Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Badanie wpływu wybranych dodatków mineralnych na właściwości betonów recyklingowych

Piotr Olbrych

Abstract

-
Record ID
WUTfc103212a55949a9bf054db700624280
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Olbrych Piotr Olbrych,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
właściwości betów recyklingowych, badania, analiza
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zbadanie wpływu wybranych dodatków mineralnych na właściwości betonów recyklingowych. W pracy przedstawiono część teoretyczną i doświadczalną oraz analizę wyników i wnioski końcowe. Część teoretyczna pracy to przedstawienie podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych betonów konstrukcyjnych, w tym betonów na kruszywie recyklingowym oraz dodatków i domieszek stosowanych w technologii betonu. Część doświadczalna pracy zawiera opis przebiegu prowadzonych badań oraz analizę wpływu zastosowanego jako dodatkowy składnik betonu recyklingowego pyłu mikrokrzemionkowego w ilościach zapewniających uzyskanie parametrów betonów konstrukcyjnych dla określonych warunków materiałowo-technologicznych: - klasa betonu C35/45 (W/C≤0,40), - nasiąkliwość betonu poniżej 5%, - konsystencja mieszanki betonowej - F2 - (380-400 mm). W pierwszym etapie części doświadczalnej wykonane zostaną badania wytrzymałości na ściskanie oraz nasiąkliwości czterech serii betonów, różniących się między sobą składem, na bazie kruszywa naturalnego. Jako pierwszy wykonany został beton wzorcowy bez żadnych dodatków, następnie wykonane zostaną trzy serie, w których wykorzystana zostanie mikrokrzemionka w ilościach 5%, 10% i 15% masy cementu. Drugi etap to analogiczne jak w części pierwszej wykonanie czterech serii betonowań oraz przeprowadzenie badań na wykonanych próbkach, z tym że kruszywo naturalne zostanie zastąpione kruszywem recyklingowym. Końcowa część pracy zawierać będzie analizę wyników przeprowadzonych badań, porównanie wyników badań poszczególnych serii oraz wnioski końcowe, które zawierać będą ocenę wpływu dodatków mineralnych na betony z kruszywem naturalnym i recyklingowym.
File
  • File: 1
    Olbrych Piotr p. magisterska 124.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTfc103212a55949a9bf054db700624280/
URN
urn:pw-repo:WUTfc103212a55949a9bf054db700624280

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page