Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptacja i ocena przydatności testu Wymian Chromatyd Siostrzanych (SCE) i testu Mutacji Genowych w komórkach ssaczych (MLA) do oceny działania genotoksycznego i mutagennego związków chemicznych

Adam Zmysłowski

Abstract

-
Record ID
WUTce4615eaad664b06b237896a40898ac1
Diploma type
Master of Science
Author
Adam Zmysłowski Adam Zmysłowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Joanna Cieśla (FC/CDSB) Joanna Cieśla,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Test Wymian Chromatyd Siostrzanych (SCE) oraz Test Mutacji Genowych (MLA) należą do grupy krótkoterminowych testów do oceny aktywności mutagennej i genotoksycznej substancji chemicznych i wykorzystywane są do prognozowania ich działania kancerogennego dla ludzi. Testy te pozwalają wykrywać uszkodzenia DNA, mutacje genowe lub aberracje chromosomowe indukowane przez dany związek chemiczny. Do badań związków chemicznych stosowane są różne modele komórkowe organizmów. Wykorzystywane są zarówno bakterie, grzyby, rośliny jak i same komórki ssaków oraz hodowle in vitro. Taka możliwość istnieje ze względu na uniwersalność DNA jako materiału genetycznego. Z uwagi na fakt, że budowa DNA i zasada tworzenia kodu genetycznego są wspólne dla wszystkich żywych organizmów, wyniki otrzymane przy ocenie działania związku chemicznego na jeden gatunek, mogą być wykorzystywane przy przewidywaniu możliwości odpowiedzi genetycznej u innego gatunku. Uzyskane wyniki, w badaniach związków chemicznych za pomocą testów krótkoterminowych, mogą posłużyć do przewidywania możliwych skutków genetycznych w komórkach człowieka. Prezentowana praca dotyczyła adaptacji testu Wymian Chromatyd Siostrzanych, na komórkach linii jajnika chomika chińskiego (CHO), oraz testu Mutacji Genowych, na komórkach linii chłoniaka myszy (L5178Y TK+/-), w Narodowym Instytucie Leków. W celu weryfikacji testów, do badań wykorzystano substancje chemiczne: benzo[a]piren i N-nitro-Netylomocznik, związki o udokumentowanych właściwościach mutagennych. W pierwszy etapie badań przeprowadzono ocenę cytotoksyczności badanych związków na komórki linii CHO oraz L5178Y TK+/-. Po wykonaniu badań, określono zakres niecytotoksycznych stężeń substancji badanych, które następnie użyto w teście SCE oraz teście MLA. W dalszych doświadczeniach przeprowadzono testy SCE i MLA z użyciem obydwu związków w badaniach bez jak i z frakcją metaboliczną. Na podstawie wyników stwierdzono aktywność mutagenną i genotoksyczną benzo[a]pirenu. Wyniki uzyskane w badaniach Nnitro- N-etylomocznika w teście SCE i MLA potwierdziły aktywność genotoksyczną tego związku. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że test SCE i MLA może być wykorzystywany w Zakładzie Biochemii i Biofarmaceutyków Narodowego Instytutu Leków do oceny substancji chemicznych.
File
  • File: 1
    Praca magisterska_AdamZmys│owski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTce4615eaad664b06b237896a40898ac1/
URN
urn:pw-repo:WUTce4615eaad664b06b237896a40898ac1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page