Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Corrosion resistance of an austenitic stainless steel processed by hydrostatic extrusion

Milena Urban

Abstract

In the present study, the corrosion resistance of 316L stainless steel before the hydrostatic extrusion (HE) process and after different degree of deformation was investigated. The microstructure analysis show, that the hydrostatic extrusion process produced grain refinement and reduces the size of inclusions. The study was performed on the longitudinal and cross section with regard to the extrusion direction. The passivation behaviour of 316L steel was studied by potencjodynamic and cyclic voltammetry. The resistance to localized corrosion of passive film formed on austenitic stainless steel in the as-received state and after hydrostatic extrusion was investigated by anodic polarization in a borate buffer solution containing Cl- ions. The light microscopy and scanning electron microscopy were used to characterize the morphology of the corrosion attack. The electrochemical tests in sulphuric acid, borate buffer and sodium hydroxide show that the current density in the passive domain increased with strain induced during the HE process which indicates slightly lower passive film stability. The presence of Cl- ions in the solution induces the localized attack. The materials after HE process show higher pitting potentials than as-received state, which indicates higher resistance for localized corrosion.
Record ID
WUT9fcac1aa904f4534ac6390535c1f5da8
Diploma type
Master of Science
Author
Milena Urban (FMSE/DSE) Milena Urban,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Odporność korozyjna wyciskanej hydrostatycznie stali austenitycznej 316L
Supervisor
Małgorzata Lewandowska (FMSE/DMD) Małgorzata Lewandowska,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-07-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001619
Reviewers
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Halina Garbacz (FMSE/DMD) Halina Garbacz,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNE METALI, WYCISKANIE HYDROSTATYCZNE, ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przeprowadzone zostały badania odporności korozyjnej stali 316L przed procesem wyciskania hydrostatycznego oraz po różnym stopniu deformacji. Analiza mikrostruktury wykazała, że proces wyciskania hydrostatycznego skutkuje znaczącym rozdrobnieniem struktury, tj. zmniejszeniem wielkości ziarna oraz fragmentacją wtrąceń. Badania korozyjne wykonane zostały na przekroju poprzecznym oraz wzdłużnym w odniesieniu do kierunku wyciskania. Wykonane badania potencjodynamiczne oraz woltamperometryczne miały na celu określenie wpływu procesu wyciskania hydrostatycznego na właściwości elektrochemiczne stali 316L. Przeprowadzone badania potencjodynamiczne w roztworze buforu boranowego zawierającego jony Cl- umożliwiły określenie odporności na korozję wżerową stali 316L przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego. Badana została również morfologia zniszczeń korozyjnych po badaniach w roztworze zawierającym jony Cl- za pomocą mikroskopu świetlnego oraz mikroskopu skaningowego. Badania elektrochemiczne przeprowadzone w roztworach kwasu siarkowego, buforu boranowego oraz wodorotlenku sodu wykazały wzrost gęstości prądu w obszarze pasywnym wraz ze wzrostem odkształcenia skumulowanego wywołanego podczas procesu, co wskazuje na niższą stabilność warstwy pasywnej wytworzonej na stali po procesie wyciskania hydrostatycznego. Obecność jonów chlorkowych w roztworze spowodowała wystąpienie korozji wżerowej. Materiały po procesie wyciskania hydrostatycznego charakteryzowały się wyższym potencjałem przebicia niż stan wyjściowy, co świadczy o większej odporności na korozję wżerową.
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT9fcac1aa904f4534ac6390535c1f5da8/
URN
urn:pw-repo:WUT9fcac1aa904f4534ac6390535c1f5da8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page