Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Controlled drug delivery across tissues by electroporation

Agnieszka Macura

Abstract

-
Record ID
WUTa1343455d75245e1a08ae461228ca67f
Diploma type
Master of Science
Author
Agnieszka Macura Agnieszka Macura,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Kontrolowanie podawania leków przez tkanki za pomocą elektroporacji
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Przemysłowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-11-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie kinetyki elektroporacyjnego transportu wybranych leków przez tkanki w warunkach in vitro z zastosowaniem błony śluzowej policzka świni domowej oraz linii komórkowych ludzkiego nabłonka nierogowaciejącego. Badano wpływ napięcia, długości i częstotliwości impulsów elektrycznych oraz stężenia roztworu leku na wielkość gęstości strumienia podczas elektroporacji, a także wpływ gęstości prądu na gęstość strumienia leku podczas jontoforezy. Otrzymane wyniki porównano z gęstością strumienia podczas transportu leku na drodze biernej dyfuzji. W doświadczeniach, jako leków modelowych, użyto: bromowodorku galantaminy i chlorowodorku naltreksonu. Podczas eksperymentów zostały zastosowane dwa różne układy badawcze, odpowiednie dla obydwu rodzajów tkanek. Badania nad elektroporacją przez błonę śluzową policzka świni domowej przeprowadzone były w układzie horyzontalnym składającym się z dwóch komór z tworzywa sztucznego o objętości ok. 6-7ml. Pomiędzy komorami umieszczona była tkanka, zabezpieczona zaciskami i uszczelniona za pomocą gumowych oringów. Każda komora zaopatrzona była w srebrową lub chlorosrebrową elektrodę, podłączoną do elektroporatora generującego impulsy elektryczne oraz równolegle do oscyloskopu, w celu kontrolowania stałości parametrów prądowych. W każdej komorze w celu uniknięcia zjawiska polaryzacji stężeniowej umieszczono mieszadełka magnetyczne. Eksperymenty na liniach komórkowych przeprowadzono w układzie wertykalnym, w którym komorę donora stanowił insert z tkanką, a komorę akceptora – szklany krystalizator. Insert tkankowy umieszczano w krystalizatorze tak, aby nie dotykał dna katalizatora, a połączenia uszczelniono za pomocą gumowych oringów. Każda komora zaopatrzona była w elektrodę srebrową lub chlorosrebrową. W przypadku badania elektroporacji, elektrody podłączano do elektroporatora oraz równolegle do oscyloskopu, natomiast przy jontoforezie układ zaopatrywano w stałoprądowy zasilacz oraz szeregowo podłączony miernik. Przeprowadzono serię eksperymentów na błonie śluzowej policzka świni domowej badając intensywność transportu leku na drodze elektroporacji, podczas których nie zaobserwowano różnicy gęstości strumieni w trakcie prowadzenia procesu oraz dyfuzji. Kolejnym etapem badań były doświadczenia na liniach komórkowych nabłonka ludzkiego. Podczas eksperymentów obserwowano wpływ zastosowanego napięcia, długości i częstotliwości impulsów elektrycznych oraz stężenia roztworu leku na intensywność elektroporacji. Przeprowadzono także badania nad intensywnością transportu jontoforetycznego leku z użyciem prądu stałego. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano liniową zależność gęstości strumienia leku od gęstości prądu w procesie jontoforezy, a także liniowy charakter zależności gęstości strumienia leku od jego stężenia w roztworze podczas prosu elektroporacji. W dalszym etapie scharakteryzowano wpływ parametrów prądowych na strukturę komórkową tkanki i udowodniono, iż zachodzi odwracalność procesu tworzenia elektroporów podczas procesu elektroporacji. Przeprowadzone badania porównawcze nad jontoforezą, elektroporacją oraz bierną dyfuzją pozwoliły stwierdzić, że transport leku na drodze elektroporacji ma największą wydajność
File
  • File: 1
    mgrfinal.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTa1343455d75245e1a08ae461228ca67f/
URN
urn:pw-repo:WUTa1343455d75245e1a08ae461228ca67f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page