Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experiment based assessement of interlaminar adhesion of glass-epoxy composites under cyclic loads

Bartosz Kulesza

Abstract

This study presents the development process of a flight simulator visualization module, which is based on one of the common 3D graphic processing libraries. Generally speaking - the contents of this document can be divided into three distinct phases: first is to familiarize the reader with a subject of 3D graphics and to review some of the currently used and widely available graphic libraries within the context of a flight simulator. Next part is a series of test algorithms designed to estimate the overall performance of some libraries and selection of the one designated to be used in the visualization module. The final stage involves the description and testing process of the prepared program. The first part of thesis presents the key concepts required to move freely in the subject of study. Second chapter contains a detailed list of the most popular graphic libraries. Because they all have been discussed in the context of use in flight visualization module, thus this part mainly focuses on elements that are most desirable in this type of application. The key features and library capabilities were shown, along with basic information, such as the required programming language or operating system. Each description has been documented with a series of images containing examples of applications based on given library during its normal operation. From all of the presented products there were selected two that were to be accurately tested to evaluate their performance as a typical graphics application - and thus decide on the final library for the visual simulation module implementation. A series of experiments was developed specifically for this study - many library functionalities were tested, such as displaying a growing number of objects with different geometries, different materials and textures or light and shadow rendering performance. Results are presented in the form of various graphs and discussed with the emphasis on the most important elements. The result of this part of the work is the final choice of the graphics library, which will be used as the core of visualization module. The next chapter describes the application structure along with its individual components in detail - since visualization is based on modular design, which is dictated by the assumption of large versatility and willingness to use it in a wide range of cases. Description of the visualization is complemented by the necessary formulas, algorithm schemes and numerous illustrations. In the last part the various tests are performed to evaluate quality and performance of the visualization. For this purpose three visualization scenarios (typical to a vehicle simulator) were performed. These cases include a variety of objects moving in a diverse environment, which enables to demonstrate all of the implemented functionalities. The first one is the quadrotor flight simulation, which shows how simulation objects (such as the waypoints or vehicles) can be visualized. Second - unmanned aerial vehicle flying over the terrain - demonstrates some of the camera functionalities along with visual effects, such as the ability to display the Earth surface, the effect of the atmosphere and solar lighting. Simulation of the ground robot - which is the third case - demonstrates a simplified way of presenting information as a set of primitive geometric solids, which all the elements on the screen are built of. In addition - lighting, shadowing and the effect of fog reduced visibility are shown. Summary of this thesis provides an overview of the general conclusions that have arisen during the software development process and the future suggestions for eventual changes and improvements that can be implemented during further visualization development.
Record ID
WUTeb60d2e60191433f9bb5cfb187e3c204
Diploma type
Master of Science
Author
Bartosz Kulesza (FPAE) Bartosz Kulesza,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Opracowanie metod pomiaru wydajności biblioteki graficznej i wykonanie modułu wizualizacji symulatora lotniczego
Supervisor
Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
127
Internal identifier
MEL; PD-1908
Reviewers
Maciej Zasuwa (FPAE/IAAM) Maciej Zasuwa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
symulator, grafika, 3D, wizualizacja, programowanie
Abstract in Polish
Niniejsze opracowanie prezentuje proces przygotowania, wykonania oraz demonstrację możliwości modułu wizualizacji lotniczej, opartej o jedną z ogólnodostępnych bibliotek graficznych. Najogólniej, treści zawarte w pracy można podzielić na trzy odrębne etapy: zapoznanie czytelnika z tematem komputerowej grafiki 3D oraz przegląd aktualnie dostępnych bibliotek pod kątem ich wykorzystania w symulacji lotniczej. Następnie - przygotowanie szeregu algorytmów testowych, mających na celu oszacowanie ogólnej wydajności niektórych bibliotek oraz wybranie docelowej - przeznaczonej do wykonania modułu wizualizacji. Ostatni etap obejmuje natomiast opis oraz testowanie przygotowanego programu. W pierwszej części pracy przedstawiono najważniejsze pojęcia niezbędne do swobodnego poruszania się w tematyce opracowania. Rozdział drugi zawiera szczegółowe zestawienie najpopularniejszych bibliotek graficznych. Ponieważ zostały one omówione w kontekście wykorzystania w module wizualizacji symulatora, nacisk położono głównie na elementy, które są najbardziej pożądane w aplikacji tego typu. Zestawiono najważniejsze funkcje i możliwości, razem z podstawowymi informacjami, takimi jak wymagany język programowania oraz środowisko pracy. Każdy opis został udokumentowany serią ilustracji przedstawiających przykładowe programy oparte o daną bibliotekę w trakcie normalnej pracy. W dalszej części opracowania spośród wszystkich przedstawionych produktów wybrano dwa, które zostały poddane testom mającym ocenić ich wydajność jako typowej aplikacji graficznej - a tym samym zdecydować o wyborze podstawy do wykonania wizualizacji lotniczej. Szereg doświadczeń został opracowany specjalnie na potrzeby niniejszej pracy - testowane są składowe elementy biblioteki, takie jak np. wyświetlanie różnej ilości obiektów o zróżnicowanej geometrii, różne rodzaje materiałów i tekstur oraz wydajność renderowania świateł i cieni na scenie. Wyniki doświadczeń zostały przedstawione na stosownych wykresach oraz omówione, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy najistotniejsze. Wynikiem tej części pracy jest wybór wyjściowej biblioteki graficznej, która stanowi rdzeń aplikacji wizualizacyjnej. Kolejny rozdział szczegółowo opisuje budowę wykonanej wizualizacji, jej strukturę oraz poszczególne elementy składowe - powstały program ma bowiem elementy budowy modułowej, co jest podyktowane założeniem jak największej uniwersalności i chęci potencjalnego jej zastosowania w jak największej liczbie przypadków. Opis wizualizacji uzupełniony jest niezbędnymi zależnościami, schematami struktur i logiki programu, podstawowymi algorytmami oraz licznymi ilustracjami. W ostatniej części znajdują się testy aplikacji wykonane pod kątem jej użyteczności w przykładowych zastosowaniach. W tym celu wykonano trzy scenariusze wizualizacji, typowe dla układu symulatora pojazdu. Opisane przypadki obejmują ilustrację ruchu różnorodnych obiektów w zróżnicowanym środowisku, tak aby umożliwić demonstrację wszystkich zaimplementowanych funkcjonalności. Pierwszy z nich - symulacja lotu quadrotora - prezentuje sposób, w jaki można przedstawić charakterystyczne obiekty symulacji, takie jak punkty kontrolne na trasie oraz badany obiekt. Przelot samolotu bezzałogowego demonstruje natomiast funkcjonalność kamery w podążaniu za celem oraz niektóre efekty graficzne, takie jak zdolność wizualizacji do wyświetlania rzeźby terenu, efekt atmosfery oraz oświetlenie słoneczne. Symulacja robota demonstruje natomiast uproszczony sposób przedstawiania informacji - jako zbiór prostych brył geometrycznych, z których zbudowane są wszystkie elementy na ekranie. Dodatkowo pokazane są efekty zmniejszenia widoczności przez mgłę oraz oświetlenie - razem z rzucanymi cieniami. Podsumowanie pracy zawiera omówienie ogólnych wniosków powstałych w trakcie rozwoju wyżej przedstawionego oprogramowania oraz ewentualne, przyszłościowe propozycje zmian i usprawnień, jakie można zastosować w celu dalszego rozwoju funkcjonalności wizualizacji.
File
  • File: 1
    PracaDyplomowaMagisterska_BartoszKulesza204759.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTeb60d2e60191433f9bb5cfb187e3c204/
URN
urn:pw-repo:WUTeb60d2e60191433f9bb5cfb187e3c204

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page