Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Experiment based assessement of interlaminar adhesion of glass-epoxy composites under cyclic loads

Ewa Janowska

Abstract

This dissertation has been drafted to define properties of interlaminar adhesion of glass-epoxy composites under cyclic loads. Before the experimental tests were proceeded, the theoretical part was elaborated. Some basic notions concering composites were explained, standards and tests standards were presented, in resulting with interlaminar fracture. Experimental part of the study were began to preliminary tests for three types of specimens. In order to verify the failure mode of a composite, the static tests were held. Based on theoretical studies and preliminary tests, the shape, structure and dimensions of specimens used in the studies exposed to cyclic loads, in a four-point bending tests were determined, In the structure of the specimens a polyester foil was contained, in order to initiating the interlaminar fracture. The study was performed using a specific range of loads consisting of thirteen increasing, next decreasing load cycles. After completion of studies using cyclic loads, selected specimens were also subjected to a static test, in which they were loaded until the total destruction. Subsequently analysis of the results were made. The values of the loads were estimated, at which interlaminar fracture, maximum bending moment, bending and shear stress were ocurred in the failure point. The maximum deflection of the specimen ocurring during the test was determined, strain energy release rate in the failure point was calculated. After completion of experimental work, the non – destructive tests of the composite were made – ultrasound scanning of the specimens. In the result of ultrasonic tests the image of delamination formed inside the composite was obtained. Finally, the subject undertaked in this study were summarized and conclusion from the study were drew.
Record ID
WUT976b726aeb1443658ac83d303fdcf00d
Diploma type
Master of Science
Author
Ewa Janowska (FPAE) Ewa Janowska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie właściwości adhezji międzywarstwowej kompozytów szklano-epoksydowych poddanych obciążeniom cyklicznym
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
86
Internal identifier
MEL; PD-1906
Reviewers
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kompozyty szklano-epoksydowe, kompozyty warstwowe, obciążenia cykliczne, spektrum obciążeń, zginanie czteropunktowe, ścinanie międzywarstwowe
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
W pracy podjęto próbę określenia właściwości adhezji międzywarstwowej kompozytów szklano – epoksydowych poddanych obciążeniom cyklicznym. Przed przystąpieniem do badań doświadczalnych opracowano część teoretyczną pracy. Wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące kompozytów, przedstawiono normy i standardy testów, w wyniku których uzyskuje się ścinanie międzywarstwowe. Część doświadczalną pracy rozpoczęto od przeprowadzenia badań wstępnych dla trzech rodzajów próbek. Wykonano próby statyczne w celu sprawdzenia postaci zniszczenia kompozytu. Na podstawie opracowania teoretycznego oraz badań wstępnych, określono kształt, strukturę i wymiary próbek wykorzystanych do badań z zastosowaniem obciążeń cyklicznych, w próbie zginania czteropunktowego. W strukturze próbek zawarto folię poliestrową mającą na celu zapoczątkowanie ścinania międzywarstwowego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem określonego spektrum obciążeń składającego się z trzynastu narastających, następnie malejących cykli obciążeń. Po zakończeniu badań z zastosowaniem obciążeń cyklicznych, wybrane próbki poddano również próbie statycznej, w której obciążono je aż do całkowitego zniszczenia. Następnie przeprowadzono analizę wyników. Oszacowano wartości obciążeń, przy których nastąpiło ścinanie międzywarstwowe, maksymalny moment gnący, naprężenia gnące i tnące w chwili powstania pęknięcia. Wyznaczono także maksymalne ugięcie próbki występujące podczas badania, obliczono współczynnik uwalniania energii towarzyszącej powstaniu pęknięcia. Po zakończeniu części doświadczalnej pracy przeprowadzono badania nieniszczące kompozytu – skanowanie ultradźwiękowe próbek. W wyniku badań ultradźwiękowych uzyskano obraz delaminacji powstałej wewnątrz struktury kompozytu. Na koniec, podsumowano działanie podjęte w pracy oraz wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.
File
  • File: 1
    praca_magisterska_Ewa_Janowska.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT976b726aeb1443658ac83d303fdcf00d/
URN
urn:pw-repo:WUT976b726aeb1443658ac83d303fdcf00d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page