Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the intercooling in the turbine engine

Bartłomiej Budzyński

Abstract

This Thesis presents an analysis of the possibility to use the heat exchanger (intercooler) in the turbo fan jet engine. The advantages and disadvantages that will have such a layout, due to interference with the structure of a conventional turbo fan jet engine like Trent 1000 and GE 90 have been examined. The first part of the thesis was to collect information on conventional engines and engines, in which the heat exchanger (intercooler) was used. The first point of this work contains information about the classification process of flow jet engines, theoretical and conventional jet engines with modern solutions, such as the heat exchanger (intercooler), regenerator or recuperator. The second point in it's first part provides an overview of the basic layout of three systems of a heat exchanger which are cocurrentflow (used in the calculation of the thesis), counterflow layout, and the layout of crosstab. The second part containes information about the latest research, experiments and projects, which are carried out by the organisations in order to improve the turbo fan jet engine NEWAC through the use of advanced version of heat exchanger. The second part of the thesis is based on calculated optimization based on aircraft Boeing-777-200 with two turbo fan engines. In paragraph 3 of the thesis has been used the calculation methods of the subject matter of the "optimization of aircraft", thanks to the implementation of the information has been obtained, which identified the limitations of mass heat exchanger (intercooler) from the top and bottom oversize. The third part consist of the creation of the algorithm thesis for the calculation engine for termodynamical circulation of turbo fan jet engine taking into account the existence in its construction the heat exchanger (intercooler). In order to obtain the parameters of the engine after you install the heat exchanger (intercooler). The fourth part of the thesis is based on the results obtained in the second and third part. In the first part of the fourth phase was presented a general scheme of calculation of the heat exchanger designed to visualize thoughts of design, requirements and problems during the design of the heat exchanger. The second part of the fourth stage is purely computational calculations determining the dimensions of the construction, includes a heat exchanger, pressure loss which causes heat exchange, mass which will exchange heat and what should be the thickness of the wall of the heat exchanger to ensure an adequate flow of heat and also required safety associated with stringent air laws.
Record ID
WUTbbddfc80e0a540d39502e54d7464c16e
Diploma type
Master of Science
Author
Bartłomiej Budzyński (FPAE/IHE) Bartłomiej Budzyński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza chłodzenia międzystopniowego w silniku turbinowym
Supervisor
Arkadiusz Kobiera (FPAE/IHE) Arkadiusz Kobiera,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
109
Internal identifier
MEL; PD-1983
Reviewers
Arkadiusz Kobiera (FPAE/IHE) Arkadiusz Kobiera,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wymiennik ciepła, silnik turbowentylatorowy, intercooler, chłodnica międzystopniowa
Abstract in Polish
Praca magisterska przedstawia analizę możliwości zastosowania międzystopniowej chłodnicy ciepła (intercoolera) w silniku turbowentylatorowym. Przeanalizowane są wady i zalety, które będzie posiadał taki układ ze względu na ingerencję w konstrukcję konwencjonalnego silnika turbowentylatorowego zbliżonego gabarytami do silników Trent 1000 i GE 90. Pierwszym etapem w pracy magisterskiej jest zebranie informacji o silnikach konwencjonalnych oraz o silnikach, w których jest stosowany międzystopniowy wymiennik ciepła (intercooler). Punkt pierwszy pracy zawiera informacje na temat klasyfikacji silników turbinowych, teoretycznych obiegów silników turbinowych konwencjonalnych oraz silników turbinowych z nowoczesnymi rozwiązaniami, którymi są międzystopniowy wymiennik ciepła (intercooler), regenerator oraz rekuperator. Punkt drugi w pierwszej jego części jest zawiera przegląd podstawowych trzech układów wymiennika ciepła którymi są układ współprądowy (zastosowany w obliczeniach pracy magisterskiej), układ przeciwprądowy, układ krzyżowy. W drugiej części są zawarte informacje o najnowszych badaniach, doświadczeniach i projektach, które są prowadzone przez organizację NEWAC w celu udoskonalenia silnika turbowentylatorowego poprzez zastosowanie zaawansowanej wersji międzystopniowego wymiennika ciepła. Druga część pracy magisterskiej jest oparty na obliczeniach optymalizacyjnych opierający się na samolocie Boeing-777-200 z dwoma silnikami. W punkcie 3 pracy magisterskiej zostały wykorzystane metody obliczeniowe z przedmiotu „Optymalizacja statków powietrznych”, dzięki tym algorytmom uzyskana została informacja, która określiła ograniczenia masowe międzystopniowego wymiennika ciepła (intercooler) od góry i od dołu. Trzeci etap pracy magisterskiej polegał na stworzeniu algorytmu do obliczeń obiegu termodynamicznego silnika turbowentylatorowego z uwzględnieniem istnienia w jego konstrukcji międzystopniowego wymiennika ciepła (intercooler). W celu uzyskania parametrów silnika po zainstalowaniu międzystopniowego wymiennika ciepła (intercooler). Czwarty etap pracy magisterskiej bazuje na wynikach uzyskanych w etapie drugim oraz etapie trzecim. W pierwszej części etapu czwartego został przedstawiony ogólny schemat obliczeń wymiennika ciepła mający na celu zobrazowanie myśli projektowej, wymagań oraz problemów zaistniałych podczas projektowania wymiennika ciepła. Druga część etapu czwartego jest czysto obliczeniowa, zawiera obliczenia określające wymiary konstrukcyjne wymiennika ciepła, straty ciśnienia jakie powoduje wymiennik ciepła, masę jaką będzie posiadał wymiennik ciepła oraz jaka powinna być grubość ścianki wymiennika ciepła aby zapewnić odpowiedni strumień ciepła a także wymagane bezpieczeństwo powiązane z rygorystycznymi prawami lotniczymi.
File
  • File: 1
    Praca magisterska - BB - druk dwustronny.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTbbddfc80e0a540d39502e54d7464c16e/
URN
urn:pw-repo:WUTbbddfc80e0a540d39502e54d7464c16e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page