Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Oscillations and chaos in continuous stirred-tank reactor

Krzysztof Kamil Andrzejewski

Abstract

Present work shows the matter of chaos and oscillations in an ideal stirred tank reactor. After discuss the history of chaos theory and basic measures related to this area, the calculation part was made. The systems of equations were drawn and solved for the particular cases by self made programs using numerical methods. First of all the case of nonisothermal, irreversible first-order, series reaction was analyzed. As the control parameter there was selected the coolant temperature. The second analyzed case was set of reactions modeling the acetylcholine neurocycle in the nervous system. As the control parameter there was selected acidity of the environment. The results were demonstrated in the shape of various graphs, based on which the conclusions were made. �
Record ID
WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0
Diploma type
Master of Science
Author
Krzysztof Kamil Andrzejewski (FCPE) Krzysztof Kamil Andrzejewski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Oscylacje i chaos w reaktorze zbiornikowym z idealnym mieszaniem
Supervisor
Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2012
Issue date (year)
2012
Pages
63
Internal identifier
DICHP-2145
Reviewers
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Mariusz Zalewski (FCPE/DSP) Mariusz Zalewski,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia temat chaosu i oscylacji wyst�puj�cych w reaktorze zbiornikowym z idealnym mieszaniem. Po omówieniu historii teorii chaosu oraz podstawowych miar dotycz�cych tej dziedziny, wykonano cz��� obliczeniow�. Dla konkretnych przypadków wyprowadzone zostały układy równa� ró�niczkowych, a nast�pnie rozwi�zane metodami numerycznymi przy pomocy samodzielnie napisanych programów. Pierwszym analizowanym przypadkiem była nieizotermiczna, nieodwracalna reakcja dwuetapowa pierwszego rz�du. Jako parametr kontrolny przyj�to temperatur� czynnika chłodz�cego. Drugim badanym przypadkiem był komplet reakcji modeluj�cy cykl acetylocholiny w układzie nerwowym. Jako parametr kontrolny przyj�to kwasowo�� �rodowiska. Rezultaty zademonstrowano w postaci ró�norodnych wykresów, na podstawie których wyci�gni�te zostały wnioski.
File
  • File: 1
    dyplom.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2826

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0/
URN
urn:pw-repo:WUTe7853953b41c4e02a450d5cc075d96c0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page