Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A comparison of gas turbine performance characteristics between closed and open cycles

Filip Grochowina

Abstract

Power Generation needs to meet great challenges due to more and more stringent legisla-tion in terms of emissions. Discussion about global warming and the necessity of apply-ing CCS systems (Carbon Capture and Storage) implies serious limitations to current conventional technologies. Existing coal plants will have to use CCS systems in the near future, what will make them more expensive and less efficient. Hence, there are chances for development and deployment of new alternative technologies. One of these technolo-gies are closed cycles of gas turbines. Current work is focused on closed gas turbine cycles, which are being considered as one of the options for IV Generation nuclear reactors. Additionally, analysis and comparison with open gas turbine cycle is made. The work, which has been done is concerned about the cycles, which have been investi-gated the most for the last 10 years and there is a greatest chance for deployment of these systems- based on helium and carbon dioxide. In order to run the performance simulation of the cycles, computational model had been built, which was implemented by using For-tran 90 language. The main parameters of the system have been investigated such as: pressure ratio, inlet temperature and pressure, Turbine Entry Temperature and efficiencies of the main components. It allowed to find optimum conditions for design point opera-tion. The analysis revealed that helium cycle with intercooler achieves the highest level of thermal efficiency- 44.62% for relatively conservative assumptions. The alternative solu-tion seems to be carbon dioxide cycle, which can achieve comparable level of thermal efficiency with lower highest cycle temperature. Open cycle, although quite high effi-ciency is obtained, has low energy density and hence, high capital costs
Record ID
WUTea7dee95bee64c8c9772edb8a0623e02
Diploma type
Master of Science
Author
Filip Grochowina (FPAE/IHE) Filip Grochowina,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Porównanie charakterystyk turbin gazowych o układzie zamkniętym i otwartym
Supervisor
Janusz Lewandowski (FPAE/IHE) Janusz Lewandowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-04-2012
Issue date (year)
2012
Pages
128
Internal identifier
MEL; PD-1823
Reviewers
Janusz Lewandowski (FPAE/IHE) Janusz Lewandowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
turbina gazowa, układ otwarty, układ zamknięty, optymalizacja pracy turbiny gazowej, model matematyczny turbiny gazowej
Keywords in English
Gas turbine, open system, closed system, optimization of gas turbine operation, mathematical model of gas turbine
Abstract in Polish
Energetyka stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami narzuconymi z powodu rosnących wymogów w zakresie ochrony przed emisjami. Dyskusja na temat globalnego ocieplenia oraz wprowadzenie nakazu stosowania technologii CCS (Carbon Capture and Storage) wprowadza poważne ograniczenia dla technologii węglowych. Istniejące układy, które powinny zostać wyposażone w wyżej wymienione instalacje będą znacznie droższe oraz o pogorszonej sprawności energetycznej. W związku z tym pojawiają się możliwości do rozwoju nowych technologii. Jedną z nich jest energetyka gazowa o układzie zamknię-tym. Niniejsza praca poświęcona jest układom zamkniętym turbin gazowych, które rozpatry-wane są pod kątem rozwoju IV generacji reaktorów jądrowych. Dodatkowo przeprowa-dzona jest analiza i porównanie z układem otwartym turbiny gazowej. W pracy rozważone zostały układy, którym poświęcono najwięcej uwagi w ostatnim dziesięcioleciu i które mają największe szanse do zastosowania na szeroką skalę- są to układy na hel oraz na dwutlenek węgla. W celu przeprowadzenia symulacji pracy ukła-dów zbudowano model matematyczny, który został zaimplementowany za pomocą języka oprogramowania Fortran 90. Analiza głównych parametrów pracy układu, takich jak: sprężu, temperatury i ciśnienia wlotowego, temperatury wlotowej na turbinę oraz spraw-ności urządzeń energetycznych, pozwoliła na znalezienie optymalnych warunków pracy układów w punkcie nominalnym. Analiza wykazała, że dla stosunkowo konserwatywnych założeń największą sprawność układu można uzyskać stosując układ zamknięty turbiny gazowej na hel z chłodzeniem międzystopniowym- 44.62%. Alternatywą dla tego rozwiązania może być układ zamknię-ty na dwutlenek węgla, który zbliżony poziom sprawności pozwala uzyskać przy niższej maksymalnej temperaturze układu. Układ otwarty, pomimo stosunkowo wysokiej spraw-ności, cechuje się niską gęstość energii i spowodowanymi tym wysokimi kosztami ukła-du.
File
  • File: 1
    Praca magisterska- Filip Grochowina-01_04_2012.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTea7dee95bee64c8c9772edb8a0623e02/
URN
urn:pw-repo:WUTea7dee95bee64c8c9772edb8a0623e02

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page