-

Ilona Jaworska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Ilona Jaworska
Ilona Jaworska,,
-
Title in PolishBadanie metabolizmu selenu akumulowanego przez bakterie Lactobacillus
Supervisor Krzysztof Jankowski KChA
Krzysztof Jankowski,,
- Chair Of Analytical Chemistry
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitChair Of Analytical Chemistry (CAC)
Study subject / specializationMikrobioanalityka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date23-01-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem przedstawionej pracy było badanie akumulacji i metabolizmu selenu w komórkach bakterii kwasu mlekowego. Analizę prowadzono poprzez kontrolę stężenia form wyjściowych selenu w pożywce i biomasie oraz pomiar form końcowych metabolizmu selenu. Aby móc w pełni przeprowadzić kontrolę wszystkich parametrów wybrano metody charakteryzujące się uniwersalnością. Pomiary wykonano techniką spektrofotometrii UV-Vis, chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS) i optyczną spektrometrią emisyjną z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES). W celu oznaczenia wyżej wymienionych związków prowadzono hodowle z użyciem bakterii Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus casei w różnych temperaturach , dla różnych wartości pH środowiska hodowli oraz przy różnej dostępności tlenu. Do pożywki dodawano selenian(IV) do stężenia 2 µg Se/mL i 10 µg Se/mL. Do analizy spektrofotometrycznej nie wykonywano żadnego przygotowania próbki. Przy technice GC-MS zastosowano dwa sposoby pobierania próbki z fazy gazowej: HeadSpace oraz za pomocą włókna do mikroekstrakcji pokrytego Carboxenem. Przed przystąpieniem do analizy metodą ICP-OES biomasę odwirowano i mineralizowano. Supernatant oraz roztwór po mineralizacji biomasy podawano bezpośrednio w postaci roztworu do rozpylacza. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że udało się przeprowadzić kontrolę procesu akumulacji i metabolizmu selenu. Najdogodniejszymi warunkami hodowli jest ograniczony dostęp tlenu, temperatura 37°C oraz środowisko kwaśne. Dodatek selenu również ma wpływ na wzrost komórek bakterii i powstawanie końcowych produktów metabolizmu selenu. Lepsze wyniki dla lotnych form selenu otrzymano gdy w pożywce stężenie początkowe selenianu (IV) było na poziomie 2 µg Se/mL roztworu, a selen elementarny otrzymano w hodowlach z dodatkiem selenu 10 µg Se/mL roztworu. Otrzymane wyniki wskazują na szybki ubytek selenu w pożywce w pierwszych minutach prowadzenia hodowli, co jest wynikiem sorpcji jonów selenianowych(IV) na ścianie komórkowej bakterii, a następnie na wolniejszy proces transportu do środka komórki. Również wyniki pomiaru całkowitej ilości selenu w komórkach bakterii rosną wraz z czasem prowadzenia hodowli. Analiza fazy nadpowierzchniowej hodowli wskazuje na obecność lotnych metabolitów końcowych akumulacji selenu, jak również związków siarki i związków zawierających w swojej budowie zarówno atomy siarki jak i selenu co jest zgodne z danymi literaturowymi
File
Praca magisterska Ilona Jaworska do druku.docx 1.62 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back