Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Extraction of polyisoprenoid alcohols from plant tissues

Łukasz Grzegorz Woźniak

Abstract

Polyisoprenoid alcohols are lipids built of isoprene residues linked head-to-tail with hydroxy group at one (α-residue) and a hydrogen atom at the other (ω-residue) terminus of the molecule. They occur in almost all living organisms and participate in important metabolic processes such as: N-glycosylation or prenylation of proteins as well as exert effect on biosynthesis of other lipids. Polyisoprenoid alcohols are also one of cellular mambranes component, having influence on their properties. There are studies on application of polyisoprenoid derivatives as drug carriers and metabolism regulators. The aim of this study was to check out the possibility of using supercritical fluid extraction (SFE) for isolation of polyisoprenoids from plant tissues (currently they are obtained by organic solvent mediated solid – liquid extraction). Three solvents were compared: supercritical or liquid carbon dioxide or a mixture of hexane and acetone. SFE turned out to be an attractive alternative for traditional methods; the process requires shorter time and obtained extracts exhibit higher content of polyisoprenoids than organic extract (5-11% versus 1.5%). Two kinetics models of process were proposed: Peleg’s model and expotential equation.
Record ID
WUTd522d590cca84b558d9d57349dedc04d
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Grzegorz Woźniak Łukasz Grzegorz Woźniak,, Undefined Affiliation
Title in Polish
EKSTRAKCJA ALKOHOLI POLIIZOPRENOIDOWYCH Z TKANEK ROŚLINNYCH
Supervisor
Tomasz Rowicki (FC/DOC) Tomasz Rowicki,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-04-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Alkohole poliizoprenoidowe są lipidami zbudowanymi z liniowo (głowa do ogona) połączonych reszt izoprenowych, posiadających grupę hydroksylową na jednym (koniec α) oraz atom wodoru na drugim (koniec ω) końcu cząsteczki. Występują one niemal we wszystkich organizmach Ŝywych i biorą udział w istotnych procesach metabolicznych, jak: N-glikozylacja i prenylacja białek, a takŜe wpływają na biosyntezę innych lipidów. Alkohole poliizoprenoidowe są równieŜ jednym ze składników błon komórkowych, wpływając w wyraźny sposób na ich właściwości. Trwają badania nad wykorzystaniem ich pochodnych jako nośników leków oraz regulatorów metabolizmu. Doświadczenia w niniejszej pracy miały na celu sprawdzenie moŜliwości zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej (SFE) w izolacji poliizoprenoidów z tkanek roślinnych (w tej chwili pozyskuje się je przy uŜyciu ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi ciało stałe – ciecz). Porównano trzy rozpuszczalniki: nadkrytyczny i ciekły dwutlenek węgla oraz mieszaninę heksanu i acetonu. SFE okazała się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod; proces zachodził w kilkukrotnie krótszym czasie, a uzyskane ekstrakty miały wyŜszą zawartość poliprenoli (5-11% wobec 1,5%). Zaproponowano równieŜ dwa modele kinetyczne: model Pelega oraz równanie ekspotencjalne.
File
  • File: 1
    Łukasz Woźniak - praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd522d590cca84b558d9d57349dedc04d/
URN
urn:pw-repo:WUTd522d590cca84b558d9d57349dedc04d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page