Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synteza alkilocynkowych kompleksów wybranych pochodnych 1h-pirazolu oraz badanie ich reaktywności z tlenem i wodą

Szymon Komorski

Abstract

-
Record ID
WUT968b3e5af63b47b1a0885d6498f789ed
Diploma type
Master of Science
Author
Szymon Komorski (FC/DCOC) Szymon Komorski,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Janusz Lewiński (FC/DCOC) Janusz Lewiński,, Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Catalysis And Organometallic Chemistry (FC/DCOC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-09-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Streszczenie Fundamentalny wpływ na badania nad związkami metaloorganicznymi miał E. Frankland, który w 1849 r. otrzymał pierwszy alkilowy związek metalu – dietylocynk. Związki dialkilocynkowe są prekursorem do otrzymywania kompleksów cynkoorganicznych, a obserwowany w ostatnich dwóch dekadach dynamiczny rozwój chemii tych układów spowodowany jest ich wykorzystywaniem przede wszystkim w asymetrycznej syntezie organicznej, polimeryzacji monomerów heterocyklicznych oraz jako prekursory materiałów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kropek kwantowych ZnO. W grupie kompleksów cynkoorganicznych ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się układy stabilizowane monoanionowymi N,N-ligandami organicznymi o zróżnicowanej budowie. Spośród nich duży potencjał wykazują pochodne pirazoli – biologicznie czynnych cząsteczek często występujących w organizmach żywych. Związki te wykorzystuje się nie tylko do zastosowań medycznych, ale również jako jednostki budulcowe dla bardziej skomplikowanych architektur molekularnych, w agrochemii oraz katalizie. Celem pracy było otrzymanie nowych alkilocynkowych kompleksów stabilizowanych wybranymi pochodnymi pirazolu oraz ich transformacje do bardziej złożonych agregatów w kontrolowanych reakcjach hydrolizy, utleniania tlenem molekularnym oraz synergicznemu wpływowi tych dwóch czynników. Wyniki i dyskusja W trakcie badań otrzymano i scharakteryzowano strukturalnie 2 nieznane wcześniej alkilocynkowe kompleksy o zróżnicowanej nuklearności (n = 3, 4), [Et2Zn3(pziPr)4] i [Me2Zn4(pzMe2)6(THF)2]•THF). Badania nad reaktywnością związków pirazolowo-alkilocynkowych w reakcjach kontrolowanej hydrolizy wykazały, że sterowanie stechiometrią układu H2O/RZn(pzMe2) pozwala m.in. na ukierunkowanie reakcji w stronę transformacji do makrocyklicznych układów hydroksycynkowych lub klasterów okso(hydrokso)cynkowych. W ten sposób opracowano alternatywną drogę syntezy metalocyklicznych układów [Zn8(pzMe2)12(OH)4] i [Zn16(pzMe2)24(OH)8] w rozpuszczalnikach niepolarnych. Z kolei otrzymane nowe interesujące oktanuklearne kompleksy okso-hydroksy [Zn8(pzMe2)9(O)2(OH)3] i [Zn8(pziPr)9(O)2(OH)3] można uznać jako etap przejściowy w transformacji układów alkilocynkowych do kropek kwantowych ZnO, co Streszczenie stanowi pierwszy krok, do racjonalnego projektowanie metod syntezy dobrze zdefiniowanych nanocząstek ZnO w otoczce ligandów pirazolowych. Wnioski Otrzymane wyniki w znacznym stopniu poszerzają wiedzę na temat chemii kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych N,N-ligandami, a także transformacji tych układów do kompleksów pirazolowo-cynkowych w kontrolowanych reakcjach z wodą i powietrzem. Przeprowadzone badania powinny być również pomocne w projektowaniu nowych materiałów opartych na układzie Zn-pz.
File
  • File: 1
    Szymon_Komorski_praca_magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT968b3e5af63b47b1a0885d6498f789ed/
URN
urn:pw-repo:WUT968b3e5af63b47b1a0885d6498f789ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page