Synteza chiralnych diamin i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie

Magdalena Szewczyk

Abstract

brak
Diploma typeMaster of Science
Author Magdalena Szewczyk
Magdalena Szewczyk,,
-
Supervisor Zbigniew Ochal ZTiBSL
Zbigniew Ochal,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationTechnologia Chemiczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date16-10-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishbrak
Keywords in Englishbrak
Abstract in PolishWprowadzenie Chiralne diaminy, syntetyczne analogi lub pochodne związków pochodzenia naturalnego (np. L-proliny, sparteiny), są z powodzeniem stosowane w katalizie asymetrycznej w roli wysoce stereoselektywnych organokatalizatorów bądź katalizatorów będących kompleksami metali przejściowych. Tworzące się kompleksy z metalami (z miedzią, cyną czy palladem) są stabilne i po przyłączeniu nitrozwiązku tworzą enaminy lub iminy, które koordynują grupę karbonylową. Reakcje Henry’ego, katalizowane pochodnymi diamin, prowadzą do powstawania β-nitroalkoholi z dość dobrą wydajnością i stereoselektywnością. Otrzymany produkt może zostać przekształcony w szereg pochodnych: grupa nitrometylowa w karbonylową bądź karboksylową (utlenianie Nef’a) , grupa nitrowa do aminowej (redukcja) , grupa nitrowa w (PhS-, N3- i CH(CO2Me2)2 (substytucja nukleofilowa typu SN2). Wyniki i dyskusja Podstawą prowadzonych prac badawczych zespołu XIV Instytutu Chemii Organicznej PAN jest synteza nowych ligandów diaminowych, pochodnych L-Proliny. Otrzymane związki w kompleksach z miedzią (II) katalizowały reakcję nitroaldolową pomiędzy nitrometanem, a benzaldehydem, a tym samym oferowały wysoką stereoselektywność oraz wydajność. Nadmiar enancjomeryczny otrzymanych β-nitroalkoholi oznaczano za pomocą Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) na kolumnach z chiralną fazą stałą. Optycznie czyste produkty reakcji wydzielano przy użyciu chromatografii kolumnowej, krystalizacji oraz destylacji „bulb-to-bulb”. Strukturę nowych ligandów określano za pomocą technik spektroskopowych (NMR, MS, IR). Skręcalność optyczną związków mierzono za pomocą polarymetru. Wnioski Zespół badawczy otrzymał z L-proliny szereg nowych ligandów diaminowych, których kompleksy z solami miedzi(II) katalizowały efektywnie reakcje Henry’ego. Konfigurację względną diastereoizomerycznych diamin ustalano za pomocą pomiaru nuklearnego efektu Overhausser’a (nOe). W wyniku przeprowadzonych badań określono wpływ struktury ligandów i ich konfiguracji absolutnej na enancjoselektywność reakcji nitroaldolowej. Rezultaty przeprowadzonych badań stworzyły nowe koncepcje wpływu struktury liganda na wielkość i kierunek indukcji asymetrycznej reakcji Henry’ego.  
File
praca mgr. M. Szewczyk.pdf 2.18 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back