Analysis of operation of wastewater treatment plant in Piaseczno in the years between 2009 and 2014

Magdalena Katarzyna Chomiczewska

Abstract

The main objective of the present thesis is the analysis of working wastewater treatment plant in Piaseczno, after its modernization in the years between 2009 and 2014. Operating range of the thesis includes: overall characteristic of sewage treatment, water purification plants and sludge processing, analysis of quantity and quality of wastewater which flows into sewage treatment plant, juxtaposition of relation between essential indicators of pollution, description of technological parameters, analysis of quality treated wastewater, analysis of efficiency in treating wastewater and limited analysis of sludge processing (presented juxtaposition of quantity of formed sludge and variability of dry pulp of sludge after the various stages of sludge and characteristic of the sludge after methane fermentation process). Based on the data obtained from sewage treatment plant exploiter the following characteristic values have been appointed: maximums, minimums, avarages and values of 85% percentile. The wastewater treatment plant was designed for the flow of 600000 m3 a month and in the whole analysis period, it was working as underloaded in this respect. The indicators of contamination: chemical oxygen demand- COD, five days biological oxygen demand- BOD5, suspended solids, general nitrogen and general phosphorus in wastewater flowing into the treatment plant in all the years considered shows the exceed of projecting value. Some of the other observations made on the basis of load mentioned pollutants flowing into the treatment plant, which not always exceed design value. For the most of analysis period based on the ratio of COD:BOD5 in wastewater flowing into the biological reactor the organic compounds contained in the wastewater were slowly degradable. After analyzing based on the ratio of: BOD5: N and COD:N in wastewater flowing into the biological reactor, one can state that in all the analysis years the quantity of organics compounds flowing into the biological reactor was enough to achieve high efficiency of dephosphatation. Analysis of sludge part revealed, that most of the analyzed parameters and indicators can qualify as typical for wastewater plant. The technology of biological reactor with activated sludge applied in wastewater treatment plant in Piaseczno provided nitrification, denitrification and biological dephosphatation. Efficiency of wastewater treatment in the analysis period it allowed to obtain high and gave the mean values concentrations individual pollutants set for next year can tell, that quality of treated wastewater met requirements specified in the water permit.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Magdalena Katarzyna Chomiczewska (WIBHiIŚ)
Magdalena Katarzyna Chomiczewska
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimOcena efektywności działania oczyszczalni ścieków w Piasecznie na przełomie lat 2009-2014
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony17-03-2016
Data (rok) wydania2016
Recenzenci Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimoczyszczalnia ścieków, reaktor biologiczny, efektywność, część osadowa, ścieki oczyszczone
Słowa kluczowe w języku angielskimwastewater treatment plant, biological reactor, efficiency, sludge part, quality of treated wastewater
Streszczenie w języku polskimGłównym celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza pracy oczyszczalni ścieków w Piasecznie po jej modernizacji w latach 2009-2014. Zakres pracy obejmuje: ogólną charakterystykę oczyszczalni ścieków, procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, analizę ilościową i jakościową ścieków dopływających do oczyszczalni, zestawienie relacji pomiędzy istotnymi wskaźnikami zanieczyszczeń, charakterystykę parametrów technologicznych, analizę jakościową ścieków oczyszczonych, analizę efektywności oczyszczania ścieków oraz ograniczoną analizę przeróbki osadów ściekowych (zaprezentowano zmiany ilości osadów oraz stężenia suchej masy po poszczególnych etapach przeróbki oraz charakterystykę osadów po procesie fermentacji metanowej). Na podstawie uzyskanych danych od eksploatatora oczyszczalni wyznaczono wartości charakterystyczne: maksymalne, minimalne, średnie oraz wartości 85% percentyla. Oczyszczalnia została zaprojektowana na wartość przepływu 600000m3/m-c i przez cały analizowany okres pracowała jako niedociążona pod tym względem. Wskaźniki zanieczyszczeń: ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny oraz fosfor ogólny w ściekach dopływających do oczyszczalni we wszystkich analizowanych latach wykazały przekroczenie wartości projektowych. Nieco innych obserwacji dokonano na podstawie ładunku wymienionych zanieczyszczeń dopływającego do oczyszczalni, który nie zawsze przekraczał wartość projektową. Przez większość analizowanego okresu na podstawie stosunku ChZT:BZT5 dopływającego do reaktora biologicznego związki organiczne zawarte w ściekach zakwalifikować można do wolno rozkładalnych. Po przeanalizowaniu stosunków: BZT5:Nog i ChZT:Nog w ściekach dopływających do reaktora biologicznego, stwierdzić można, że we wszystkich analizowanych latach ilość związków organicznych dopływających do bioreaktora była wystarczająca do osiągnięcia wysokiej sprawności denitryfikacji, a wartość ilorazu ChZT:Pog pozwalała na wysokosprawną defosfatację. Analiza części osadowej wykazała, że większość wartości analizowanych wskaźników oraz parametrów zakwalifikować można jako typowe dla oczyszczalni ścieków komunalnych. Zastosowana technologia reaktorów osadu czynnego na Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie zapewniła nitryfikację, denitryfikację oraz defosfatację biologiczną. Efektywność oczyszczania ścieków w analizowanym okresie była wysoka, a biorąc pod uwagę średnie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń określone dla kolejnych lat można stwierdzić, że jakość ścieków oczyszczonych spełniała wymagania określone w pozwoleniu wodno-prawnym.
Plik pracy
PRACA MGR MAGDALENA CHOMICZEWSKA 09.02.2016.pdf 13.01 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 9840

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?