Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Key problems of new aircraft type implementation to air operator fleet in aspect of continuing airworthiness and maintance programs

Andrzej Niderla

Abstract

The aim of this work is a presentation of key problems concerning the implementation of new aircraft type to air operator fleet. Special attention has been paid to aspects of Continuing Airworthiness and creating Maintenance Programs and Schedules. The work contains introduction to the topic of Airworthiness and its continuing. Historical and current approaches have been drawn. Legal basis of Continuing Airworthiness Management Organisation tasks has been presented. Problems resulting from implementation of new aircraft type to CAM Organisation have been pointed out and solutions have been proposed. Moreover, the reader is introduced to the subject of Maintenance Programs and Reliability Programs development. MSG-3 methodology and its evolution are described. The work identifies problems which can occur when creating Maintenance Programs and potential solutions are evaluated. The work also includes comparison and characteristics of retiring and implemented aircraft types. Differences governing Airworthiness and Maintenance Programs have been underlined. Diagnostics systems and unplanned maintenance have been characterised. The results of the analysis and considerations were described, conclutions have been drawn and further steps of the research have been proposed.
Record ID
WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d
Diploma type
Master of Science
Author
Andrzej Niderla (FPAE) Andrzej Niderla,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Problemy wdrażania nowego typu statku powietrznego do floty operatora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i tworzenia programów obsługi technicznej
Supervisor
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2013
Issue date (year)
2012
Pages
131
Internal identifier
MEL; PD-2045
Reviewers
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
samoloty pasażerskie, linia lotnicza, ciągła zdatność do lotu, program obsługi technicznej, eksploatacja, program niezawodności, CAMO
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie problemów wdrażania nowego typu statku powietrznego do floty operatora lotniczego. Szczególną uwagę poświęcono aspektom Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu i tworzenia Programów Obsługi Technicznej. W pracy zawarto wprowadzenie w zagadnienie Ciągłej Zdatności do Lotu i zarządzania nią. Przedstawiono ujęcie historyczne oraz obecne podejście. Omówione zostały podstawy prawne funkcjonowania Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu oraz praktyczne przykłady. Zaprezentowane zostały problemy towarzyszące wdrażaniu nowego typu samolotu do Organizacji CAMO oraz zaproponowano metody ich rozwiązywania. Ponadto, wprowadzono w tematykę tworzenia Programów Obsługi Technicznej i Niezawodności. Omówiono metodologię MSG-3 oraz jej rozwój. Zidentyfikowane zostały problemy jakie występują przy tworzeniu Programów Obsługi Technicznej oraz zaproponowano dla nich rozwiązania. Praca zawiera również charakterystykę i porównanie wdrażanego oraz wycofywanego typu samolotu. Podkreślone zostały różnice mające wpływ na ciągłą zdatność do lotu i program obsługi. Scharakteryzowano również systemy diagnostyczne i przeprowadzanie obsług nieplanowych. Wyniki rozważań i analizy zostały omówione, wyciągnięto z nich wnioski oraz zaproponowano dalsze kierunki badań.
File
  • File: 1
    Niderla_praca_mgr.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d/
URN
urn:pw-repo:WUTb369b3fd702c418db1cb3f8e1fc4fa4d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page