Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of kerosene detonation initiation process with various oxidizers

Mateusz Wróblewski

Abstract

Subject of this paper was to present study on the initiation of detonation in various oxidizers. Aim of this study was to initiate detonation in the pipe as short as possible and to present the occurrence of detonation in the given conditions, with different oxidizer configurations. This paper describes theoretical combustion basis with particular emphasis on detonation. Paper presents physical meaning and justification of the Hugoniot-Rankine curve. The study includes different historical models of detonation and attempts to describe these phenomena over the years, along with experimental studies, carried out in order to describe the gas detonation. The test stand has been described, along with pipes configuration and different initiators. This paper presents a description of a typical process of experiment and its results, showing the three types of initiation of detonation (initiation after wave exit from the initiator, the initiation of the wave reflects from bottom of the pipe and finally the lack of initiation). The paper contains a description of experiments in order to present the effect of different oxidizer composition on the initiation of detonation. It was found that with the same initial conditions, easier mixture to initiate detonation is with a higher percentage of oxygen in the oxidizer. Results of experiments on which the detonation velocity was examined according to the amount of fuel injected were presented. Paper presents also impact of the diameter of the combustion chamber for propagation of detonation, and the evaporation time, which is necessary to obtain the initiation of detonation. Another factor that has been tested in these experiments was initiation pressure that is required to initiate detonation. It also presents charts, which provide limits on the occurrence of detonation
Record ID
WUTef1ec759591a4e538198e932a2fc9b3b
Diploma type
Master of Science
Author
Mateusz Wróblewski (FPAE) Mateusz Wróblewski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza procesu inicjacji detonacji nafty z różnymi utleniaczami
Supervisor
Jan Kindracki (FPAE/IHE) Jan Kindracki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
55
Internal identifier
MEL; PD-1812
Reviewers
Jan Kindracki (FPAE/IHE) Jan Kindracki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Piotr Wolański (FPAE/IHE) Piotr Wolański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
detonacje, nafta, spalanie detonacyjne
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących inicjacji detonacji w różnych utleniaczach. Celem badań było uzyskanie inicjacji detonacji rurze detonacyjnej, a także przedstawienie zakresu występowania detonacji w zadanych warunkach z różnymi składami utleniaczy. Opisane zostały teoretyczne podstawy spalania ze szczególnym uwzględnieniem spalania detonacyjnego. Przedstawiono sens oraz fizyczne uzasadnienie krzywej Rankina-Hugoniota. W pracy ujęte zostały różne, historyczne modele detonacji i próby opisu tego zjawiska na przestrzeni lat, wraz z badaniami eksperymentalnymi, przeprowadzonymi w celu opisu detonacji gazowej. Przedstawione zostało stanowisko badawcze, wraz z opisem konfiguracji rur oraz wszystkich wykorzystanych inicjatorów. W niniejszej pracy przedstawiono opis typowego przebiegu eksperymentu wraz z jego wynikami, przedstawiającymi trzy rodzaje inicjacji detonacji wielofrontowej (inicjacja zaraz po wyjściu fali z inicjatora, inicjacja po odbiciu się fali od dna rury oraz brak inicjacji). Praca zawiera opis eksperymentów w celu zbadania wpływu składu utleniacza na inicjację detonacji na podstawie, których stwierdzono, iż przy zachowaniu takich samych warunków początkowych, łatwiejsza do inicjacji detonacji jest mieszanina z większym udziałem procentowym tlenu w utleniaczu. Następnie przedstawiono wyniki eksperymentów, na podstawie, których zbadano prędkość fali detonacyjnej w zależności od ilości wtryśniętego paliwa. Przedstawiono również wpływ średnicy komory spalania na propagację fali detonacyjnej, a także wpływ czasu odparowania na inicjację detonacji. Kolejnym czynnikiem, jaki został zbadany podczas eksperymentów było ciśnienie początkowe inicjacjatora, jakie potrzebne jest do zainicjowania spalania detonacyjnego. Przedstawiono również wykresy, na których zamieszczono granice występowania detonacji
File
  • File: 1
    Analiza procesu inicjacji detonacji nafty z różnymi utleniaczami Mateusz Wróblewski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTef1ec759591a4e538198e932a2fc9b3b/
URN
urn:pw-repo:WUTef1ec759591a4e538198e932a2fc9b3b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page