Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on development of a method of monitoring of cell viability using three-dimensional cultures of human cells in Lab-on-a-chip microsystems

Martyna Małgorzata Rybka

Abstract

Possibility of carrying cell culture in a simple way implicate the existence of many potential applications of them. Cell cultures should be an exact representation of the morphology and physiology of cells in tissues from which they were obtained. The differences that exist between different cell cultures are phenotypic and therefore providing of adequate cell culture conditions simulating their natural environment is a particularly important aspect. Lab-on-a-chip microsystems are becoming very popular and offer the possibility of partial mimicking of the in vivo environment. The speed and efficiency of the study conducted with the use of microchips leads to a reduction of costs and workload and shortening of the analysis time. The use of samples with volumes of micro- and even nanoliters minimizes amount of reagents thus eliminating additional costs Spectrofluorimetry is a very useful tool in cell culture monitoring. Availability of dyes such as Alamar Blue makes it possible to perform an accurate analysis of the metabolic activity of cultures during their growth and proliferation. Alamar Blue in the presence of metabolically active cells is transformed under the influence of the mitochondrial enzymes into a fluorescent product which can be detected using spectrofluorimeters. This paper describes the Lab-on-a-chip microsystem compatible with multiwell plate spectrofluorimetric reader. Taking under consideration culture conditions and measurements which have been previously applied in the culture plate on the macroscale and the optimum operating spectrofluorimeter parameters, a three-dimensional cell culture of HT 29 on the chip was conducted. By making changes in the geometry of the structure of the microchip and culture conditions and using different parameters of a spectrofluorimetric measurement, the survey of cell viability on the basis of their metabolic activity was performed. Compatibility of the Lab-on-a-chip microsystems with multiple techniques of instrumental analysis gives great potential for tissue engineering research.
Record ID
WUT91c136cbaaf943fb9639fab731e4439a
Diploma type
Master of Science
Author
Martyna Małgorzata Rybka Martyna Małgorzata Rybka,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Badania nad opracowaniem metody monitorowania żywotności komórek ludzkich w hodowlach przestrzennych w mikrosystemach Lab-on-a-chip
Supervisor
Zbigniew Brzózka (FC/CMB) Zbigniew Brzózka,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Mikrobioanalityka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Istnienie wielu potencjalnych zastosowań hodowli komórkowych wynika z możliwości ich prostego przeprowadzenia i wykorzystania do różnych celów badawczych. Hodowle komórkowe powinny stanowić wierne odzwierciedlenie morfologii ifizjologii komórek w tkankach, zktórych zostały pozyskane. Różnice jakie między nimi występują są zmianami fenotypowymi, dlatego zapewnienie odpowiednich warunków hodowlanych imitujących ich naturalne środowisko jest aspektem szczególnie istotnym. Zdobywające coraz większą popularność mikrosystemy Lab-on-a-chip dają możliwość częściowego odtworzenia środowiska in vivo. Szybkość i skuteczność badań prowadzonych z użyciem mikrochipów prowadzi do obniżenia kosztów analizy, skrócenia czasu potrzebnego na jej wykonanie i nakładu pracy. Operowanie próbkami o objętościach rzędu mikro- a nawet nanolitrów minimalizuje ilości używanych odczynników co eliminuje dodatkowe koszty. Spektrofluorymetria stanowi niezwykle przydatne narzędzie w monitorowaniu stanu komórek w mikroukładzie. Dzięki dostępności barwników takich jak Alamar Blue możliwa jest dokładna analiza aktywności metabolicznej hodowli przez cały okres jej trwania. Alamar Blue jest czynnikiem, który w wyniku inkubacji w obecności aktywnych metabolicznie komórek ulega transformacji pod wpływem enzymów mitochondrialnych we fluoryzujący produkt możliwy do oznaczenia z użyciem detekcji spektrofluorymetrycznej. W niniejszej pracy opisano mikroukład typu Lab-on-a-chip kompatybilny ze spektrofluorymetrycznym czytnikiem płytek wielodołkowych. Uwzględniając warunki hodowli i pomiarów zastosowane wcześniej w hodowli płytkowej w makroskali oraz optymalne parametry pracy spektrofluorymetru przeprowadzono trójwymiarową hodowlę komórek HT-29 w mikrosystemie. Wprowadzając zmiany w geometrii struktury mikrochipu i warunkach hodowli oraz zastosowaniu różnych wariantów pomiaru spektroflurymetrycznego opracowano metodę pomiaru żywotności komórek w oparciu o ich aktywność metaboliczną. Kompatybilność mikrosystemów Labo-on-a-chip z wieloma technikami analizy instrumentalnej stanowi ogromny potencjał dla badań inżynierii komórkowej.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa magisterska_Martyna Rybka.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT91c136cbaaf943fb9639fab731e4439a/
URN
urn:pw-repo:WUT91c136cbaaf943fb9639fab731e4439a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page