Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

-

Ilona Zbrzezna

Abstract

-
Record ID
WUTbaba6fcf3db54ea8999191d4b4ae647b
Diploma type
Master of Science
Author
Ilona Zbrzezna Ilona Zbrzezna,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Analiza pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Sochaczewie
Supervisor
Bronisław Bartkiewicz (FEE/DWSWT) Bronisław Bartkiewicz,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Ścieki komunalne to mieszanina wód zużywanych w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych, zakładach komunalnych, wód opadowych i wód infiltrujących do kanalizacji przez nieszczelności sieci. Ścieki bytowo gospodarcze charakteryzuje się podając natężenie przepływu oraz charakterystyczne wskaźniki zanieczyszczeń, do których należą między innymi azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne, pięciodniowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen oraz chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Oczyszczanie ścieków to kilkustopniowy proces z wykorzystaniem urządzeń, spełniających określone zadania. Oczyszczanie pierwszego stopnia to oczyszczanie mechaniczne. Polega na usunięciu ciał stałych, zawiesin łatwo opadających, zanieczyszczeń nierozpuszczalnych oraz piasku. W drugim stopniu oczyszczania ścieków wykorzystuje się metody biologiczne, w których rozpuszczone substancje organiczne stają się pożywką dla mikroorganizmów. Trzeci i czwarty etap to oczyszczanie fizyko-chemiczne ścieków. Stosuje się między innymi koagulacje drobnych zawiesin, strącanie chemiczne pierwiastków biogennych, po czym następuje wydzielenie osadów w procesach sedymentacji, flotacji lub filtracji. Na końcu procesu oczyszczania niekiedy stosuje się odnowę wody, w ramach której miedzy innymi zmniejsza się zasolenie, usuwa cząstkowych zanieczyszczeń organicznych. Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku z późniejszymi zmianami z 28 stycznia 2009 roku. Ścieki komunalne nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne ich wartości lub powinny spełniać minimalny procent redukcji. Oczyszczalnia ścieków w Sochaczewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Posiada pozwolenie wodno – prawne, umożliwiające odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Utraty w średniej ilości Qśr.d = 6 000 m3/d i maksymalnej Qmax.d= 7 800 m3/d o składzie jak poniżej: - pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5): SBZT5 – 15 mg O2¬/dm3 - chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT): SChZT – 125 mg O2¬/dm3 - zawiesiny ogólne: Szaw.og. – 35 mg/dm3 - azot ogólny: SNog. – 15 mg N/dm3 - fosfor ogólny: SPog. – 2 mg P/dm3 Oczyszczanie mechaniczne polega na usunięciu ciał stałych na kratach, oraz piasku i tłuszczu w piaskowniku. Następnie przeprowadzany jest proces biologicznego usuwania zanieczyszczeń, wykorzystujący mikroorganizmy oraz wspomagany przez bogato ukorzenioną roślinność. W końcowym etapie oczyszczania ścieki trafiają do osadnika wtórnego, a następnie kanałem odpływowym są odprowadzane do odbiornika. Średnio w roku przez oczyszczalnię w Sochaczewie przepływa 3632 m3 ścieków na dobę. Jest to ilość ścieków od RLM wynoszącej 19933. Ich jakość jest zbliżona do przeciętnej jakości ścieków komunalnych, podawanej w literaturze. Średnie stężenie azotu ogólnego to 83 mg/dm3, fosforu ogólnego – 11,1 mg/dm3, zawiesiny ogólnej – 422 mg/dm3, ChZT – 886 mg O2/dm3 natomiast BZT5 to 332 mg O2/dm3. Obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń jest niskie i nie wpływa na efekty usuwania zanieczyszczeń. Wartości średnich stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla roku 2010 przedstawiono w tabeli poniżej. Stężenia średnie nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Przy dokładniejszej analizie jedynie średnie miesięczne wartości stężenia azotu ogólnego dwa razy w ciągu roku nie spełniają stawianych wymagań. Warto zwrócić też uwagę na procent redukcji zawiesin ogólnych, uzależniony od czasu zatrzymania w osadniku wtórnym. Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych Wskaźnik BZT5 ChZT azot ogólny fosfor ogólny zawiesiny ogólne Jednostka [mg O2/l] [mg O2/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] Średnia wartość stężenia 6,9 40,9 12,2 0,36 12 Jakość ścieków oczyszczonych spełnia stawiane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska i pozwolenie wodno – prawne wymagania.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTbaba6fcf3db54ea8999191d4b4ae647b/
URN
urn:pw-repo:WUTbaba6fcf3db54ea8999191d4b4ae647b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page