Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie metody oczyszczania termoodpornego materiału wybuchowego PYX

Anna Kasztankiewicz

Abstract

-
Record ID
WUT7ccc9411102949afa32f43678f76ffb1
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Kasztankiewicz Anna Kasztankiewicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Dawniej materiały wybuchowe wykorzystywane były głównie w przemyśle zbrojeniowym, jednak obecnie coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle cywilnym. Z tego powodu muszą one spełniać wysokie wymagania, co do swojej trwałości oraz niezawodności. Istotną grupą są termostabilne materiały wybuchowe, które stosuje się do prac w wysokich temperaturach, nawet powyżej 200 °C. Materiały te powinny charakteryzować się wysoką temperaturą topnienia i rozkładu ze względu na wymagania użytkowe jak i bezpieczeństwo operowania gotowymi ładunkami. Najwcześniej stosowanym termostabilnym materiałem wybuchowym był heksanitrostilben (HNS), jednak obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się 2,6-bis(pikrylamino)-3,5-dinitropirydyna (PYX). W Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej opracowano bezpieczną metodę otrzymywania PYX poprzez produkt pośredni 2,6-bis(2,4-dinitrofenyloamino)pirydynę (Pre-PYX-4) [1]. Obecnie trwają pracę mające na celu opracowanie taniej i bezpiecznej metody oczyszczania PYX uzyskiwanego tą metodą z zanieczyszczeń pozostałych po syntezie, które mogą powodować obniżenie termostabilności badanego materiału.. W trakcie badań otrzymano PYX dwiema różnymi metodami, a następnie poddano go oczyszczaniu stosując stężony kwas azotowy. W kolejnym etapie prac zaplanowano metodykę badań produktu oraz zawartych w nim zanieczyszczeń z wykorzystaniem: spektroskopii UV-Vis, cienkowarstwowej chromatografii cieczowej, wysokosprawnej 43 chromatografii cieczowej oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej. Analiza HPLC wymagała opracowania od podstaw. Ustalono, że najlepszą mieszaniną rozpuszczalników oraz eluentów jest mieszanina THF:H2O o stosunkach odpowiednio 9:1 i 11:4. Istotnym elementem dla uzyskania poprawnych analiz okazało się zakwaszenie wody (eluentu). Wyniki wszystkich badań porównywano z wynikami dla substancji wzorcowej – PYX oczyszczanego poprzez krystalizację z dymiącego kwasu azotowego. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że sposób prowadzenia reakcji nitrowania Pre-PYX-4 wpływa na czystość otrzymywanego produktu. Wykorzystywana wysokosprawna chromatografia cieczowa nie pozwoliła na jednoznaczne określenie, które zanieczyszczenia mają wpływ na pogorszenie termostabilności PYX. Stosując badaną metodę oczyszczania uzyskano produkt o temperaturze rozkładu zbliżonej do próbki wzorcowej.
File
  • File: 1
    Opracowanie metody oczyszczania termoodpornego materiału wybuchowego PYX.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUT7ccc9411102949afa32f43678f76ffb1/
URN
urn:pw-repo:WUT7ccc9411102949afa32f43678f76ffb1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page