Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Destruction of volatile organic contaminants

Grzegorz Bober

Abstract

-
Record ID
WUTadbd01282ba744c28580d70984b14e9c
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Bober (FCPE) Grzegorz Bober,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Destrukcja lotnych zanieczyszczeń organicznych
Supervisor
Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-05-2012
Issue date (year)
2012
Pages
74
Internal identifier
DICHP-2123
Reviewers
Wioletta Podgórska (FCPE/DCRED) Wioletta Podgórska,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Lotne zwiazki organiczne (LZO lub od ang. VOCs volatile organic compounds) sa okreslane tak�e jako lotne zanieczyszczenia organiczne wystepujace jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych: w przemysle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym.. Zwiazkami tymi sa najczesciej rozpuszczalniki organiczne u�ywane w wielu procesach. Charakteryzuja sie one niska rozpuszczalnoscia w wodzie, wysoka pre�noscia par w temperaturze pokojowej i łatwo moga przejsc w stan gazowy np. podczas takich prac jak malowanie lub drukowanie lub podczas produkcji farb i lakierów. Maja one czesto ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz powoduja zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej. Z tego wzgledu w wielu krajach swiata wprowadzane sa normy majace na celu ograniczyc ich emisje do srodowiska. Przepisy prawne scisle limituja dopuszczalne ilosci emisji okreslonych substancji. Weryfikacji dotrzymania standardu emisyjnego dla tego rodzaju emisji dokonamy poprzez przygotowanie odpowiedniego bilansu LZO. Dzieki niemu mo�na okreslic jaki procent ogólnej emisji LZO stanowi emisja nieplanowana poprzez analize odpowiedniego procesu technologicznego. Najczesciej stosowane procesy technologiczne poprzez które osiaga sie redukcje ste�enia LZO to: absorpcja, adsorpcja, biofiltracja, spalanie katalityczne i termiczne, kondensacja, separacja membranowa i utlenianie w ultrafiolecie. Nowa metoda której celem jest obni�enie kosztów podczas usuwania LZO mo�e byc katalityczne utlenianie za pomoca ozonu w fazie gazowej. Oszczednosci te mo�na uzyskac dzieki obni�eniu temperatury procesu co oznacza mniejsze nakłady energii. W pracy ten proces badano w odniesieniu do toluenu (jako substancji testowej) ,który jest weglowodorem aromatycznym nie poddajacym sie łatwo utlenianiu pod wpływem samego ozonu. Aby zwiekszyc efektywnosc procesu jego utleniania zastosowano katalizator stały w postaci jonów kobaltowych na stałym nosniku.
File
  • File: 1
    Grzegorz Bober.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2855

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTadbd01282ba744c28580d70984b14e9c/
URN
urn:pw-repo:WUTadbd01282ba744c28580d70984b14e9c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page