Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Oscylacje i chaos w reaktorze zbiornikowym z idealnym mieszaniem

Krzysztof Kamil Andrzejewski

Abstract

Present work shows the matter of chaos and oscillations in an ideal stirred tank reactor. After discuss the history of chaos theory and basic measures related to this area, the calculation part was made. The systems of equations were drawn and solved for the particular cases by self made programs using numerical methods. First of all the case of nonisothermal, irreversible first-order, series reaction was analyzed. As the control parameter there was selected the coolant temperature. The second analyzed case was set of reactions modeling the acetylcholine neurocycle in the nervous system. As the control parameter there was selected acidity of the environment. The results were demonstrated in the shape of various graphs, based on which the conclusions were made. �
Identyfikator pozycji
WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Krzysztof Kamil Andrzejewski (WIChiP) Krzysztof Kamil Andrzejewski Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Oscylacje i chaos w reaktorze zbiornikowym z idealnym mieszaniem
Promotor
Mariusz Zalewski (WIChiP/ZPR) Mariusz Zalewski Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-11-2012
Data (rok) wydania
2012
Paginacja
63
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2145
Recenzenci
Tomasz Ciach (WIChiP/ZBIB) Tomasz Ciach Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (WIChiP/ZBIB)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Mariusz Zalewski (WIChiP/ZPR) Mariusz Zalewski Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
-
Słowa kluczowe w języku angielskim
-
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca przedstawia temat chaosu i oscylacji wyst�puj�cych w reaktorze zbiornikowym z idealnym mieszaniem. Po omówieniu historii teorii chaosu oraz podstawowych miar dotycz�cych tej dziedziny, wykonano cz��� obliczeniow�. Dla konkretnych przypadków wyprowadzone zostały układy równa� ró�niczkowych, a nast�pnie rozwi�zane metodami numerycznymi przy pomocy samodzielnie napisanych programów. Pierwszym analizowanym przypadkiem była nieizotermiczna, nieodwracalna reakcja dwuetapowa pierwszego rz�du. Jako parametr kontrolny przyj�to temperatur� czynnika chłodz�cego. Drugim badanym przypadkiem był komplet reakcji modeluj�cy cykl acetylocholiny w układzie nerwowym. Jako parametr kontrolny przyj�to kwasowo�� �rodowiska. Rezultaty zademonstrowano w postaci ró�norodnych wykresów, na podstawie których wyci�gni�te zostały wnioski.
Plik pracy
  • Plik: 1
    dyplom.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 2826

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0/
URN
urn:pw-repo:WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony