Study of pH-dependent drugs solubility

Kamil Kobyliński

Abstract

In the present study investigated the solubility drug of pH-profile at constant temperature, and to review the literature on the solubility of drugs and pharmaceuticals activity of the test. The study drug substances (Chlorpromazine, Promazine, Perphenazine, Fluphenazine, Triflupromazine and Trifluoperazine) act on the central nervous system belongs to neuroleptics. Neuroleptic drugs are divided into: typical and atypical. Typical neuroleptics potently block dopamine receptors. These drugs act on the productive symptoms of psychosis. This group of pharmaceuticals may also weakly interact with receptors 5 - HT2, supporting their antipsychotic activity. The substances can also inhibit neuroleptic receptors: histamine H1, which is associated with sedation, muscarinic M1 responsible for symptoms such as memory impairment, drowsiness and antiemetic activity. In this paper are analyzed drugs with phenothiazines groups. The paper used in various measuring techniques such as differential scanning calorimetry (DSC), spectrophotometry UV-VIS and high performance liquid chromatography (HPLC). The pKa measurements used with the potentiometric and spectrophotometric methods. The experimental pKa values are slightly different from the literature. pKa values at 25 ˚C is greater than 37 ˚C. To determine the solubility profile of drugs described chromatographic method was used temperatures: at 25˚C and 37˚C. The column used was a Zorbax Eclipse XDB-C18, 150 x 4.6 mm. The experimental points were correlated using the modified equation Henderson - Hasselbalch. Solubility at 37˚C is greater than 25˚C. A technique developed permits the determination of the lower limit of bioavailability of the drug. Research on solubility is performed during the introduction of a new active substance on the market.
Diploma typeMaster of Science
Author Kamil Kobyliński ZChF
Kamil Kobyliński,,
- Department Of Physical Chemistry
Title in PolishBadanie rozpuszczalności leków w funkcji pH
Supervisor Aneta Pobudkowska-Mirecka ZChF
Aneta Pobudkowska-Mirecka,,
- Department Of Physical Chemistry
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Physical Chemistry (DPC)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Pages96
Keywords in PolishFarmaceutyki, rozpuszczalność, pH, stała kwasowości
Keywords in EnglishPharmaceuticals, solubility, pH, acidity constant
Abstract in PolishW niniejszej pracy badano rozpuszczalność leków w funkcji pH w stałej temperaturze oraz dokonano przegląd literaturowy na temat rozpuszczalności leków oraz kierunku działania badanych farmaceutyków. Badanie substancje lecznicze (Chloropromazyna, Promazyna, Perfenazyna, Flufenazyna, Tryflupromazyna oraz Tryfluoperazyna) działają na ośrodkowy układ nerwowy zaliczane są do tzw. neuroleptyków. Leki neuroleptyczne dzielą się na: typowe oraz atypowe. Neuroleptyki typowe silnie blokują receptory dopaminowe. Leki te działają przede wszystkim na objawy wytwórcze psychoz i zaburzenia myślenia. Ta grupa farmaceutyków może też słabo oddziaływać na receptory 5 - HT2, wspomagając ich działanie przeciwpsychotyczne. Substancje neuroleptycze mogą też hamować receptory: histaminowe H1, co wiąże się z działaniem uspokajającym, muskarynowe M1 odpowiedzialne za objawy takie jak: osłabienie pamięci, senność oraz działanie przeciwwymiotne. Najsilniej działają pochodne fenotiazyny, które analizowałem w niniejszej pracy. W pracy wykorzystano różnorakie techniki pomiarowe tj. skaningową kalorymetrię różnicową (DSC), spektrofotometrię UV – VIS oraz chromatografię cieczową (HPLC). Za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) zbadano właściwości fizykochemiczne substancji o charakterze leczniczym takie jak: temperaturę i entalpię topnienia. Zmianę pojemności cieplnej wyznaczono za pomocą metody addytywności udziałów grupowych. Żaden z analizowanych leków nie wykazywał przemian polimorficznych. W części eksperymentalnej przedstawiono wykresy badanych farmaceutyków oraz wyznaczone parametry zestawiono w formie stabelaryzowanej. Wyznaczono wartości stałych kwasowości badanych leków za pomocą dwóch metod: potencjometrycznej oraz spektrofotometrycznej. Wyznaczone eksperymentalne wartości nieznacznie różnią od wartości literaturowych. Wartości stałej kwasowości w temperaturze 25˚C są większe niż 37˚C. Do wyznaczenia profili rozpuszczalności opisanych substancji lekopochodnych użyto metody chromatograficznej w temperaturach: 25˚C i 37˚C. Zastosowano kolumnę Zorbax Eclipse XDB-C18 o wymiarach 150 x 4,6 mm. Dla analizowanych związków leczniczych wykreślono krzywe rozpuszczalności w funkcji pH oraz przedstawiono w formie logarytmicznej zależności rozpuszczalności badanych leków w funkcji pH. 95 Otrzymane punkty eksperymentalne skorelowano przy użyciu zmodyfikowanego równania Hendersona – Hasselbalcha. Rozpuszczalność w temperaturze 37˚C jest większa niż 25˚C. Całkowicie nowatorskie są wyniki w temperaturze bliskiej ludzkiego ciała. Wszystkie farmaceutyki wykazują względnie dużą rozpuszczalność w pH 7, co umożliwia podanie tych związków w postaci dożylnej. Opracowana technika umożliwia oznaczenie dolnej granicy przyswajalności leku oraz określenie procentowej dziennej dawki farmaceutyku. Badania nad rozpuszczalnością są wykonywane również podczas wprowadzenia nowej substancji biologicznie czynnej na rynek.
File
mgr_KKobyliński.pdf 1.56 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back