Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synteza i badanie właściwości boro-litowych układów bimetalicznych opartych na strukturze sulfidów arylo-benzylowych

Kamila Milczarek

Abstract

-
Record ID
WUT987d6395b76d4ee59955862ce269d904
Diploma type
Master of Science
Author
Kamila Milczarek Kamila Milczarek,, Undefined Affiliation
Supervisor
Tomasz Kliś (FC/DPC) Tomasz Kliś,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wprowadzenie Celem pracy była synteza związków bimetalicznych opartych na strukturze sulfidów zawierających atom boru w pozycji aromatycznej oraz atom litu w pozycji benzylowej. Przyjęto trzyetapowy sposób postępowania polegający na wprowadzeniu atomów boru do pierścieni benzenowych substratów [2], zabezpieczniu kwasów boronowych w postaci kompleksów z N-butylodietanoloaminą [3], a następnie deprotonowaniu zabezpieczonych N-butylodietanoloaminą kompleksów przy użyciu LDA. Wyniki własne i dyskusja Pierwszym etapem pracy była synteza potrzebnych substratów 1,3-bis-(4-bromofenylo)-2-tiapropanu (1) i 1,3-bis-(2-bromofenylo)-2-tiapropanu (2). Otrzymano je z dobrą wydajnością w wyniku reakcji siarczku sodu i odpowiednio bromku 4-bromobenzylu lub bromku 2-bromobenzylu. W kolejnym etapie badano reakcje litowania związków (1) i (2) za pomocą tert-BuLi i LDA. Wykazano w nich, że reakcja -litowania (1) za pomocą LDA zachodzi w THF w -68oC prowadząc do utworzenia dilitopochodnej zawierającej atomy litu w pozycji  do atomu siarki, a także, iż reakcja wymiany lit-halogen pomiędzy (2), a tert-butylolitem zachodzi selektywnie w THF w -68oC. Następnie przeprowadzono syntezy kwasów diboronowych ze związków (1), (2) oraz 1,5-bis-(4-bromofenylo)-1,5-ditiapentanu (3). Syntezy te dały oczekiwane produkty (9), (10) i (11) z wydajnościami odpowiednio 87,6%, 43,7% i 66,6%. Obniżenie wydajności, widoczne w przypadku orto-dibromopochodnej (2), spowodowane jest izomeryzacją otrzymanej orto-dilitopochodnej do odpowiedniej dilitopochodnej benzylowej. Otrzymane kwasy diboronowe zabezpieczono za pomocą N-butylodietanoloaminy otrzymując selektywnie i z wysoką wydajnością kompleksy (9a), (10a) i (11a). W następnym etapie pracy przeprowadzono reakcje z otrzymanymi kompleksami i LDA, a następnie z elektrofilami. Reakcja kompleksu (9a) z 4 molami LDA i Me3SiCl w THF w -68oC dała oczekiwany produkt (12) z wydajnością 45,7%. Reakcje kompleksów (10a) i (11a) nie dały oczekiwanych produktów. W końcowym etapie pracy sprawdzono reaktywność kompleksów kwasów 2-(benzylotio)-fenyloboronowego (4), 3-(benzylotio)-fenyloboronowego (5) i 4-(benzylotio)-fenyloboronowego (6). Reakcje tych kompleksów z LDA i elektrofilami dały oczekiwane produkty (13), (14) i (15). Ogólny schemat przeprowadzonych reakcji Wnioski Przeprowadzone badania dowodzą, że opisana metoda może służyć do syntezy złożonych kwasów diboronowych zawierających podstawniki w pozycji  do atomu siarki. W wyniku deprotonowania kompleksów kwasów boronowych mogą tworzyć się oczekiwane bimetaliczne układy boro-litowe. Z uwagi na ich reaktywność nie zostały one wydzielone, lecz poddane od razu reakcji z elektrofilami. Szybkość reakcji deprotonowania otrzymanych kompleksów zależy silnie od pozycji atomu boru w stosunku do deprotonowanego atomu węgla. Obecność atomu boru w pozycji „orto” praktycznie uniemożliwia deprotonowanie. Reakcja deprotonowania nie zachodzi też w przypadku, gdy atom wodoru w pozycji  do atomu siarki jest połączony z alifatycznym atomem węgla.
File
  • File: 1
    praca dypolomowa Kamila Milczarek.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT987d6395b76d4ee59955862ce269d904/
URN
urn:pw-repo:WUT987d6395b76d4ee59955862ce269d904

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page