanych z tych proszków. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano trzy rodzaje materiału BCY15 oraz wykonano jakościową analizę (SEM) układów warstwa-membrana poddanych różnym parametrom spiekania. Analiza proszków miała na celu wyselekcjonowanie cech tych materiałów wpływających na ich spiekalność. Charakterystykę mikrostruktury wytworzonych spieków warstwa-membrana określono na podstawie obserwacji przekrojów poprzecznych tych układów. Zestawienie wyników pozwoliło ocenić przydatność proszków do zastosowań na zwarte i cienkie spieki elektrolitów oraz wybrać najlepsze parametry spiekania umożliwiające wytworzenie zwartych filmów na porowatym podłożu.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTff8b18faa0b842289a5eafa8e7ff9a0c/
URN
urn:pw-repo:WUTff8b18faa0b842289a5eafa8e7ff9a0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page