Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bioproduction of 2-phenylethanol using ionic liquids

Patrycja Okuniewska

Abstract

This paper discusses the problems connected with the preparation of a fragrance which is Phenylethyl alcohol (PEA). PEA is aromatic alcohol with the scent of roses occurring naturally in flowers (eg rose, jasmine) and used in food, cosmetics and perfumery. Of the three possible methods of preparation: by chemical synthesis, by extraction of rose petals or bioproduction by microorganisms (biosynthesis or bioconversion) are considered in detail all aspects of bioproduction by microorganisms. Key aspects of bioproduction discussed in this work: advantages and disadvantages of bioproduction, the preponderance of the biosynthesis over bioconversion, product inhibition, and ways to improve yield of PEA bioproduction. Among the methods to increase productivity of biotechnological methods for production of PEA (selection or mutation of producers strains, media optimization, optimization of culture conditions, removal of inhibitors from the reaction media) methods of in situ product removal (ISPR) are discusses the most precisely. The ISPR methods divided according to different techniques used to remove Phenylethyl alcohol are based on adsorption, pervaporation or extraction. Among various techniques of ISPR extraction attracts special attention because of its simplicity and evolutionary potential due to continuous search for better and more specific solvents. In recent years ionic liquids (ILs) are proposed as a safer and more environmentally friendly replacements for organic solvents used in separation techniques. Ionic liquids are salts with low melting point built of large, organic cation, and small, inorganic anion. Since the construction of the ionic liquid determines its physicochemical properties, synthesis of ILs for specific applications is possible. Therefore, this paper attempts to carry out bioconversion of Phenylethyl alcohol (by the Ehrlich pathway) from L-phenyloalanie by yeast (S. cerevisiae BY4741)using selected ILs (based on previous solubility and partition coefficients 1 - Octanol / water and 2-phenylethanol / water studies) as the extractant. Moreover this work discusses the use, toxicity and biodegradability of ionic liquids. Toxicity and biodegradability of ILs is of particular importance for biotechnological processes due to their basic requirements: the solvent must be non-toxic to microorganisms, and can not be degraded by micro-producers. From the examinations appears the following conclusions:  [C8iQin][NTf2] can be accumulated in the environment due to its high 1-Octanol/Water partition coefficient (see U. Domańska-Żelazna, M. Królikowski, A. Pobudkowska, P. Bocheńska, J. Chem. Thermodyn. 2012, In Press, DOI:10.1016/j.jct.2012.06.003.).  The total miscibility of PEA with [C8iQin][NTf2] and a large Phenylethyl alcohol/Water partition coefficient confirmed the usefulness of the IL as a solvent for in situ extraction of PEA in the process of bioproduction (see U. Domańska-Żelazna, M. Królikowski, A. Pobudkowska, P. Bocheńska, J. Chem. Thermodyn. 2012, In Press, DOI:10.1016/j.jct.2012.06.003.).  Ionic liquid [C8iQin][NTf2] proved to be harmful to yeast and limited their growth rate. As 2-phenylethanol is produced by yeast cells only in the logarithmic growth phase a better solution would be to find ionic liquid, which does not limit the growth rate of yeast.
Record ID
WUTebbadddbdf6b49738fb49e0a2a7b91e6
Diploma type
Master of Science
Author
Patrycja Okuniewska Patrycja Okuniewska,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Bioprodukcja 2-fenyloetanolu przy użyciu cieczy jonowych
Supervisor
Urszula Domańska-Żelazna (FC/DPC) Urszula Domańska-Żelazna,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-08-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W pracy omówiono problematykę związaną z otrzymywaniem substancji zapachowej jaką jest 2-Fenyloetanol (ang. phenylethyl alcohol - PEA). PEA jest aromatycznym alkoholem o zapachu różanym występującym naturalnie w kwiatach (np. róża, jaśmin) i stosowanym w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i perfumeryjnym. Spośród trzech możliwych metod otrzymywania: na drodze syntezy chemicznej, poprzez ekstrakcję z płatków róż lub bioprodukcję przez mikroorganizmy (biosynteza lub biokonwersja) szczegółowo rozważono wszystkie aspekty związane z bioprodukcją przez mikroorganizmy. Najważniejsze aspekty bioprodukcji omówione w pracy to: wady i zalety bioprodukcji PEA, przewaga biokonwersji nad biosyntezą, inhibicja produktem oraz sposoby zwiększenia wydajności bioprodukcji. Wśród metod na zwiększenie wydajności biotechnologicznych metod produkcji PEA (selekcja lub mutacja szczepów producentów, optymalizacja pożywki, optymalizacja warunków prowadzenia hodowli, usuwanie inhibitorów z miejsca reakcji) szcegółowo omówiono metody ISPR (z ang. in situ product removal – usuwanie produktu reakcji – inhibitora w miejscu reakcji). Metody ISPR podzielono ze względu na różne techniki stosowane do usuwania 2-Fenyloetanolu na metody wykorzystujące: adsorpcję, perwaporację lub ekstrakcję. Pomiędzy różnymi technikami ISPR wyjątkową uwagę przyciąga ekstrakcja ponieważ jest to metoda prosta i rozwojowa ze względu na poszukiwanie coraz lepszych i bardziej specyficznych rozpuszczalników. Od kilku lat proponuje się ciecze jonowe jako bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku zamienniki rozpuszczalników organicznych stosowanych w technikach separacji. Ciecze jonowe (ang. ionic liquids – ILs) są solami o niskiej temperaturze topnienia zbudowanymi z dużego, organicznego kationu i małego, nieorganicznego anionu. Ponieważ budowa cieczy jonowej warunkuje jej właściwości fizykochemiczne, możliwa jest synteza ILs do konkretnych zastosowań. Dlatego też w niniejszej pracy podjęto próbę przeprowadzenia biokonwersji (na drodze szlaku Ehrlich'a) L-Fenyloalaniany przez drożdże (BY4741) do 2-Fenyloetanolu przy użyciu wybranej na podstawie wcześniejszych badań rozpuszczalności oraz współczynników podziału (1-Oktanol/woda i 2-Fenyloetanol/woda) cieczy jonowej [C8iQin][NTf2] jako ekstrahenta. Ponad to w pracy omówiono zastosowania, toksyczność i biodegradowalność cieczy jonowych. Toksyczność i biodegradowalność ILs ma szczególne znaczenie dla procesów biotechnologicznych ze względu na ich podstawowe wymogi: rozpuszczalnik nie może być toksyczny dla mikroorganizmów producentów oraz nie może być degradowany przez mikroorganizmy producentów. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski:  [C8iQin][NTf2] może być akumulowana w środowisku ze względu na duże wartości współczynnika podziału 1-Oktanol/Woda (patrz U. Domańska-Żelazna, M. Królikowski, A. Pobudkowska, P. Bocheńska, J. Chem. Thermodyn. 2012, In Press, DOI:10.1016/j.jct.2012.06.003.).  Całkowita mieszalność 2-Fenyloetanolu z [C8iQin][NTf2] i duże wartości współczynnika podziału 2-Fenyloetanol/Woda potwierdziły przydatność tej IL jako rozpuszczalnika dla ekstrakcji in situ 2-fenyloetanolu w procesie biosyntezy (patrz U. Domańska-Żelazna, M. Królikowski, A. Pobudkowska, P. Bocheńska, J. Chem. Thermodyn. 2012, In Press, DOI:10.1016/j.jct.2012.06.003.).  Ciecz jonowa [C8iQin][NTf2] okazała się szkodliwa dla drożdży i ograniczała ich szybkość wzrostu. Ponieważ 2-fenyloetanol jest produkowany przez komórki drożdży tylko w logarytmicznej fazie wzrostu lepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie cieczy jonowej, która nie ogranicza szybkości wzrostu drożdży.
File
  • File: 1
    Praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTebbadddbdf6b49738fb49e0a2a7b91e6/
URN
urn:pw-repo:WUTebbadddbdf6b49738fb49e0a2a7b91e6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page