Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of modernization of the Pruszków CHP plant with an application of a bio-mass fired units

Maciej Kopyt

Abstract

This thesis is an attempt to describe the selection process of thorough modernization of existing power plant on the example of Pruszków Power Plant. The thesis presents the whole analytical and decision-making process, beginning with the technical condition analysis of each device and discussion of market requirements, through consideration of legal, environmental and terrain restrictions, ending with economical aspects. The detailed technical condition analysis of the basic devices of the existing arrangement has been performed for this thesis and the devices suitable for long-term use has been chosen. Within market requirements analysis, many production prognosis variants has been presented and the most realistic has been chosen. The choice of the production devices, best fitting predicted power plant structured graph, has been based on mentioned analysis’ and gained market offers, as well as on the simplified income analysis of each device- in order to maximize profit. For the chosen devices, analysis of the possible deployment in the Pruszków Power Plant has been performed and the implementation timetable, considering estimated life expectancy of the existing devices has been prepared. In order to check, whether the prepared variant is economically justified the production and economical survey had been conducted. The survey resulted in very high economical indicators, such as internal rate of return (ca. 15%) and net present value of 60 million PLN . The analysis has been based on prepared for this thesis 2012-2032 price and cost estimation. The elaboration proves that present support system for renewable energy sources results in high profitability of such solutions.
Record ID
WUT86287e4bff4d49a79057c34fbfa1cee6
Diploma type
Master of Science
Author
Maciej Kopyt (FPAE) Maciej Kopyt,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji elektrociepłowni w Pruszkowie poprzez jej rozbudowę o układ zasilany biomasą
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
66 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-1688
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
CIEPŁOWNICTWO, ENERGETYKA, BIOMASA
Abstract in Polish
Praca jest próbą opisania sposobu przeprowadzenia procesu wyboru sposobu gruntownej modernizacji istniejącej elektrociepłowni na przykładzie Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie. Zaprezentowany w pracy jest cały proces analityczny i decyzyjny począwszy od analizy obecnego stanu technicznego poszczególnych urządzeń oraz dyskusji nt. wymagań rynku, poprzez rozważania o ograniczeniach prawnych, środowiskowych i terenowych a zakończywszy na aspektach ekonomicznych. Dla potrzeb opracowania wykonano szczegółową analizę stanu technicznego podstawowych urządzeń istniejącego układu. Dokonano selekcji, które z urządzeń nadają się do pracy w szerszym horyzoncie czasowym, a których okres życia dobiegł końca. W ramach analizy zapotrzebowania rynku przedstawione zostały wielowariantowe prognozy produkcji, z których została wybrana jedna najlepiej odzwierciedlająca realne potrzeby rynku. Na podstawie powyższych analiz oraz na podstawie zebranych ofert rynkowych dokonano wyboru urządzeń wytwórczych najlepiej pasujących to przewidywanego wykresu uporządkowanego pracy elektrociepłowni. Wybór ten oparty został o uproszczoną analizę przychodów poszczególnych urządzeń tak, aby zmaksymalizować zyski z inwestycji. Dla wybranych urządzeń przeprowadzono analizę możliwego ich rozmieszczenia na terenie elektrociepłowni oraz harmonogramu realizacji uwzględniającego szacowaną długość życia istniejących urządzeń. Dla sprawdzenia, czy przygotowany wariant jest atrakcyjny dla inwestora biznesowo przeprowadzono analizę produkcyjną oraz analizę ekonomiczną, które wykazały bardzo dobre wyniki. Spodziewana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) na poziomie prawie 15% oraz wartość bieżąca netto (NPV) około 60 mln pln wskazują, iż zaproponowany sposób przygotowania wariantu został wybrany prawidłowo. Analiza wykonana została w oparciu o, przygotowane dla potrzeb pracy, szacunki cen oraz kosztów w okresie od 2012 do 2032 roku. Opracowanie pokazuje również, iż obecny system wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii powoduje dużą opłacalność takich rozwiązań.
File
  • File: 1
    pr dyp Maciej Kopyt 110918.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT86287e4bff4d49a79057c34fbfa1cee6/
URN
urn:pw-repo:WUT86287e4bff4d49a79057c34fbfa1cee6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page