Visualization of multiple emulsions in helical contactor

Marta Iwona Klekotko

Abstract

Work is devoted to the visualization of multiple emulsions structures obtained via one-step method in the Couette-Taylor flow contactor (CTF). The aim of the study was to identify the liquid-liquid flow structures formed during the emulsification process for the selected emulsion systems with different rotation rate of the inner cylinder for defined cross-section of CTF contactor. The paper contains a review of the literature on emulsion systems and visualization of the two-phase structures and analysis of the structures obtained depending on the geometrical and hydrodynamic parameters of the CTF contactor. It has been found that simple emulsions are being formed in the first part of the contactor with the accompanying formation of the multiple emulsions after the introduction of the third liquid phase into contactor. The study confirmed the effect of the changes in the rotation frequency of the inner cylinder and the concentration of the active substance on the characteristics of the obtained emulsions such as drop size, volume fraction of dispersed phases in the emulsion volume and volume packing fraction of internal droplets in the membrane phase drops.
Diploma typeMaster of Science
Author Marta Iwona Klekotko WIChiP
Marta Iwona Klekotko,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishWizualizacja struktur emulsji wielokrotnych w aparacie halikoidalnym
Supervisor Ewa Dłuska ZKTP
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Process Kinetics and Thermodynamics (DPKT)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-10-2013
Issue date (year)2013
Pages59
Internal identifierDICHP-2236
Reviewers Piotr Grzybowski KIPZ
Piotr Grzybowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Ewa Dłuska ZKTP
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishPraca poświęcona jest wizualizacji struktur emulsji wielokrotnych wytwarzanych metodą jednostopniową w kontaktorze z przepływem Couette’a-Taylora (CTF). Celem badań była identyfikacja struktur przepływu ciecz-ciecz w procesie emulsyfikacji dla wybranych układów emulsyjnych przy różnej częstości obrotów cylindra wewnętrznego w określonych przekrojach kontaktora CTF. W pracy dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących metod wizualizacji w układach dwufazowych oraz analizy otrzymywanych struktur w zależności od parametrów hydrodynamicznych i geometrycznych aparatu. Stwierdzono etap tworzenia emulsji prostych w pierwszej części kontaktora i towarzyszący mu etap powstawania emulsji wielokrotnych, zachodzący od miejsca doprowadzenia trzeciej fazy ciekłej do układu. Badania potwierdziły wpływ zmian częstości obrotowej cylindra wewnętrznego i stężenia substancji aktywnej na charakterystykę otrzymywanych emulsji tj. wielkość i udział objętościowy kropel faz rozproszonych w objętości emulsji oraz upakowanie kropel fazy membranowej kroplami wewnętrznymi.
File
Praca Magisterska.pdf 2.1 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2878

Get link to the record
msginfo.png

Back