Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of nansteady-state aerosol filtration in fibrous filters

Anna Stępień

Abstract

This thesis concerning nonsteady – state aerosol filtration in fibrous filters. The main purpose of this study was to check the influence of the filter structure on the aerosol particles’ deposition rate depending on the dust concentration and aerosol velocity. This work is divided into six chapters: the first defines aims and scope of the thesis, the second contains a review of a literature, the third presents experimental results, the fourth – summary and conclusions. The fifth is a list of symbols and the sixth – bibliography. The literature review includes definition, classification and influence of aerosols on human health (chapter 2.1.), description of filtration in fibrous filters process (chapter 2.2.) and characterization of mechanisms of particles’ deposition on fibrous filter (chapter 2.3.). The third chapter presents results of experimental studies, which contain precise structural characteristics of four polypropylene fibrous filters (thickness, porosity, surface density and fiber size distribution) (chapter 3.1.); the experimental setup (chapter 3.2.) and the methodology of research (chapter 3.3.). In the subsection 3.4., the initial pressure drop depending on the superficial air velocity and the initial efficiency depending on the particle diameter as well as the changes of these parameters in time during filter loading under various process conditions were presented. The experimental data of the pressure drop and overall mass efficiency for four tested filters were interpreted using simple correlations. The very good agreement was obtained in each case. On the basis of the extensive studies, it can be concluded that the efficiency of filters having the thinnest fibers and being the most porous was the highest comparing to the filters with thickest fibers. It was observed that with the increase of particle diameter the efficiency of dust removal increases. The measurements were performed for different polypropylene fibrous media under various process conditions, i.e., inlet aerosol concentration and aerosol velocity. For the lower aerosol velocity the lower value of the pressure drop and the higher efficiency were observed. Comparing different aerosol concentrations faster growth of the pressure drop and filter efficiency in time were registered for higher one.
Record ID
WUTcafdc4b77c3d4c07ab0cc4eaf534c2ed
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Stępień (FCPE) Anna Stępień,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie nieustalonej filtracji aerozoli w filtrach włókninowych
Supervisor
Anna Izabella Jackiewicz (FCPE/CIPE) Anna Izabella Jackiewicz,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
60
Internal identifier
DICHP-2072
Reviewers
Anna Izabella Jackiewicz (FCPE/CIPE) Anna Izabella Jackiewicz,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Antoni Rożeń (FCPE/DCRED) Antoni Rożeń,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
W ramach niniejszej pracy zajmowano się tematyką nieustalonej filtracji aerozoli w filtrach włókninowych. Celem pracy było doświadczalne zbadanie wpływu struktury filtra na depozycję cząstek stałych zawartych w aerozolu w zależności od stopnia zapylenia aerozolu oraz od prędkości jego przepływu. Praca została podzielona na sześć rozdziałów, gdzie: pierwszy określa cel i zakres pracy, drugi stanowi przegląd literatury, trzeci przedstawia wyniki badań doświadczalnych, czwarty - podsumowanie i wnioski. Rozdział piąty to spis symboli, szósty zaś bibliografia. Przegląd literatury zawarty w rozdziale drugim zawiera definicję, klasyfikację aerozoli oraz ich wpływ na zdrowie człowieka (rozdział 2.1.), opis procesu filtracji na filtrach włókninowych (rozdział 2.2.) oraz mechanizmy osadzania się cząstek na włóknie (rozdział 2.3.). W rozdziale trzecim przedstawiono część doświadczalną pracy, która obejmowała dokładne scharakteryzowanie czterech włóknin polipropylenowych (określenie ich grubości, porowatości, masy powierzchniowej, rozkładu wielkości włókien) (rozdział 3.1.), opis stanowiska badawczego (rozdział 3.2.) oraz metodykę badań (rozdział 3.3.). W rozdziale 3.4. zaprezentowano zarówno początkowe parametry charakteryzujące filtry włókninowe tj., spadki ciśnienia w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz sprawności poszczególnych filtrów w zależności od średnicy cząstek, jak i charakterystykę zmian tych parametrów w czasie obładowywania filtra stałym pyłem polidyspersyjnym przy różnych warunkach procesowych. Dane dotyczące zmian spadku ciśnienia i całkowitej skuteczności masowej w czasie trwania procesu filtracji dla czterech badanych filtrów włókninowych zinterpretowano za pomocą prostych korelacji. Otrzymano bardzo dobrą zgodność danych eksperymentalnych z przewidywanymi. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem średnicy cząstek wzrasta skuteczność odpylania. Ponadto w początkowym momencie filtracji sprawność usuwania cząstek o określonym rozmiarze jest niezależna od stężenia aerozolu. Na podstawie szeregu przeprowadzonych badań stwierdzono, iż filtry o najmniejszej średnicy włókien oraz największej porowatości wykazywały najwyższe skuteczności początkowe, jednocześnie najwyższe spadki ciśnienia. Dla nich również odnotowano wyższą całkowitą sprawność filtracji w porównaniu z filtrami zawierającymi grubsze włókna. Analizowano zachowanie filtrów o różnych strukturach przy różnych warunkach procesowych. Dla niższej prędkości przepływu aerozolu zaobserwowano niższe wartości spadków ciśnienia oraz wyższe sprawności początkowe. Dla wyższego stężenia aerozolu można zaobserwować szybszy wzrost spadku ciśnienia, z czasem trwania procesu filtracji, wtedy też szybciej rośnie sprawność zarówno liczbowa jak i masowa filtra.
File
  • File: 1
    Badanie nieustalonej filtracji aerozoli w filtrach włókninowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2903

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTcafdc4b77c3d4c07ab0cc4eaf534c2ed/
URN
urn:pw-repo:WUTcafdc4b77c3d4c07ab0cc4eaf534c2ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page